Mads Ravn - borgmester og morder

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Nabo til en morder

Og morderen boede Brogade 5-7, matr. Nr. 233 a, tidligere nr. 231 osv.

Branden var ikke den eneste fatale oplevelse Køge by og Hans Christensen Humble oplevede i 1633. Hans Christensen Humble var nabo til morderen og rådmand i byen og blev direkte involveret, da han og de andre rådmænd blev indkaldt til at give vidne om Mads Ravn.

Kildemateriale fortæller en barsk historie om en fader, der myrdede sin datter for pengenes skyld. Lokalhistorikeren Børge Green har studeret det oprindelige kildemateriale og fortæller her om familietragedien:

“Den første af gårdens mange ejere, som man har nærmere kendskab til, er Mads Ravn. Efter at have været skriver hos enkedronning Sophie på Nykøbing slot, blev han i 1617 udnævnt til tolder i Køge, hvor han desuden i 1625 sammen med to andre borgere blev beskikket til vinprøver. Han blev rådmand i 1621, og efter den daværende ordning, hvor rådmændene rykkede op til borgmestre, var han borgmester 1625-1627 og 1632-1634 og derefter igen rådmand.

Han var en stridbar mand, der ustandseligt lå i proces med sine medborgere, og han var som tolder uhæderlig. Af et brev fra Kongen til slotsherren Mogens Sehested, dateret 18. Februar 1631, fremgår det, at kongen havde givet ordre til at rejse tiltale mod Mads Ravn, men at han nu frafaldt tiltalen, efter at Mads Ravn havde gjort bod for sine forseelser. Kongen havde dog ikke tilgivet Mads Ravn, eftersom han samme år blev afskediget som tolder.

Mads Ravn var gift med Anne Hansdatter Holst, en rig købmandsdatter fra København, med hvem han fik en betydelig medgift og en datter, Margrethe. Forholdet mellem ægtefællerne, der lige fra begyndelsen havde været meget dårligt, blev uvist af hvilken grund endnu værre efter svigerfaderens død, og 1627 gik Mads Ravn så vidt, at han på tinge beskyldte sin kone for utroskab, bedrageri og hekseri. Det eneste han opnåede, var at Anne forlod hjemmet og tog ophold hos moderen i København, og at det ved vidneafhøring kom frem, at han gentagne gange havde slået hende, revet i hendes tøj i stykker og knebet hende med ildtænger. Sagen trak i langdrag og sluttede først, da Anne Hansdatter døde i 1629.

Allerede året efter giftede han sig med Alhede Clausdatter, datter af borgmester Claus Bagger og datterdatter af borgmester Peder Pedersen. Det blev senere antydet, at han allerede i sit første ægteskab havde stået i forhold til Alhede, men den store kærlighed har det dog næppe været, eftersom det senere kom frem, at han pryglede hende første gang på bryllupsdagen.

I 1633 traf datteren Margrethe den unge købmand Gjødert Braëm fra København, og med formynderens billigelse modtog hun senere fæstegave fra ham. Mads Ravn ville imidlertid ikke høre tale om denne forbindelse, og de unge fik så med formynderens bistand udvirket, at Mads Ravn den 24. Okt. 1633 fik kongebrev, der bød, at trolovelsen skulle finde sted inden fastelavn næste år.

Mads Ravn var rasende, for datterens ægteskab var ensbetydende med, at han skulle udbetale hendes store mødrene arv, og det var det sidste, han ville gøre. Han sagde til Alhede, at han ofte havde ønsket rottekrudt i Margrethe, at hun var fanden i vold, og at han hellere selv ville klæde 10 stejler, før end Braëm skulle ægte hende.

Og så blev Alhede sendt til København, hvor hun for 8 skilling købte en pakke rottekrudt hos en apoteker. Og da Margrethe lørdag den 18. Januar 1634 kogte sig en portion risengrød, blandede ammen efter Alhedes ordre giften i grøden. Margrethe blev selvfølgelig syg, men da hun ikke døde, blev der købt en ny portion gift hos Jost Guldsmed. Den blev blandet i et krus vinostvalle, som Margrethe fik at drikke, og så døde hun endelig den 22. Januar.

Det pludselige dødsfald vakte stor opsigt i byen, og det varede ikke længe, før rygtet nævnte Mads Ravn som datterens morder. Han blev anholdt i slutningen af marts og ført til Blåtårn i København; men atter løsladt; da de to borgmestre; byfogeden og to ansete borgere udstedte et skadesløsbrev; hvori de indestod for tilstedeværelsen af Mads Ravn under sagen. Denne trak, som man kunne vente, i langdrag. Ammen gik hurtigt til bekendelse og blev indsat i Blåtårn, men Alhed holdt stand til den 19. August 1635. Hun og ammen blev dømt fra livet, og den 7. September blev de halshuggede på Københavns slotsplads.

Da Alhede Bagger havde fastholdt, at hendes mand bar skylden for den misgerning, hun måtte lide for, opsagde borgmestre, byfoged og borgere deres borgen for Mads Ravn, som den 16. August 1635 atter blev indsat i Blåtårn. Ved Bytinget blev Mads Ravn kendt skyldig i datterens død, “endog han ingen håndgerning gjort haver.” Dommen blev stadfæstet af Landstinget og konfirmeret af Kongen og Rigsrådet på herredagen 26. Oktober 1636.

Landstingsdommen blev dog aldrig forkyndt for Mads Ravn, idet han døde i Blåtårn natten mellem den 24. og 25. februar 1636. Han blev uden tvivl begravet i Køge kirke, selvom begravelsen ikke figurerer i kirkeregnskaberne. Men han fik ikke lov at hvile i fred. På Kongens vegne blev der på Bytinget 21. Nov. 1636 fremsat begæring om, at liget blev begravet i Høj og hedensk jord. Begæringen blev gentaget 23. Januar 1637, og den følgende tingdag faldt dommen efter Kongens ønske. Svogeren Erik Bagger, fik imidlertid ved kongebrev af 19. maj 1639 tilladelse til, at liget blev begravet i kristen jord imod at betale 4000 Rdl. af datterens arv."

Sådan ender Børge Greens rids af historien om Mads Ravns mord på sin datter.

(Kilder:
Køge tingbøger, skandinavisk Litteraturselskabs Skrifter 1816-17, side 359-442
Franziska Carlsen: “Efterretninger om Gammelkjøgegaard og omegn“, I side 131-138.)

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Køge rådhus før 1803 mod gården (Børge Greens noter)
 

Foto LKJ