Christen Pedersen Øland Aggerholm

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Christen Pedersen Øland (Aggerholm/Agerholm) 1637-1722

Han var 3. generation i en præsteslægt i Vester og Øster Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt, Aalborg Stift iflg. Wibergs præstehistorie.

Christen Pedersen Øland blev født den 3. december 1637, og forældrene var Cecilie Christensdatter Agerholm og Peder Christensen Øland, præst i Ø. og V. Vandet (nævnt i Aalborg Bispearkiv i 1635 og og i Vandet Præstearkiv i 1664) iflg. "Stamtavle over slægterne Aggerholm og Preetzmann, udarbejdet Aar 1918 af P. A. Legind", herefter kaldt "Stamtavle 1918, Legind").

Tvillinger
Christen Pedersen Øland
(Agerholm) havde en yngre tvillingebror, der kaldte sig Christen Pedersen Agerholm. (Kilde: J. Chr. Sixhøj, Viborg Katedralskoles dimittender 1630-1879.)

"Han tog Navnet Aggerholm dels efter Moderen, dels efter Fødestedet, og i Ordinationsprotokollen kalder han sig, "Christianus Aggerholm natu major", en Antydning af, at han er ældste Broder. Han er født 3. Decbr. 1637, nævnes 1673 som Præst i Hundstrup og døde 1722." (Kilde: "Stamtavle 1918, Legind").

"I den Kallske Samling paa det Kgl. Bibliothek findes en Fortegnelse over Præsterne i Hundstrup-Østerild og deri staar Side 129:
"Herr Christen Pedersen Øland v. Aggerholm. Han nævnes mest med det første Navn, men jeg har set at han selv har skrevet sig Aggerholm fordi han der var født: en Søn af Herr Peder Christensen Øland, Sognepræst i Ø. og V. Vandet og Zidsel Christensdatter." (Kilde: "Stamtavle 1918, Legind")  

"Den ældre skrev sig C. P. Øland". (Kilde: J. Chr. Sixhøj, Viborg Katedralskoles dimittender 1630-1879.)Hundstrup kirke. Foto Hans Nørgaard, fynhistorie.dk 2006

Uddannelse og embede
Tvillingebrødrene havde ikke kun samme fornavn, de blev også begge studenter fra Viborg i 1660 og begge cand. theol. i 1662. Brødrene blev begge sognepræster.
Den ældste tvilling, C.P. Øland (Agerholm), blev præst i Hundstrup sogn,
Thisted amt og giftede sig med formanden Ole Jacobsen Jelstrups enke Anna Maria Humble.
Den yngste tvilling, C.P. Agerholm, blev præst efter faderen i Vester og Øster Vandet. Gift 2 gange (se nedenfor).

Se Aggerholm/Agerholm slægt: "Stamtavle 1918, Legind") (Word-dokument).

Gift med Anne Marie Humble 1685 i Kåstrup, Hillerslev
Christen Pedersen Øland var "... gift med formanden sognepræsten Ole Jelstrups eller Meiers Enke, Ane Marie Humble, døbt 3. juni 1659 (C. Klitgaard: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier, 1945), død e. 1722. Datter af Rudbech Christensen Humble, Præst i Vreilev, f. 1616, d. 1673, og Hustru Ane Pedersdatter Holm, Datter af Præsten P. J. Holm af Aaby-Biersted." (Kilde: "Legind 1918") Læs om Ole/Oluf Jelstrup/Meier.

De blev trolovet den 2. december 1684 i Kåstrup, Hillerslev (jf. sognets kirkebog 1680-1744, side 78, AO opslag 156.) Vielsen var den 5.2.1685:
"d. 2. December blev Hr. Christen Pedersen Øland og Anna=Marie Rubechsdtr. Humle troloffuett. Gud giffue dennem Lycke og Velsignelse timelig og aandelig for Jesu Christi Skyld. Dereffter Viet d. 5. februarÿ" [1685].
Anna Marie Humble blev gift i Hillerslev 1685 og boede muligvis inden da hos datteren Margrethe Olufsdatter Jelstrup der var gift 1. gang med Oluf Nielsen Hillerslev, præst i Hillerslev og Kåstrup, han død 28.1.1703, 3 børn. (Datteren Margrethe blev gift 2. gang med eftermanden Peder [Nielsen] Moldrup, præst i Hillerslev og Kåstrup, død 23.5.1728, se denne vedr. sagerne om hoveriet ved Vestervig kloster/godsejer Moldrup og Christian Reitzer Humble.)

Børn i ægteskabet mellem C.P. Øland og A.M. Rudbechsdtr. Humble
Leginds slægtstavle fra 1918 oplyser, at "Han efterlod sig en Søn og tre døtre:
1. Rudbech Christensen Humble Aggerholm 1687-1743 (eller Rudbech/Rudbechius Humble i gejstlige kredse)

NB. Legins oplysning om at der også var født 3 døtre (Ingeborg, Christine og Mette Sophie) i Hundstrup af dette ægtepar er usandsynlig, da døtrene i så fald skulle være født ca. 10 år før forældrene blev gift i 1685. Derimod viser skiftet efter den yngre tvillingebroder i 1690 nedenfor, at denne  havde 3 døtre ved lignende navne: Kirsten, Ingeborg og Mette. Det er derfor muligt, at disse tre børn Ingeborg, Christine og Mette Sophie er børn af Christen Pedersen Agerholm og hans første kone Anna Melchiorsdatter.
 

Familien Christen Pedersen Agerholm i V. og Ø. Vandet


Vester Vandet kirke, foto fra vestervandetkirke.dk.
Download Vester Vandet kirkes egen præsentation

Broderen Christen Pedersen Agerholm 1637-1690
Tvillingebroderen i Vandet præsteembede var gift 2 gange.
1. ægteskab
Gift 1. med Anna Melchiorsdatter, måske af Vrendsted og Tise sogn, Jerslev herred, Hjørring amt, Aalborg stift. 1 søn og 6 døtre. Datter af præsten dér 1648-1655, "Melchior Edvardsen eller Evertsen Meier, vistnok af Aggersborg", student Aalborg 1635, født o. 1615, død 20.8.1655 "gik ud at se til Høstfolkene; vilde prøve sine Gaver til at meie; men efter at have brugt Leen til tre Slag, styrtede han til Jorden; Eptph". Moder Kirsten Thomasdtr. eller Tønnesdtr. (Kilde: Wiberg pr.hist. III side 637.) Epitafie i kirken: "Det ældste og rigest udskårne epitafium er over præsten Melchior Evertsen Meier 1648-1655, hvor man ser præsten og hans hustru samt deres to levende børn. Et barn, som de har mistet, er også malet, - i ligtøj." Billede af epitafiet th. (http://www.rugbjergknudesogne.com) Intet skifte iflg. Brejl.dk.
Børn af 1. ægteskab iflg. faderens skifte 1690:
1) Melchior Christensen
2) Kirsten Christensdatter
3) Sidsel Christensdatter
4) Susanne Christensdatter
5) Ingeborg Christensdatter
6) Maren Christensdatter
7) Mette Christensdatter
 

>> Kirsten Aggerholm (måske = Christine Agerholm), blev gift 1708 i Lemvig med Peder Pedersen Smidt (f. 1680) af Lemvig; begge var døde inden Ingeborgs skifte 1753.
De blev copulerede den 22. november 1708 af "Ærværdige Hr. Jens Jegind af Tebring i Mons. Peder Pedersen Smids og Kirsten Aggerholm hiemme i Huset ved Kongl. Allernaadigste tilladelse." (kb. for 1640-1753, Lemvig, Nørlem sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt, side 221, AO opslag 502.)
(Note: Peder Nielsen Smidt, smed og sandemand, født 1629 i Synderklit i Husby, død i Lemvig 1683, viet 25.2.1672 i Lemvig med Anna Chr.dtr. Jegind, født 1641 i Lemvig, død i Lemvig 1685. Hendes 3. giftermål. Børn af Peder N J og Anna Chr.dtr. Jegind: Else Pedersdatter Smidt, f. 167? gift m. forpagter på Udstrup, Christen Mogensen Brøllund, Karen 1674 og Anna Pedersdatter Smidt, f. 1677, Peder Pedersen Smidt, f. 1680, gift Kirsten Aggerholm. Alle børn døbt i Sdr. Nissum. Kilde: Regelsen, slaegtogdata.dk)

>> Susanna Christensd. Agerholm af første ægteskab bar ved dåb af Christen Christensen Stentoft? og Karen Jensdatters søn Christen, 28. maj. 1699, opslag 30 (og opslag 31, 35, 38, 39 Susanna i præstegrd. 40, 42). Død i Galtrup d. 26.2.1639 "Om Aftenen Klokken henved 8 slet", Galtrup kb 1648-1794 Øster Jølby, Morsø Nørre herred, Thisted amt, opslag 170 øverst. Efter Consistorialråd Humbles vilje nedsat ...? Susanna blev kaldt "min Hustrus Søster" af sognepræst i Galtrup-Øster Jølby, Peder Knudsen Gram, der var gift med Ingeborg Chr.dtr. Agerholm, (jf. skifte nr. 424 af 12.3.1753, nr. 29, www.brejl.dk/aalborgstift.htm). Den afdøde Susanna blev nedsat i graven den 14. marts 1639.

>> Ingeborg Christdtr. Agerholm, f. o. 1679, gift med Peder Knudsen Gram (hans 2. ægteskab), Præst i Galtrup-Øster Jølby, født i Kalundborg 23.12.1677 og død 24.10.1758 i Galtrup, søn af Knud Jensen, rådmand ; var fadder 1721, opslag 7 og 8. Hun døde den 12. marts 1753 i Galtrup præstegård (kb for 1648-1794 Øster Jølby, Morsø Nørre herred, Thisted amt, ops. 171) ætatis 74 år, dvs. født i 1679. (Hun var død 14.1.1753 iflg. Wiberg I, p. 420). Boet var fallit og arvinger frasagde sig arv og gæld iflg. Skifte 424/29, Ålborg Bisp, Geistlige skiftebreve, pakke XII A, 1744-1776, C-1-447. Børn: Eftermanden i Galtrup blev Jens Olsen Panum, gift 1. gang den 27.10.1757 med formandens datter Anna Marie Pedersdatter Gram, der døde den 13. oct. 1758: Behagede det den Naadige Gud at forløse min selfsalige? kiære Hustrue Anne Marie Gram fra Hendis ........ med et Pigebarn som efter sin Kiære Moders og faders sorg døde selv blev døbt og kaldet med ...? ...? Nafnl. Anne Marie...? (1648-1794 Øster Jølby, Morsø Nørre, Thisted, nederst, opslag 119); fødte 1 datter efter 1 års ægteskab og døde i barselseng.

>> Maren Christensdatter Agerholm
Vester og Øster Vandet sogns præst C.P. Agerholms datter Maren Chr.dtr. Agerholm, død 23.7.1704 (Wiberg) blev gift med Peder Roaldsen fra Norge. (Kilde: Wiberg pr.hist.)
Maren Christensdatter Agerholm døde 23.7.1704 i Øster Vandet, fik 4 sønner og 2 døtre (blev trolovet 30. september 1694 i Øster Vandet kirke af provsten hr. Anders i Nors og gift 25. oktober 1694 (Øster Vandet, Hillerslev, Thisted, side 261, opslag 173)  med eftermanden Peder Roaldsen født i Bynæsset i Trondhjems stift, f. 28.7.1655, død 25.11.1730, søn af Roald Larsen og Randi Jonædtr.; student Trondhjem 1676m ed 4.11.1680), iflg. Wiberg III side 468).
Maren Chr.dtr. døde 1704 "d. 23. Julii som var en Onsdag om Afftenen 1 Stund før Solens nedgang døde Sognepræstens Hr. Peder Roalsens hustru Maren Christensd: Agerholm, [efter sit sidste barns fødsel], der hun var 33 aar 7 uger gammel. begravet d. 30. dito." (Kirkebog for 1691-1731, Øster Vandet, Hillerslev, Thisted, side 184, opslag 132.).
4 sønner, 2 døtre:
Christen
Pedersen Agerholm f. 6.2.1696 i Agerholm præstegård. Var i 1714-1719 alumne på Borchs kollegium og studerede astronomi og var observator på Rundetårn. Han afslog at modtage rektoratet i Sønderborg og rejste 1733 til Amsterdam, hvor han i 1737 var informator og søkorttegner hos handelsmanden van Keulen (Ålborg stifts Gejstlige skiftebreve 1671 ff, XII,4). Boede endnu 1758 i Amsterdam. Jf. Kær herreds gejstl. skifteprotekol 1717-1811, 249 og 308). (Kilde: Viborg Katedralskoles Dimittender, 1630-1879, Viborg 1962, s. 92.) 
Roald
Pedersen Agerholm f. 3 januar 1697 (opslag 22), båret til dåben dagen efter (4. januar) af Anne Marie Hr. Michel Langballes, faddere: Peder Berndsen?, Jonæ Olafsen, Mnsiur Christensen Agerholm og Maren Jonesdatter Drasbech. Moderen i kirken d. 21. febr. Cand. Theol. 1716. 1721 hører Ålborg, 1724 pers. kapellan Ålborg Budolfi, død 1737, skifte 15.7.1737. Efterlod sig 1338 rdl., som deltes mellem hans søskende (jf. Hundrup, Ålborg stifts gejstlige skiftebreve XII,4, jf. skifte nr. 398 www.brejl.dk/aalborgstift.htm). (Kilde: Viborg Katedralskoles Dimittender, 1630-1879, Viborg 1962, s. 92.)
Anne
, f. o. 1698, jf. moderens skifte nr. 179 nr. 15 af 21.8.1704. (jf. skifte nr. 179 www.brejl.dk/aalborgstift.htm)
Ole/Oluf Pedersen Agerholm,
f. 13. maj 1701 en fredag kl. 8 formiddag. Baaret til Dåben d. 19. dito af Ane Lundsgaard, Hr. Anders Lyngbyes, Faddere: Hr. Christen Pedersen i Hundstrup [den ældste tvilling, C.P. Øland, præst i Hundstrup sogn], Michel Langballe paa Nebbel, Peder Bendisøn i Vandet Helvig Peder Thomsens paa ??? og Ane Lauritsdatter Morsing af Tisted. Moderen i Kirche d. 26. juni. (opslag 36.)
Oluf Agerholm blev præst i Vester og Øster Hassing, student Ålborg 1722død 1762 (Wiberg), (jf. skifte nr. 398 www.brejl.dk/aalborgstift.htm.). Gift 27.7.1734 med Birgitte Aspach, datter af Sixtus Adamsen Aspach, (biskop i Ålborg stift og præst i Ålborg Frue og Sønder/Nørre Tranders, død 1739) og Maren Lauridsdtr. Pop, jf. skifte 415 af 3.2.1739 nr. 21, www.brejl.dk/aalborgstift.htm). Ole Agerholm og Birgitte Aspach fik iflg. Wiberg 6 sønner og 10 døtre.
Karen Pedersdatter Agerholm f. 26. marts 1702 som var en mandag om eft.md. kl. halfgaaens 5. Båret til dåben d. 2. april af Ane Marie Hr. Christen Pedersens i Hundstrup [den ældste tvilling, C. P. Øland, præst i Hundstrup sogn]. Døbt af hr. Christen Pedersen i Hundstrup: faddere Hr. Johan Thorsen i Mors, Peder Thomsen paa Murtoft?. Studiosis Niels Simonsen Scholemester i Hillerslev præstegaard, Margrete H: Søfren Matzens i Sendel, og Christen? Michelsen Langballe paa Nebbel. Moderen i Kirche d 20. maj. (opslag 42).
Karen døde ugift i Vester Hassing præstegård den 25.6.1751, se skifte nr. 27 nedenfor.
Peder Pedersen Agerholm, f. 8. Julii 1704, som var en tiersdag en half Time? offuer middag. Baaret til Daaben d. 14. dito af Ane Bertel Langballes paa Tødsøe, døbt af Christen Pedersen i Hundstrup [den ældste tvilling, C.P. Øland, præst i Hundstrup sogn]. Faddere Hr. Søren Matzen i Sendels. Hr. Peder Nielsen i Hillerslef, Studiosus Anders Mortensen Vist? som var Skolemester i Agerholm Præstegaard, Ane Lundsgaard, H: Johan Thorsens i Mors, og Ane Maria Hr. Christen Pedersens i Hundstrup. En tyk streg følger i stedet for den sædvanlige oplysning om moderens kirkegang: for moderen Maren Christensd: Agerholm døde i barselseng d. 23. Juli 1704, 14 dage efter fødslen, kun 33 år gammel. (opslag 44).
Broderen Christen Agerholm var i Amsterdam i Holland i 1751 ved søsteren Karens død (skifte 27 nedenfor).
Faderen, sognepræst Peder Roaldsen blev 2. gift den 3.11.1706 med Gedske Mikkelsdatter Langballe. 1 datter. Den 2. december 1710 døde deres datter Maren 1 år 13 uger og 2 dage gammel, begr. 6. december. (Kirkebog for 1691-1731, Øster Vandet, Hillerslev, Thisted, side 199, opslag 142.)
Kirkebogen har flere begr. af Langballe-slægt.

>> Mette Sophie Aggerholm (Slægtled VI) f. o. 1676 i Hundstrup Præstegaard, død 63 år gl. 1739, begravet på Østerild Kirkegaard 29. juni 1739 (Østerild kb 1720-1783, Østerild, Hillerslev herred, Thisted amt, side 105, v.side, opslag 212), viet i Hillerslev Kirke 1700 til Jens Lauritsen (Hundborg), Degn i Hillerslev-Kaastrup fra 1699 til 1712 og i Hundstrup-Østerild fra 1712 til 1726, en Søn af Præsten Laurids Madsen Skive og Hustru Gjertrud Michelsdatter, født i Hundborg omtrent 1673, død 20. April 1726, (jf. skifte nr. 331 af 13.5.1726, www.brejl.dk/aalborgstift.htm)
De havde 3 Sønner:
a. Laurids Schive, f. i Hillerslev 1702, Student fra Thisted Skole under navnet Laurentius Schive, Degn i Thisted 1740.
b. Ole/Oluf Jensen Hillerslev, f. 1704, Student fra Thisted, i Universitetets Matrikul kaldet Olaus Hillersleviensis, Degn i Hundstrup-Østerild 1726-36. Gift med Maren Jacobsdatter [Torup] 2 børn: Jens f. o. 1699 og Christoffer Jacob f. o. 1731 (jf. skifte nr. 392 af 30.4.1736, nr. 40, www.brejl.dk/aalborgstift.htm).
c. Christen Jensen Aggerholm (Slægtled VII), født i Hillerslev 27. Decbr. 1706, død i Vraa 1745. Han tog Moderens Navn. Efter 10 Aars Skolegang blev han demitteret [dimitteret] 1725 fra Thisted Skole. blev straks Huslærer ..." Se mere hos "Legind 1918"). Degn i Søndbjerg og Odby. (jf. skifte nr. 392 af 30.4.1736, nr. 40, www.brejl.dk/aalborgstift.htm).

2. ægteskab
Gift 2. med Anna Nielsdatter Skytte/Schytte af Vestervig og Agger sogn, Refs herred, Thisted amt, Aalborg stift, død 6.6.1690 (iflg. Wiberg). 2 sønner og 1 datter. Datter af præst i Vestervig, Niels Andersen Schytte af Tostrup-R. f. 1608, og Cathrine Thøgersdatter Holm. (flere fam. oplysninger i Wiberg III s. 538.) ANS' brødre: Kristen og Knud Nielsen Skytte. (Nygaard).
Børn af 2. ægteskab iflg. moderens skifte:
8) Niels Peder Christensen
9) Peder Christensen
10) Anne Cathrine Christensdatter. (Moderens skifte nr. 85, www.brejl.dk)
 

Skifter fra Ålborg Bisp, Gejstligt skiftebreve, Pakke IV, 1690-1692, C 1-430 på http://www.brejl.dk/aalborgstift.htm
82 Christen Pedersen Agerholm, præst i Vester og Øster Vandet. 24.3.1690. Nr.3.
E: Anne Nielsdatter Skytte. LV: bror Knud Nielsen Skytte, præst i Søndbjerg og Odby på Thyholm. B:
8) Niels Peder Christensen
9) Peder Christensen
10) Anne Cathrine Christensdatter.
FM: farbror Christen Pedersen Øland, præst i Hunstrup og Østerild.
Første ægteskab med Anne Melchiorsdatter, efter hvem skifte ikke er afholdt. B:
1) Melchior Christensen
2) Kirsten Christensdatter
3) Sidsel Christensdatter
4) Susanne Christensdatter
5) Ingeborg Christensdatter
6) Maren Christensdatter
7) Mette Christensdatter.

... hvorefter hustruen også dør i 1690

85 Anne Nielsdatter Skytte i Agerholm præstegård. 7.7.1690. Nr.6.
Enke efter Christen Pedersen Agerholm, præst i Vester og Øster Vandet, [skifte 24.3.1690 lbnr.82]. B:
1) Niels Peder Christensen
2) Peder Christensen
3) Anne Cathrine Christensdatter, der døde.
FM:
1) morbror Knud Nielsen Skytte, præst i Søndbjerg og Overby
2) morbror Christen Nielsen Skytte, præst i Vestervig og Agger.
Christen Pedersen Agerholms første ægteskab med [Anne Melchiorsdatter]. B:
1) Melchior Christensen
2) Kirsten Christensdatter
3) Susanne Christensdatter
4) Ingeborg Christensdatter
5) Maren Christensdatter
6) Mette Christensdatter.
Arv efter afdødes søster Karen Nielsdatter Skytte, der døde 15.6.1690 i Solbjerg præstegård.
-------------------------------------
 

Skifte fra Ålborg Amt Gejstlige skifteuddrag Kær herred Gejstlig skifteprotokol 1717-1811 C 13A-2 på http://www.brejl.dk/aalborggejst.htm
27 Karen Pedersdatter Agerholm, ugift i Vester Hassing præstegård. 25.6.1751, fol.249, 307B.
A:
0) far Peder Roaldsen, præst [i Vester og Øster Vandet, død 25.11.1730].
Fars første ægteskab med [Maren Christensdatter Agerholm, skifte Ålborg bisp 21.8.1704 lbnr.179]. B:
7) bror Oluf Agerholm, præst i Vester og Øster Hassing
bror Christen Agerholm i Amsterdam i Holland.
Fars andet ægteskab med [Gedske Mikkelsdatter Langballe, skifte Ålborg bisp 19.9.1735 lbnr.385]. B:
1) halvsøster Anne Marie Langballe i København. Ved afkald 27.1.1761 gift i Vilse i Altona
2) halvbror Mikkel Langballe, der døde 25.8.1757 hos Knud Andersen Møller, gårdmand på grevskabet Knuthenborg [i Hunseby sogn] på Lolland. (Se også auktion Hillerslev herred gejstlig 14.7.1762 lbnr.18)
3) halvbror Peder Agerholm, degn i Hundstrup og Østerild i Thy
4) halvbror Jonas Agerholm. Ved afkald 27.1.1761 ejer af Rosborg [i Mønsted sogn].
Arv efter:
5) afdødes søster Anne Pedersdatter
6) afdødes bror Roald Agerholm, [skifte Ålborg bisp 15.7.1737 lbnr.398]

NB: Se flere skifter i familien på www.brejl.dk/aalborggejst.htm
 

Tilbage til sognepræsten i Hundstrup-Østerild kirke:

Christen Pedersen Øland sognepræst i Hundstrup
"Naar han er kaldet, ved jeg ej. Hans Billede ses i Legemsstørrelse og fuld Dragt paa Hundstrup Kirkes Altertavle og i Kirken findes hist og her nogle korte Rim, hvoraf man ser, at han ej har fortjent et ringe Sted iblandt de danske Skjaldere." (Kilde: "Legind 1918")
Formanden i embedet, Ole Jacobsen Jelstrup/Meier, døde 1672 og Christen Pedersen Øland blev ordineret den 15.1.1675 iflg. Wiberg.

Altertavlen i Hundstrup-Østerild kirke
"Denne Tavle, der - som en Indskrift derpaa Viser - "er stafferet medens Herr Chr. Øland var Præst", er vistnok malet paa hans Bekostning, ligesom det er udenfor al Tvivl, at det er hans Tanker, der har fundet Udtryk derpaa.

Paa Foranledning af Herr Pastor Rasmussen i Hundstrup samt en Slægtning af Chr. P. Ø. Aggerholm (Slægtled 10, 10) lader Nationalmuseet i Aaret 1919 Tavlen restaurere." (Kilde: "Legind 1918")


Død 1722

Chr. P. Ø. Aggerholm døde i sin Alders 87de Aar 1722 og blev begravet d. 3. august iflg. kirkebogen for Hundstrup-Østerild 1720-1783, Hillerslev herred, Thisted amt, AO ops. 12-14. 
 


Eftermælet i kirkebogen
"Sønnen Rudbech Chr. Humble Aggerholm [også kaldt Rudbech Humble (konsistorialråd i gejstlige kredse], der blev hans eftermand i Embedet, skriver den 3. Aug. 1722 i Hundstrup-Østerild Kirkebog 1720-1783, AO opslag 12:
"Den 3die Aug. blev-min gode og elskelige Fader, Herr Christen Pedersen Øland begravet udi Hundstrup Kirke ved søndre Side af Alteret. Han levede sin Gud en tro Tjenere, sine Menigheder en opbyggelig Lærere, sit Hus trofast Pille, - i særdeles en from Fader og alle hans Tiender en berømmelig Christen.

Gud give mig saa at leve, at jeg udi Liv, Lærdom og Omgængelse maa træde i hans berømmelige Fodspor, at som jeg er en Arving til hans anbetroede Menigheder, hans Gods, jeg ogsaa maatte være en Arving til hans Dyder, saa ved jeg vist, at jeg har Yndest og Naade hos Gud og Mennesker.

Han levede til sin Alders 87de Aar og tjente i Herrens Vingaard 50 Aar. Har nu Evigheden i Eje." (Kirkebogen opslag 12-14) (Kilde: "Stamtavle 1918, Legind")

Wiberg skriver i sin præstehistorie, at sognepræst Chr. P. Ø. Aggerholm var "streng og ivrig; "i Kirken findes hist og her nogle korte Riim, hvoraf man seer, at han ej har fortjent et ringe Stæd iblandt de danske Skjaldre".
Wiberg tilføjer, at "hans Billede sees i Legemsstørrelse og fuld Dragt paa Hundstrup Kirkes Altertavle (P.M.)" (Wiberg I, side 696.)

Ekstrakt af justitsprotokol for Hillerslev og Hundborg Herreder 1690. Ved G. Møller Frederiksen 1983.
http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/tingbog.pdf. 357 sider i alt.
Herredsfoged: Emmike Eriksen i Thisted
Skriver: Anders Lauritsen i Thisted

1690.
4. November
(29/10)
Herredsfoged: Emmike Eriksen i Thisted
Skriver: Anders Lauritsen i Thisted

... Christen Christensen af Kløv på hr. Christen Pedersen Ølands vegne i Hundstrup har stævnet Christen Olufsen Vig og Niels Tomsen Norringtoft i Tøfting i Øster Vandet og Store Poul Enevoldsen i Agerholm, For hvad de var skyldig til sal. Hr. Christen Pedersen Aggerholm, før sognepræst i Vandet.
Skifte efter denne var holdt 24/3 1690.
Poul Enevoldsen mødte og fortalte, hvad han havde lånt af hr. Christen fx. ,,året før det dyre år 1685” og Aflægger ed på, at han ikke skylder mere. Det vil han gerne betale, når det forlanges. Selv har han noget til Gode, fordi hans folk har vogtet hr. Christens kvæg.
Christen Vig erkender sin skyld, Niels Norringtoft er ikke mødt.
Dom: Skønt loven 5,2,6 siger, at efter et skiftebrev, som arvingerne har oprettet, kan de ikke søge gæld, eller søges for gæld, så skal Poul Enevoldsen betale, hvad han har indrømmet at skylde, Christen Vig ligeså, og Niels Norringtoft, der ikke er mødt, skal betale. (side 23).

1694.
3. April.

"Fogeden på Nørtorp har for hr. Christen Pedersen Øland, sognepræst til Hundstrup og Østerild, stævnet Anders Sørensen ved Østerild kirke, Peder Christensen i Sønderby, Peder Andersen vesten Østerild kirke og Christen Laursen, husmand i Vesterby, for resterende tiende og landgilde.
Dom: De skal betale." (side 155).

1697.
(13/7) "Ridefogeden på Nørtorp irettelægger et forlig mellem von Pangelsen og Jens Tousgård indgået på Nørtorp 24/7, hvori Jens får forladelse for sin forseelse mod husbond, alle breve og dokumenter i sagen Erklæres døde og magtesløse. Jens kan, om han vil, fraskille sig gården til Valdborgsdag mod at reparere Husene, så vinterrugsæd, føre gødning ud, lade de 2 bæster blive, som nu var på gården, ligeledes rugsæd uden frøgæld eller betaling, og endelig skal Jens betale 40 sldl., hvis han forlader gården.
Jens får til gengæld efterladt alle restancer. Han skal inden Mikkelsdag lade hr. Christen Pedersen Øland i Hundstrup vide, om han frasiger sig gården." (side 224).

1698.
26. Juli.
 (19/7)… (en længere skrivelse, hvoraf i øvrigt noget mangler)
”Der irettelægges en skrivelse til amtmandens fuldmægtig fra ,,en af de bedste købmænd i Ålborg” Christen Laursen Hobro, som meddeler, at han og svogeren Anders Nielsen (Hørup?) har købt 80 td. byg af hr. Anders [Nielsen Lyngby?] i Nors og 70 td. Af hr. Christen Pedersen Øland i Hundstrup, og at deres bys kåge dels ligger Indefrosne oppe i fjorden dels er beskadigede af vinteren, men der findes en mand Niels Jensen i Sønder-
Gård i Østerild, der kan fragte kornet på et par rejser. Købmanden understreger, at han for ikke at krænke Thisted bys privilegier aldrig handler med bønder, men kun på herre- og præstegårde. Da hans kunder Skal bruge kornet til sædetiden (dateret 10/4), anmoder han om, at Niels Jensens båd frigives for den Gjorte arrest til et par rejser til Ålborg”... (side 250).

Humble-præsterne
Igennem sit ægteskab med Anne Marie Humble kom Christen Pedersen Øland i slægt med Humble-præsterne.
 


Vrejlev kirkes gamle præstetavle

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Vester Vandet kirke
Foto: Erik Christensen 2010, Wikipedia


Øster Vandet kirke
Foto: aalborgstift.dk 2011


Vrejlev kirke, sognepræst Rudbeck Chr. Humble


Vrejlev kirkes gamle præstetavle


Vrejlev kirkes prædikestol
Fotos: vrejlev-haestrup-sogne.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vrendsted kirkes epitafium over præsten Melchior Evertsen Meier 1648-1655.
Se stort billede

Foto: aalborgstift.dk/kirker/hj-soendre/vrendsted-kirke, 2012