Peter Neve Green g.Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Fra Nykøbing Falster til København

Peter Neve Green var født i Nykøbing Falster o. 1756 (Maribo kirkebog mangler for 1751-60). Søn af landsdommer og justitsråd, borgmester Frederik Green (?-1775) og Cathrine/Catharine/Karen Andreasdatter Riegelsen (1723-1779). Faderen var hospitalsforstander i Nykøbing F. 1739, borgmester og byfoged s.s. 1761 iflg. Nygaards sedler.
Peter Neve Green var muligvis opkaldt efter stiftsamtmand Peter Neve.

(Note: Kirkebogen for 1705-1750 Nykøbing Falster, Falster Sønder herred, Maribo amt, opslag 344, Døde og Begravede Aar 1747, "Onsdagen d. 8. Martii hora 12 Borgemester Greens Søn Andreas Regelsøn sine ceremoni O: NB")

Student, cand. jur. og købmand
PNG blev student 1774 privat, cand. jur. 3.7.1777, Købmand i KBH.

Gift 1783 i København
Købmand Peter Neve Green blev gift den 9. juli 1783, Skt. Petri 1767-1795, opslag 132, KBH.: gift af Dr. Münter "in dem Hause, Peter Nætve Green, ein Kaufman, und der Jungf: Eleonora Christina Humble. Vor dem Br.: Georg Gotlob Beiker, Proviant Inspecteur auf dem Rosengaarden. Vor dem Br: Hans Beyer, Kaufman in der ...strasse."
Elenora Christine Humble var gift 16½ år gl. og blev enke efter kun 2 måneders ægteskab.

Døde 27 år gammel
Peter Neve Green havde kun været gift i ca. 2 måneder, da han døde d. 20.9.1783 i København, begravet d. 25.9.1783. "... wurde auf der Stadt Kirchhof begraben. (xxx? no. 289; 27 Jahre alt. Bluthgang (?, forblødning?); Hr D. Münter stand auf (?); Doppelter Gesang." (Skt. Petri sogn 1783-1813, opslag 2.) Samfrændeskifte.

Faderen, Frederik Green (?-1775)
Født o. 1710? - død 1775, begravet d. 14. marts 1775 i Nykøbing Falster (Nyk. F. kirkebog 1771-1815, AO opslag 105): "Justitsraad Green er bisat i sin begravelse paa Rosengaarden".
NOTE: Den 13. januar var hr. Agent (?) von Westen "bisat i Justitsraad Greens aabne begravelse." og den 5. april var [klokker] Casper Wandels søn begravet i Rosengaarden, den 15. mai hans datter. Birkedommer Kierulf død 47 år den 27. mai 1778 - nedsat i aaben begravelse i Kirken, opslag 109.

Slottet på Falster - et godt køb i 1767
Apoteker Seidelins optegnelser side 249:
"Anno 1767 var det fatale Aar, da Kongen resolverede at bortsælge Falsters Land til alle og enhver, som vilde kiøbe noget deraf, tilligemed det Kongl: Slot og alle andre Kongl: Bygninger; men der fandtes ickun faae her i Landet og Stæderne, som hafde Mod paa at kiøbe noget, undtagen Cammer-Raad Kehlet og begge D'hr. Hinckeldeyer. note 1) Det var besynderligt, at der paa dend Tiid var ligesom faldet en Taage for alles Øyen her i Landet, endog dem som forstod Landvæsenet, at ingen uden de forbenævnte torde slaae sig til noget Landgods, da her dog var en og anden, som Etats-Raad Scheffer og Justitz-Raad Green og andre, som baade hafde Evne og Indsigt, og lod dog Fremmede komme ind og tage denne anseelige Fordeel bort fra dem. Kongens Commissarier maatte ligesom nøde de Kiøbende Godserne paa, og hvad enhver blev høystbydende paa blev strax antaget og confirmeret, da der dog var ingen, som kiøbte, der jo profiterede anseeligt derpaa. Men efter Auctionen bleve Folcks Øyen først opladte, og da fandtes Liebhabere nock, skiønt for sildig, saa at dersom Kongen icke hafde approberet dend første, men ladet komme til anden Auction, hafde hånd uden Tvifl vundet et Par Tønder Guld meere. ...
Note 1) Ved den Auktion Kongen lod afholde over de falsterske Domæner 1766 købte Kammerraad, Amtsforvalter Christian Kehlet i Stubbekjøbing (død 1768) Hovedgaarden Stangerup. Christian Hincheldey købte Ourupgaard og Kringelborg, hans Broder Hans, ligeledes Købmand i Nykøbing, købte Valnæsgaard.

Moderen, Catharine Andreasdatter Riegelsen (1723-1779)
Født 1723 i Nakskov, døbt den 9. maj 1723. Gift 20.2.1743 i sin moders
(Karen Holms) hus i Nakskov, død 7.6.1779. Begravet 15. juni 1779 (opslag 110) "Hr. Justitsrådens Greens Lig nedsat i sin begravelse, Kapellet paa Rosengården, 56 Aar.") Læs mere om Riegelsen-slægt.

Søsteren Karen Green (1744-1831)

Karen Green, født 13.01.1744, døbt den 17.1.1744 Nyk. F., "borgmester Frederik Greens datter Karen " D.C. NB (?) 15.1.1759" hendes moder madme. Rigelsen fra Nakskov. - hendes søsterforvalter Thestrups h., landsdommer Riegelsen,; hr. P. Thestrup, spr. i Østofte; hr. Burscherus (?), spr. i Væggeløse. (Nyk. F. kirkebog for 1705-1750, opslag 108).
Gift med Bertel Seidelin: o. 1766 Bertel Seidelin (Forf.s næstældste Søn, 1736—1803) blev Kandidat 1759 og efter en lang Udenlandsrejse kaldt til Præst til Slemminge og Fjelde 1770. Han blev 1777 gift med Karen Green (1743 [1744 iflg. kirkebog]—1831), Datter af Justitsraad, Borgmester i Nykjøbing Frederik Green (død 1775) og Karen Riegels (død 1779). Pastor Niels Hjort til Slemminge og Fjelde (1705-77) fratraadte først Embede ved sin død." (note side 248 i Apoteker Claus Seidelins selvbiografi/optegnelser om sit levned 1702-1782.) Vielsen skete den 15. oktober 1777 efter Kongelig Bevilling. (kirkebog for Nyk. F. 1717-1784, opslag 390).

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Humlebi
Foto: LKJ 2011
 

Svogre i København:


Søren Kierulff, ~Frederica Amalia Humble
Billede: Kierulfske Studier

 


Postdirektør Carl Conrad Gustav Baron Knuth ~Christiane Louise Humble
Billedet venligt udlånt af Post Danmarks arkiv 2011

 

Moderens slægt Nakskov

Nakskov kirke 2004
 


Epitafie fra 1686 over
den ældst kendte kirkeværge
ved Nakskov kirke
gennem 20 år:
Hans Rasmussøn Holm
borger og handelsmand

Fotos: Jacob Behrens
www.sanktnikolaikirke.dk