Frants Nielsen Rosenberg 1593-1658

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Søn af en bartskær eller en købmand i Ålborg?

Frants Nielsen Rosenberg blev født den 8. januar 1593 i Ålborg og døde den 10. november 1658 iflg. DBL, bind XIV.

Han var iflg. Wibergs præstehistorie søn af Niels Hansen Rosenberg (f.o. 1565, begr. 5.9.1641 Aalborg, 76 år gl.) og hustru Karen Tøgersdatter, da hans bror angiveligt var præsten Tøger Nielsen Rosenberg iflg. Wibergs pr.hist. bind 3, s. 55.

Far - Niels Hansen Rosenberg eller Niels Jensen Rosenberg?
Men iflg. Dansk Biografisk Lexikon var Frants Nielsen Rosenberg født d. 8. januar 1593 i Ålborg, død 10. nov. 1658, søn af købmand Niels Jensen Rosenberg, moder Karen Tøgersdatter. Der er åbenbart uenighed om faderens navn. Moderen er i begge tilfælde angivet som Karen Tøgersdatter.


Viborg domkirke. Foto: Peter Bondesen, www.nordenskirker.dk

Velstuderet købmandssøn og biskop
Han blev student fra Ålborg i 1612. Senere studerede han i Wittenberg 1616-1618, og i 1623 tog han magistergraden ved Københavns universitet, 1624-26 holdt han fysiske øvelser for studerende. Professor i fysik og matematik ved Lunds gymnasium, udnævntes 1628 tillige til øverste kapellan ved Domkirken i Lund og præst i Bjellerup. 1639 nævnes han som professor i etik. 1642 biskop i Viborg. Sad 1643 i den geistlige kommission, der dømte præsten Jørgen Friis fra embedet for vranglære. Deltog 1648 i kongevalget i København, hvor han blev indstævnet af Corfits Ulfelt, fordi han havde fornærmet Kirstine Munk ved at udeladt hendes titel som grevinde af Slesvig i ligtalen over hende. Deltog 1650 med landets øvrige bisper i Prins Christians hylding. (Kilde: DBL bind XIV, Rietz, Skånska skolväsenets hist. side 293 ff.)

Gift
Frants Nielsen Rosenberg var gift 2 gange.
1. ægteskab, gift med Anne Hansdatter (Ottesen), datter af kannik Hans Ottesen i Lund;
2. ægteskab, gift d. 17. november 1644 med Anne Poulsdatter Grum eller Aastrup, død e. 1665 (?), datter af biskop Poul Mortensen Aastrup i Lund (1576 i Aastrup ved Ribe-1619), rkt. i Ribe 1605, proff. Kbhvn univ. 1610, biskop Lund 1611 og Else (Sidsel) Andersdatter Vedel (6.8.1586 i Ribe by, død e. 28.4.1621), gift 13. sept. eller oktober 1605 iflg. J. Vahl. Slægtsbogen 2002, Eget forlag v. Ernst Peter Vedel).
Else Andersdatter Vedel var datter af Anders Sørensen Vedel, f. 9. nov. 1542, død 13 febr. 1616, og Mette Hansdatter Laugesen, f. 6. febr. 1562 iflg. Ægid. Lavridsens Familieoptegnelser v. J. Kinch, (i Vester Vedsted sogn?), gift 20. aug. 1581 (Kinch), død 27. dec. 1633 i Ribe iflg. J. Vahl. Mette Hansdtr. var datter af Hans Laugesen, f. 31. jan. 1530, død 16. aug. 1594 og Dorothea Hansdatter Tausen, f. o. 1537, død 15. april 1601, datter af Hans Tausen, f. 1494, død 11 nov. 1564 og Anna Andersdatter, f. o. 1508, død 24. aug. 1570. Biskop i Ribe, Hans Laugesen, f. 31. jan. 1530 var søn af Lauge Steffensen, f. o. 1500, død 1. okt. 1554 iflg. J. Vahl, og Mette Christiernsdatter, f. 15. juni 1510 i Varde sogn, Ribe amt (?), død 1. okt. 1554 i Ribe (?), datter af Christiern Nielsen, f. o. 1470 (?), død 1522 (?) i Varde sogn, Ribe amt, hustru ukendt.
Poul Mortensen Aastrup fik 6 børn, 3 døde som børn. Foruden datteren Anne Poulsdatter Grum (Aastrup) var der sønnerne Jens Poulsen Grum, d. o. 1612, Morten Poulsen Grum f. 1615 i Lund-7.8.1652, gift 1651, magister, orientalist, slotspræst på Christiansborg, København, gift 1651 med Søster Brochmand, datter af prof. Hans Rasmussen B. søn: Morten M. f. 1652 (kilde: DBL VI) og Hans Poulsen Grum, provst, præst i Vilsted-Vindblæst, f. o. 1616, død 1679, gift før 1.8.1649 med Anne Nielsdatter Rosenberg, f.o. 1612, død 1698, børn (Kilde: A. Grum-Schwensen fra Gl. Haderslev, 1946)


Viborg domkirke. Foto: Peter Bondesen, www.nordenskirker.dk

Børn
1. og 2. En søn og en datter, der døde unge.
3. Dorethe Rosenberg, ?-1715, ugift
4. Sidsel/Cecilie Rosenberg ?-?, gift 24.10.1677 (kilde: Lunds stifts herdaminne, 1952) med Johan Rhodius 1615-1679. Hører Aarhus 1650, Conrkt. Odense 1660, Conrkt. Aarhus, P. Aaby 1661, Vicerekt. 1670. J. Rodius gift 1 den 28.9.1662 Cecilie Andersdatter Bircherod ?-1664. Gift 2 den 6.8.1665 med Magdalene Christiansdatter Borchgreving ?-1672.
(Kilde: "Anders Sørensen Vedel 1542. Slægtbogen 2002", Eget forlag v. Ernst Peter Vedel)
Wiberg oplyser:
Hans eller Johan Rhodius af Ketting
var magister i 1661, hvor han også blev præst i Åby-Hasle ved Århus. Han blev født d. 6.1.1625, død 1679 den 8.6. i Viborg, stud. Odense 1644, gift 1 med Cecilie Andersdtr. 18.9.1662 (datter af formanden Anders Nielsen Regel født på Lolland 1615?) død 3.2.1664, 1 søn. Gift 2. gang d. 6.8.1665 med Magdalene Christiansdtr. Borchgreving af Hornslet, død 1672, 2 døtre. Gift 3 gang med Cecilie Frantsdtr. Rosenberg. Fader Magister F. Rosenberg, biskop i Viborg. Moder formodentlig fra Ostrup.
En søn: Jørgen Hansen Rhodius, præst nr. 14 samme sted, født Århus 1663, død Aaby-Hasle d. 13.5.1731. Gift Mette Henriksdtr. Blichfeld af Århus Frue kirke, f. 1672, død 22.12.1721.
En datter: Elisabeth Hansdtr. Rhodius, gift med eftermanden i Aaby-Hasle, sognepræst magister Bagge Jørgensen Junghans f. Kolding 19.8.1663. Fader tolder Jørgen Junghans. (kilde Wibergs præstehistorie bd. 1 side 17-18.)

Professor-biskop
• Professor: Viborg. (C. Klitgaard, Vendsysselske præstefamilier, s. 263)
• Prof. i Lund, P. i Billerup, Skåne, øverste K. Domk. Lund
• Biskop i Viborg 1642 i Viborg. 552 (S.V. Wibergs Almindelig dansk præstehistorie)

Dansk biografisk Lexikon / XIV. Bind. Resen - Saxtrup /
Project Runeberg:

Rosenberg, Frands Nielsen, 1593-1658, Biskop, er født 8. Jan. 1593 i Aalborg og Søn af Kjøbmand Niels Jensen R. Moderen hed Karen Thøgersdatter.
Han blev Student fra Aalborg 1612.
Senere rejste han udenlands og studerede i Wittenberg 1616-18.
1623 tog han Magistergraden i Kjøbenhavn, og
1624-26 holdt han fysiske Øvelser for de studerende, uden dog at have nogen fast Ansættelse ved Universitetet.
Han blev o. 1627 Professor i Fysik og Mathematik ved Lunds Gymnasium og udnævntes 1628 tillige til øverste Kapellan ved Domkirken i Lund og Præst i Bjellerup.
1639 nævnes han som Professor i Ethik.
1642 blev han Biskop i Viborg, sad 1643 i den gejstlige Kommission, der dømte Præsten Jørgen Friis (V, 437) fra hans Embede for Vranglære, og deltog 1648 i Kongevalget i Kjøbenhavn, hvor han blev indstævnet af Corfits Ulfeldt, fordi han havde fornærmet Kirstine Munk, i det han i en Ligprædiken havde udeladt hendes Titel som Grevinde af Slesvig.
1650 deltog han med Landets øvrige Bisper i Prins Christians Hylding. Samtidig hermed vare de indkaldte til en Forhandling om en ny Undervisningsplan for Latinskolerne. Men de nyttede tillige Lejligheden til at indgive et Forslag om, at der skulde oprettes Almueskoler overalt i Sognene, hvor de endnu ikke fandtes, og at Præsterne skulde have Tilsyn med dem.
Forslaget blev ogsaa taget til Følge i en senere Forordning.

R. døde 10. Nov. 1658, som det siges af Sorg over de Ulykker, der ramte Landet under Svenskekrigen.

Han ægtede 1. Anne Hansdatter, Datter af Kannik Hans Ottesen i Lund;
2. (17. Nov. 1644) Anne (Grum eller) Aastrup, Datter af Biskop Poul Mortensen A. i Lund (I, 31).

R. udgav en Række Disputatser af theologisk og fysisk Indhold og 6 Ligprædikener.

Rietz, Skånska skolväsendets hist. S. 293 ff.
S. M. Gjellerup.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Viborg domkirke


Viborg domkirkes alter


Viborg domkirkes døbefond


Viborg domkirke
 


Viborg domkirke

Fotos: Peter Bondesen www.nordenskirker.dk

 

 


Ribe Domkirke 2009


Ribe Domkirke 2009


Hans Svannings gravsten 1584, Ribe Domkirke 2009


Himmel over Ribe by 2009

Fotos: LKJ