Chresten Hansen 1741-1818

(Kilde: Søren Larsen og Frithiof Bohner)
 
Chresten Hansen, gårdmand af Kattinge blev trolovet i Herslev kirke tredie søndag efter Trinitatis l766 til Jens Olsens enke, Bodil Hansdatter. Forlover var på hans side Hans Rasmussen og Sanders eller Anders Jocumsen begge af Øm, på hendes side Hans Hansen og Chrestensen Jensen af Kattinge. Chresten Hansen kalder sig da af Dyrlunde, men der kan han kun have været i tjenesteforhold eller i et fjernt familieskab, for han er døbt i Syv kirke 1741, og hans fader var gmd. Hans Rasmussen af Øm. Faddere var Rasmus Pedersen, Anders Johansen m.fl. Hvordan det går til, at han kommer til Kattinge og bliver gift med en gårdmandsenke, der sikkert er noget ældre end han, kan jeg ikke forklare, muligt er de bysbørn, eller det er fra godsets side, der er hjulpet til. De var alle fæstere under Bistrup gods, som også ejede Dyrlund ved Hvalsø.
 
Chresten Hansen blev enkemand, da hans kone dør 1792, 60 år gammel, og ved skiftet er der omtrent det samme som i 1766. Han må så have giftet sig igen. 1802 begraves hans datter Maren, 7 uger gammel, og 1800 er hans datter Sofie begravet.
 
18/8.1807 blev hans anden hustru Marie Knudsdatter begravet 37½ år gammel.
 
1811 er der en gårdmand af samme navn i Herslev, som er gift med Johanne Pedersdatter.
 
Chresten Hansen bliver så enkemand 1792. Da møder den 14. september kammeråd Mellerup med sin søn Immanuel hos Københavns Magistrats gårdmand i Kattinge C.H., for at foretage vurderings- og registrerings-forretning efter hans afdøde hustru Bodil Hansdatter. Til vidne på følgende lovlige skifte og deling mellem enkemanden og hans med den afdøde sammen avlede børn 1. søn Jens, 25 ar, hjemme hos faderen, 2. Søn Hans 23 år, tjener degnen i Herslev, 3. Chresten 13 år, hjemme,
4. datteren Margrethe, gift med gmd. Lavs Frandsen på Bistrupgård
gods i Ørsted, 5. datteren Karen, 15 år, hjemme hos faderen.

På egne og Sønnens vegne samt sønnerne Hans og Jens, bondefoged Kield Larsen af Kattinge, og tingsvidne Søren Jørgensen af Gevninge, vurdering blev som følgende:
 
I stuen er nogenlunde det samme som i 1766, da Chresten Hansen blev manden, der er kommet et spejl mere, et manglefjæl og så en luksus som et stueur. Kakkelovnen kaldes nu en Jernkakkelovn, og der er ølflasker, og på loftet er der sæd, 8 td. rug, 14 td. byg, 10 td. havre, 4 td. malt ½ td. ærter, ½ td. vikker. Besætningen er omtrent som i 1766. Blandt redskaberne er nu en ploy af jern med fuldt behør, de 3 vogne kaldes nu lundstikvogne, og der er blevet en hjulbør mere. Af sæd i strået var der til ca. 6 td. havre til bæsterne i så- og høsttiden. 14/6.1787 var Chresten Hansen med at vurdere og registrere redskaber og besætning på Rognæsgården til auktion.

Chresten Hansen levede vel så hos sin datter og svigersøn Hans Jørgensen, og her har Lars Christensen så gået som dreng hos sin faster og bedstefader. Men allerede da Lars er 10, døde Chresten Hansen som undertægtsmand 30/11.1818 og blev begravet på Herslev kirkegård 3. december, og må vel da være blevet 77 år gammel.

Hans gård lå lige vest for Kattinge gadekær, var almindelig firelænget med åben port mellem østre og søndre længe og lå noget tilbage
med mødding ned mod gaden. 1786 blev lodden opmålt til udskiftning, 807240 kvadratalen, deraf vel ca. halvdelen eng og kratskov. Så godt som alt hvad der lå øst for vejen var skov, og den strakte sig helt ind på naboens lod helt til vejen mod Boserup og Roskilde. Der var også en stor udlod i Kongsmarken på 176592 kvadratalen, som står anført med hans navn. Magistraten udsatte pengepræmier indtil 200 rigsdaler til dem, der ville udflytte deres gårde, men endnu i 1790 var der kun udflyttet 19 gårde på godset. Der var 13 magistratsgårde i Kattinge. Så Chresten Hansen har nok været en af de første, der vovede sig ud på overdrevet Østerris. Fællesskabet blev først ophævet for Kattinge l796/97, så han må være brudt ud tidligere, hvis det da kunne lade sig gøre. Om overdrevet Østerris lå bymændene i Herslev og Kattinge i 1718 i bitter strid om græsningsretten og vel også om brændselshugst. Det kom både for Birke- og Landsting, men Herslev gik af med sejren og vandt vel for stedse retten over Risen. Kattinge bønder måtte betale 30 rigsdaler i erstatning, og dem tog statsråd Lars Benzon på Kornerupgård, da hele Herslev var hans bøndergods. Læs om Kornerupgård.

Kort efter at Chresten Hansen blev manden i 1760 var et misvækstår, og meget var ødelagt af haglskade, og kvægsygen havde hærget flere gange, først 1713 og senere 1745-46; da døde på Bistrup gods 3038 køer. Men det ser ikke ud til, at så store ulykker er indtruffet i hans tid.

Chresten Hansens datterdatter Kirsten blev gift med gmd. Ole Larsen i Venslev (i hans andet ægteskab), og deres datter var Hans Larsens kone, Sofie fra Sengeløse.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Høloft på gård, Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Høloft på gård, Frilandsmuseet