Johann Hieronimus von Kirchhoff

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Fra barndom i Schleswig-Holstein til militær og hof i København

Johann Hieronymus Kirchhoff var født i Glückstadt 28.9.1763 ved Elben og døde i København 2.8.1843, Garnison sogn i 1843 og blev begravet samme sted på Assistenskirkegården, der blev oprettet 1760, da pladsen inden for voldene blev for trang. (Garnisons sogn 1834-1847, opslag 74, begr. nr. 10).

Gift med Eleonore Christine Humble, der var datter af postmester Frantz Joachim Humble og hustru Anna Maria Neumann. EC Humble blev enke som ganske ung og blev 2.g. gift med Johann Hieronymus Kirchhoff, holstensk officer (d. 17.10.1810 i "Huus Copulation paa Frederiksberg." Brudgommen var da oberst. Forlovere var von Münnick og von Platen, flere opl. (Garnisons-sogn 1799-1814, opslag 196).

Historie
Fødebyen Glückstadt blev grundlagt i 1617 af Christian 4, som var hertug til Slesvig og Hosten. Efter krigen i 1864 blev byen sammen med resten af Slesvig-Holsten en del af Preussen.

Den 16-årige frikorporal i Kronprinsens Regiment
Hvornår kom JHK til Danmark? "K. indtraadte, 16 Aar gammel, som Frikorporal i Kronprinsens Regiment, hvor han 1781 avancerede til Sekondlieutenant, 1788 til Premierlieutenant, 1789 til Kapitajn. Læs historien om hvordan det gik...

Englandskrigene
"Der var tre mand med til at forhandle og underskrive kapitulationen til englænderne efter Københavns bombardement, den 7.9.1807. Heraf var den ene Ernst Frederik v. Walterstorff, sammen med admiral Otto Lütken og general adjudant Johan Hieronimus Kirchhoff." (Breve fra Hans West til Thorvaldsen i Rom 1810).

Militærkarriere
Dansk Biografisk Leksikon oplyser:
1779 K. indtrådte som korporal "paa Aventage" i infanteriet.
1781 sekondløjtnant à la suite på underofficerstraktement.
1783 virkelig sekondløjtnant
1787 ledsagede han som ordonnansofficer kronprins Frederik på hans rejse i Danmark og Nordtyskland.
1788 fik han premierløjtnants anciennitet, og da et korps s.å. opstilledes til felttoget mod Sverige, ansattes han midlertidigt ved en jægerafdeling.
1789 stabskaptajn.
1790 fik kaptajns karakter (anciennitet 1789), blev generaladjudant hos kongen.
1792 adjudant hos kronprinsen.
1801 efter slaget på reden, blev han major à la suite og deputeret i generalkommissariats-kollegiet, men vedblev som 1. adjudant hos kronprinsen som mæglende led mellem denne og kollegiet, der mente at kronprinsen "regerede" for meget. Efter englændernes landgang på Sjælland 1807 sendte han kronprinsen meget optimistiske beretninger om tilstanden på Sjælland og i Kbh., deltog under stadens belejring i rådslagningerne med Ernst Peymann m.fl. og blev kommissariatets repræsentant ved kapitulationsforhandlingerne, hvorfor også han blev arresteret da kronprinsen kom til Kbh. Ved overkrigskommissionsdommen frikendtes han vel for krigsfiskalens tiltale, men han var i forvejen afgået fra tjeneste hos kronprinsen og udnævnt til oberst à la suite (anciennitet 1808);
1809 afskedigedes han af krigstjenesten og fra stillingen som deputeret med en rundelig pension.
1810 optoges han dog atter i krigstjenesten og i kommissariatet.
1812
blev 1812 generalmajor (uden anciennitet).
1814 1. deputeret i kommissariatet med generalmajors anciennitet (fra 1809). Generalkommissariatets arbejds- og myndighedsområde var dog efter generalstabens oprettelse 1808 nærmest begrænset til administrative forretninger.
1814 indtrådte han i den vigtige kommission der udarbejdede planen for hærreduktionen 1816.
1828 udnævntes han til generalløjtnant.
1842 afskedigedes som general af infanteriet.
(kilde: (http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/)

Familie
Forældre var sognepræst, konsistorialråd Johann Hieronymus K. (1719–91, gift 1. gang med Christina Maria Lucia Gronau, 1718–60, gift 2. gang 1761 med Hedewig v. Hein, død senest 1762) og Elisabeth Klefecker (1730–82, gift 1. gang 1755 med premiermajor Johann Carl Julius Topp i Hamburg, 1709–61).

Ægteskaber
Gift 1. gang 28.4.1799 i Glückstadt med Heilwig Münnich, født 31.1.1762 i Glückstadt, død 1.11.1800 i Khb. (Garn.), d. af premierløjtnant, senere generalløjtnant Johann Burchard M. (1728–1815) og Sophie Frederikke Abercron (1742–75).
Gift 2. gang 17.10.1810 på Frbg. (Garn.) med Eleonore Christine Humble, født 24.1.1767 i Kbh. (Petri), død 8.9.1812 sst. (Garn.) (gift 1. gang 1783 med købmand Peder Neve Green, ca. 1756–83), d. af postmester Frantz Joachim H. (1728–81) og Anna Maria Neumann (1734–1815).

Udnævnelser
R. 1815. K. 1817. S.K. 1826. DM. 1828.
Ikonografi. Profilminiature.

Bibliografi
Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben I, 1883; III, 1888; IX, 1902.
K.s dagbog i Pers. hist. t. 7. r. I, 1916 129–56.
Th. Hauch-Fausbøll: Slægthåndbogen, 1900 483f.

Oplysninger: http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 
Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland, LKJ 2004
 


Bøstrup kirke 2005
 


Humlebi
Foto: LKJ 2011
 


Jens Pedersen Groves epitafie i Sct. Olai Domkirke
Helsingør 1639/40
Foto: livinghistory.dk

 

Svogre i København:


Søren Kierulff, ~Frederica Amalia Humble
Billede: Kierulfske Studier

 


Postdirektør Carl Conrad Gustav Baron Knuth ~Christiane Louise Humble
Billedet venligt udlånt af Post Danmarks arkiv 2011