Bodil Hansdatter

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)

Bodil Hansdatter, kaldet Jens Olsens enke. Hvor hun er født ved jeg ikke med bestemthed, men meget tyder på, at hun er den Bodil, der bliver døbt i Syv kirke 9. søndag efter Trinitatis 1736, som er Hans Hansens pigebarn af Øm. Hendes fader var vistnok husmand, men kan godt være den, der står som forlover ved hendes bryllup 1766 og er fra Kattinge. Måske er hun også fra Kattinge, men hendes dåb findes ikke i kirkebogen. Hendes første mand Jens Olsen blev enkemand, da hans kone, Maren Hansdatter, en datter af Hans Pedersen, vistnok gårdmand af Svogerslev, dør i 1752. Der findes skifte af 13/12. dette år, men der er ingen børn, så manden beholder det hele. Der er tilstrækkeligt til skatter og udgifter, og der er 10 heste, 5 kreaturer, 6 svin over 2 år, 1 på 3 år, 4 grise, 16 får og 4 stader med bier.
 
I Bodil Hansdatters andet ægteskab er børn som tidligere nævnt. Ane Margrethe blev gift med gmd. Lars Frandsen i Ørsted, og det kan måske forklare, at Chresten kommer til Ørsted Daastrup sogn og lever hele set liv der.
 
Karen blev den, der fik fødegården og blev gift med ungkarl Hans Jørgensen af Øde Hastrup, viet i Herslev 12/2.1812. Forlover var på hendes side Chresten Hansen (han skriver med egen hånd Christen Hansen, det var meget få bønder, der kunne skrive deres navn dengang), på hans side Jakob Nielsen. Samme år blev viet pigen Marie Jørgensdatter fra Øde Hastrup til ungkarl Hans Christensen, der opholder sig på sin fødegård i Kattinge. Forlover på hendes side Lars Pedersen af Øde Hastrup, og på hans, gmd. Hans Jørgensen.

19/4. 1813 blev døbt i Herslev gmd. Hans Jørgensen og hustrus datter Marie, og efter 1814 døbt Hans, som fik gården og købte den til ejendom vistnok mellem 1830 og 40.

Hans Christensen og Marie Jørgensdatter fik deres første døbt 27/4. 1813, hjemmedøbt, kaldet Jørgen. Han blev båret til dåben af gmd. Lars Pedersens kone fra Øde Hastrup, Sidse Jørgensdatter.

I Bistrup skifteprotokol står:
Anno 1166 løverdagen 7. juni indfandt sig i Kattinge by for gårdmand Jens Olsen forvalter Rosted på Bistrupgård med sin Søn Carl Christian og med sig tagne 2 vurderingsmænd, bondefoged Lars Kieldsen af Kattinge og Peder Chrestensen af Gevninge for at registrere og vurdere til videre lovligt skifte efter ovenmældte Jens Olsen, som ved døden er afgangen, og samme at foretage mellem enken Bodil Hansdatter på den ene side og deres tilsammenavlede børn som arvinger på den anden side, som er sønnen Jørgen 9 år, datteren Johanne 6 ar og Karen 2 år. Alle
3 børn er hos enken, deres moder. Som Laugsværge for enken var iligemåde tilstede Lars Pedersen, gårdmand af Kattinge og som formynder Chresten Jensen sammesteds, og passerede da med forretningen som følger:

Boets indgield og Formue:
I stuen:
1 egebord 2 Rd. - Mark - Skilling
1 gammelt skab l Rd. - Mark - Skilling og dito kiste
2 bænke 3 Mark
1 ege olde 4 Mark
1 gåsebænk 3 Mark 2 skilling
3 øltønder med
.ng skab 4 jernbAnd 4
lka. m/ 2 deto med tra!-
Ie 2 bånd 4
)a!nk 2 3 halvtønder 3
æ m/hynde 4 2 l fyrretønde 2
Ikrin II 2 l sennepslod l
ællerkener l 4 l lygte 4
strygejern- 4 l brygger kiedel 6
L morter l kobber deto l
3 :3 kobber potter 3
la bismer l l stor jerngryde 2
la deto 4 2 milldre deto l
llovn 4 2 kiedelkroge l
æde - l2 l ildtang og
lder - l2 l rist 2
lseng med l maIm kande 2
; omha!ng l 2 l kobber durch-
li I grøn- slag l
let olmer- I ege kar 3
overd;,ne l 2 I fyrre deto 2
vadmelsdynl I gammel mierne 2
lpuder 4 lø svine bøtter 2 4
lampåagner - 2 2 maIm bøtter l 8
seng med 2 spånden med
hvergarns- jerngreb 2
l9 l l gammel fyrre
i rødstri- kiste l
lrdyne øl- 4 sold 3
l I sigte l
lugs un- l øre balle l
rne 2 på loftets
Etribet do l 4
Etribet 8 slBkke 2
ædug I 4 l balle med
æ vadmels- jernband 2
l l l ny osteform 2
Lpuder l l halm sele I
m/vAr 3 l stor sele 4
lampelagn. - 3
æuen: I karlekammerets
æammeseng 2 l sengested, der-
ætribet dY•3 udi l olmerdugs-
La!rreds - 4 over dyne 4
ipuder 4 I vadmelsdyne 3
:>larllBr- l gammel olmer-
lagener 4 dugs dyne 2
:>ord 2 3 hovedpuder :3
æ 4 l "pår lagener l 8
æ l I huggehusets
3krin 3
æl. fyrre l huggeblok I
3 tørvespåder 3
i kammeret- - l2

ll.
t' - :ld. 3 Mark - Skilling l skrere kiste
lcniv l med kniv 4 Rd. - Mark - Skillir
elskafter og l slibesten med
o.dsler l trug
ejern l l hjulbør l 8
- l2 l3lJlster.
såug l
IP)kser 3 2 grA heste
2 l5 Ar 3ø
jern l l sort hoppe
og tang 8 l2 Ar 8
e økse 3 l brun deto
e og 4 vregge l 3 l5 Ar 6
ø. skov såug 4 2 brune heste
l7 Ar lø
en: l sort hoppe
a.gen vogn m/ l2 Ar 4
hager l2 l sort hest
8 5 Ar 6
halvbe- l sort påag 4
en 4 l leto hoppepå. 4
:)gn 8 Kvreg.
med fuldt
t' 4 l sortbroget ko
llarver 4 2 Ar 6
3 m/vogne l l sorthjrelmet
Le 2 ko - 7 ar
b.østhaver l 3 l studling 3
I:' seletøj 8 3 m83lkekalve 3
:lde med lø fAr lø
l lø 2-Ars svin lø
æe l 8 ll grise 8
æft 4 Gees.
l 2
t'ede 8 3 stk. l gase l 2
t' ,l indgield skulle blive 24ø Rigsd.
Summa
3 Mark, som der intet videre ved noget
eftersyn var.
Jørgen får såger for 56 Rigsd.
en Johanne får såger for 6ø Rigsd. 2 Mark.
Karen 6ø 2
a, de får n83Vnes. De får hver en kakkelovn og ellers videre egekister med
sølvb83gre, 2 store tinfade, olmerdugsdyner, kobberkedler, malmkander, hør¬slagener, tinlysestager, drejlsduge, og den yngste datter får en ege 83ske, æden får de hver l33 Rigsdaler i rede penge, som skifteforvalteren tager
g til Bistrupgård, hVOT de ved skiftets slutning skal blive delt mellem
e, og sålunde sluttes denne forretning med yore h83nders underskrift.
æt supra Kattinge
Bodil Hansdatter Som formynder
Chresten (C og Sæ JensenægsvlErg
L.P.S.) Pedersen
Som vurderingsmrend Lars Kieldsen (ned egen hånd)
Peder (P.C.S.) ChrestensenI boens besvæering og udgift besæstning efter Kgl allernådigste forordning og stædet 8 td hertkorn, 8 døgtige bæster á 20 Rigsd. = 160 Rigsd.

Vogn med behør 25 Rigsd., påoy, harver og tromle med alt vedæør l2 Rigsd., ialt l97 Rigsd.

2) Gårdens brøstfreldighed blev af de 2
stuelrengen l5 fag a fag 3 Rigsd. =
vestre lrenge 5 2 =
søndre - l8 2 =
østre - ll 3 =
vurderi ngsmamd 45 Rigsd.

36
33
l24 Rigsd. 4
l28 Rigsd.

3) Kgl. skatter skal boen udrede. april kvartal
july
2 Rigid. 4 Mark 5 Skilling
3 2 6
6 Rigsd. ø Mark l Skilling

4) Tjenestefolkenes løn skal betales til Micael l766
til karlen 5 Rigsd. l Mark
til pigen _5 _
lø Rigsd. l Mark

5) Begravelsesomkostningerne anBeter enken at have på sin sålige mand
betalt, og ikke kommen been videre til udgift (der er dog en post
påskrevet 22 Rigsd. 4 Mark
 

6) Skiftets bekostning omf.re. let
lal t boens udgield 'lJRigsd. 5 Mark ll Skilling
.f
t vurderede gods beløb sig tll 24ø Rigsd.
ie penge l33 2 )(ark
is fordelt til børnene ll6 7
Et boens indgield 55ø 3
udgield 373 5 ll Skilling
arskud 176 Rigsd.4 Mark 22 Skilling

Efter datidens forhold var det velstående folk, i de fleste tilfrelde endte
skifte ellers med et større skyld til godset, men knapt er vel det hele ættet, fær enken bliver trolovet til Chresten Hansen.
Tredie søndag i Trinetatis må falde i juni eller juli måned.
Bodil Hansdatter levede til 1792, da er hun 60 år gammel.
Kildeangivelse Bidstrup skifteprotokol.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Husmandssted, Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Husmandssted, Frilandsmuseet