Helvig Mathiasdatter Toppel + e. 1750

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Gift Humble

Helvig Mathiasdatter Toppel var gift med Rasmus Bruun Christiansen Humble  i Kollerup-Vindelev, Vejle.

Hun var datter af Mathias Toppel og hustru Johanne Villadsdatter, gift før 1697, begr. 23/8 1729 (Vejle Sct. Nicolai kb., side 56, opslag 109), (Estruplund kb, Rougsø herred, Randers amt). (Nygaards sedler).

Den nære familie
Faderen Mathias Toppel var i 1705 forpagter på Sødringholm, 1707 på Mejlgård (Glæsborg kb.), 1711 forvalter ved Løvenholm og forpagter på en liden gård kaldet Hedegård, 1715 i Hopballe og o. 1730 foged i Grundet birk. (Nygaards sedler)

Søster Marie Toppel, begr. 15. okt. 1764 (Grejs kb), gift 1723 med birkedommer Mikkel Rhode fra Højgård.

Bror Peter v. Sprechelsen [Toppel], død 1707 som barn.

Gift 22. juli 1733
Helvig Mathiasdatter Toppel/Topel blev den 22. juli 1733 gift med Rasmus Bruun Christiansen Humble  i Kollerup-Vindelev, Vejle:
"1733 d. 22. juli copulerede jeg Monsr. Rasmus Brun Humle og Helwig Topel." (Vejle A., Nørvang H., Kollerup - Vindelev sogne. 1659-1773. Opslag 31.)
Helvig Mathiasdatter Toppel/Topel var datter af Mathis Toppel, der blev gift o. 1697 med Johanne Villadsdatter (Estruplund kirkebog side 2). (Nygaards sedler).

Fadder
I perioden 1744 - 48 bærer Madame Bru(u)ns af Store Karlskov
regelmæssigt børn til dåben i Ringive kirke.

Børn
1. Christian Mathias Rasmussen Humble, dbt. 10. januar 1734 på Højgaard (Grejs-Sindbjerg sogns kirkebog 1689-1768, opslag 117), søn af Mons. Brun Homble. Faddere nævnt. Er sandsynligvis opkaldt efter sin farfar (Christian) og sin morfar (Mathis/Mathias). Blev opdraget hos moderens søster Marie Toppel og hendes mand, Michel Rohde, fra han var spæd. (Forældre og "plejeforældre" boede sammen på Højgård.) Marie og Michel Rhode havde ikke nogen livsarving og testamenterede derfor det meste til Christian Mattias Brun Humble, "som de har opdraget i 7 år og fremdeles sørger for". Indsat som arving ved deres testamente fra 15.5.1741. Omtales også med navn Christian Rohde, jf. http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=318953sort=e hvor det sandsynligvis er ham, der kaldes Christian Rohde, birkeskriver i Grunnet Birk 1760.
2. Michel R. Humble, dbt. Langfredag 1735/ (Vejle S. Nikolaj kirkebog side 81, opslag 158) Nørvang herred, Vejle amt, dvs. fredag d. 8. april. "Rasmus Brun Humbles barn Michel." Sandsynligvis opkaldt efter sin onkel Michel Rohde. Faddere nævnt bl.a. Michel Rodes H. fra Grundet.
3. Johanna Maria R.dtr. Humble, dbt. 15. august 1736 (Vejle S. Nikolaj kirkebog side 89, opslag 173), Rasmus Brun Humblets b(arn), hjemmedøbt. Faddere nævnt. Sandsynligvis opkaldt efter sin mormor (Johanne) og sin moster (Marie).
Barn begr. 3. maj 1737 (Vejle S. Nikolaj kirkebog side 96, opslag 187), Rasmus Brun Humbles barn.
Barn begr. 15. decmbr. 1738. (Vejle S. Nikolaj kirkebog side 103, opslag 202), Rasmus Brun Humbles barn.
 

Død efter 1750
Helvig M. Toppel må være død efter 1750, hvor hun som enke måtte fragå arv og gæld efter ægtemanden Rasmus Bruun Christiansen Humble (Lindeballe med flere, Tørrild herred, Vejle amt, (kirkebogen side 102 venstre side, opslag 204, begravelse nr. 428). Enken levede i Vejle den 20de Marty 1750.

Familie-relationerne til Toppel-familien
Helvig Toppel var søster til Marie Toppel, der var gift 1723 med birkedommer Mikkel Rhode fra Højgaard.

Marie Toppel blev begravet 15. oktober 1764 (Grejs kirkebog). Gjorde testamente med sin mand i 1741. (Nygaard)
Mikkel Rohde (ca. 1684 - 1772) var 1760 birkefoged til Grundet birk, fuldmægtig på godset og forpagter på Højgård. Hans kones søsters søn var som sagt Christian Rohde/Christian Mathias Brun Homle [Humble], der 1741 var indsat til arving efter Mikkel Rohde. Begr. 13. jan. 1772 i Grejs. Nyg. sedl. IDnr: #159748 og IDnr: #319348.

Nørvang-Tørrild Herred Justitsprotokol:
"Anno 1750 den 28 Marty, indfandt sig udi Bye og Herreds Foget Welædle Hr. Christian Grundahls lovlig forfald, og paa hans vegne Lars Thistrup fra Schoudallund, for i underdanig følge Høi Velbaarne Hr. Kammer Herre og Amtmand von Bulow til velbemeldte Hr. Byefoged Grundahl den 17de hujus udstædte Respective Ordre Grundet paa Velædle og Belv. Hr. Cancellie Raad og Amtsforvalter Roeds Ansøgning og Begiæring d. 7de forhen. At foretage Segvestration paa 1 Tdr. 6 Skp. 2 Alb. Hartkorn Jordskyld, Lille Harrild kaldet, Øde og uden Beboere, beliggende udi Brande Sogn, og forhen tilhørt afgangne Rasmus Brun Humle, forrige Eier og Beboer af Store Carlschou, formedelst hans Stervboe har være saa uformuende ikke at have kundet udrede de resterende Kongl. contributioner der til 1 January 1749 har været 3 Rd. 5s som Hr. Cancellie Raad Roeds Ommeldte Ansøgning og Begiæring nærmere udviiser de blev læst. Og er saaledes af Indhold.
{Skatteskyld i alt 3 Rigsdaler 5 Skilling, enken indkaldes, foruden Lille Harrild drejer det sig om Godrom i Hegnsvig Sogn, Hartkorn 1 Td. 1 Fkr. "Formedelst afgangne Brun Humble forriege Eier af Store Karlschou i Ringgive Sogn hans Stervbos uformuenhed, der ey har kundet udreede de Kong. contributioner af det øde Hartkorn i Brande og Heinsvig Sogne". Enken bedes møde i Lille Harrild, Brande.

Her følger enkens svar:
Indholdet af dette, er mig underskrevne Helvig Toppel salig Brun Humbles efterlaadte fattige Enke lovlig forkyndet, mit svage helbred og uformuenhed, tillade mig ey at møde paa Grunden af det øde Sted i Lille Harrild førstkommende 28 Marty hvilket ey heller kunde være til nogen slags nøtte, efter som jeg ganske intet kiender til dette øde Steds Ager og Eng, langt mindre ved hvor det ligger her i Amtet, uden at have hørt, at det skal være i Brande Sogn, Breve eller Adkomster derpaa, har jeg ingen af, det Kongl. Skjøde, som min sal. Mand derpaa havde, findes formodentlig hos Skiftets Forvalter, Høy og Velbaarne Hr. Cammer Herre og Amtmand von Bulow paa Coldinghuus, anden oplysning kan jeg herom ikke give ey heller har jeg eller min umyndige Søn noget imod Forretningen at indvende eller erindre, siden vi formedelst den slette tilstand, efter min sal. Mands hans Fader, har maattet frasige os Arv og Giæld.
Vejle den 20de Marty 1750
Helvig Toppel sal. Brun Humble.

Som Tiltagen Laugværge underskriver
A. V. Meden.
Som Formynder for salig Brun Humles eneste efterladte Søn, underskriver
Michael Rohde.
Naboer til Lille Harrild indkaldes i stedet. Lille Harrild er
"ubeboet og udyrket, bestaaende af Skarp og snart til Sædeland utienlig
Hede Jord, Bygning er ingen i mens er endnu kiendelig hvor Huuse
tilforn har staaet ved Harrild Aae." "Skellene til andre gårde beskrives. (Kilde: Villy M Sørensen, slaegtogdata.dk)

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668Maren Pedersdatter Humble
Hesselager epitafie 1668
- muligvis th., ca. 33 år gl.
Hesselager o. 1635-efter 1706
 

Fotos LKJ 2010


Rønninge kirke set fra sydøst
Foto Søren Møller, Wikipedia