Rudbech Christ. Humble Aggerholm

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

1687-1743, konsistorialråd og provst

Han underskrev sig selv som Rudbech Humble eller Rubeck Humble i officielle, gejstlige sammenhænge og blev omtalt af kollegaer med Humble-navnet. I et skifte i Hvidbjerg 1719 benævnes han Robert Humble (se nedenfor).

Døbe-navnet var Rudbech Christensen Humble Aggerholm eller Agerholm, søn af sognepræsten i Hundstrup-Østerild (præst i Vandet i Thisted amt), Christen Pedersen Øland Aggerholm, og Ane Marie Humble, datter af sognepræst i Vrejlev og provst Rudbeck Christensen Humble og hustru Anna Pedersdatter holm.


Hundstrup kirke. Foto Hans Nørgaard, fynhistorie.dk 2006

Sognepræst, provst og konsistorialråd, Hundstrup-Østerild
Student fra Ålborg 1706
Ed aflagt 1712
Sognepræst 28. august 1714. Fik kgl. konf. på et ham 21. s.m. af bispen meddelt kaldsbrev (i henh. til Fr. IIIs brev af 14.12.1669) som kapellan i Hundstrup-Ø. i sin fars Hr. Kristen Ølands sted" (Jy. Reg. 24.425) (nr. 119) Nygaards sedler.
Ordineret 14. nov. 1714
Provst 5. april 1731 i Hillerslev herred
Consistorialråd 28. nov. 1733 (Jy. Reg. 237) Danske Cancelli. Nygaards sedler.
(Hovedkilde: Wibergs præstehistorie)

Varm anbefaling i embeds medfør
Aalborg Bispearkiv. Kongelige bevillinger ægteskabsdispensationer samt eftergivelse af lejermålsbøder m. v. 1669 - 1779, C1 483 - 488, 298 No 5.
"Poul Nielsen og Gedsche Anders Daatter af Østervandet sogn udi Thye, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden udi tredie leed beslegtet. Kiøbenhavn 12 januarii 1731. Til Nykiøbing Hospital 3 Sldr. Bilag: Gedsche Andersdatter er en Enche med 4 smaa børn af maadelig tilstand. Sign. Hundstrup præstegrd. Rubeck Humble."
(Kilde: Landsarkivet Viborg, kkermit.dk/bispearkiv-Aalborg.htm/Karin A. slaegtogdata.dk)

Lavværge Robert Humble
I 1719 var Rudbech Christensen Humble Aggerholm lavværge for enke Mette Marie Pedersdatter for at varetage hendes formueretlige forhold. Her kaldes han Robert Humble:
6 Peder Nielsen Hvidbjerg, præst i Hvidbjerg og Lyngs. 10.7.1719, fol.7B.
E: Martha Andersdatter Lyngby. LV: Christen Lassen Tychonius, præst i Skive og Resen. B:
2) Bodil Sofie Pedersdatter Hvidbjerg g.m. [Claus] Grevenkop, kaptajn [i Villerup]
3) Anders Pedersen Lyngby, stud. theol.
4) Niels Pedersen Hvidbjerg, forpagter på Hindsels [i Hvidbjerg sogn], nu på Kongensgård [i Nørre Nissum sogn] i Hardsyssel
5) Peder Pedersen Hvidbjerg 20. FM: Jens [Madsen] Hvistendal, [præst i Helligsø og Gettrup]
6) Mette Marie Pedersdatter, enke efter Mads Andersen Torup, præst i Ræer, Hansted og Vigsø
LV: Robert Humble.
Af første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter, enke efter Thomas Graversen i Thisted, skifte 13.6.1713. 2B:
a Peder Thomsen
b Sofie Thomasdatter.
FM: Niels Bentsen, Thomas Andersen og Henrik Frandsen, alle i Thisted
[Ved skifte efter Peder Pedersen Hvidbjerg 5.6.1727 i Dueholm med flere amter kaldes Maren Pedersdatter Hvidbjerg hans halvsøster]. (Kilde: http://www.brejl.dk/thistedgejst.htm, Karin A, slaegtogdata.dk)

Ugift?

Ingen oplysninger om evt. vielse hverken i Wibergs præstehistorie eller i Nygaards sedler.

Skrev sin fars eftermæle
"Sønnen Rudbech Chr. Humble Aggerholm, der blev hans Eftermand i Embedet, skriver den 3. Aug. 1722 i Hundstrup-Østerild Kirkebog:

"Den 3die Aug. blev-min gode og elskelige Fader, Herr Christen Pedersen Øland begravet udi Hundstrup Kirke ved søndre Side af Alteret. Han levede sin Gud en tro Tjenere, sine Menigheder en opbyggelig Lærere,
sit Hus trofast Pille, - i særdeles en en from Fader og alle hans Tiender en berømmelig Christen. Gud give mig saa at leve, at jeg udi Liv, Lærdom og Omgængelse maa træde i hans berømmelige Fodspor, at som jeg er en Arving til hans anbetroede Menigheder, hans Gods, jeg ogsaa maatte være en Arving til hans Dyder, saa ved jeg vist, at jeg har Yndest og Naade hos Gud og Mennesker.

Han levede til sin Alders 87de Aar og tjente i Herrens Vingaard 50 Aar. Har nu Evigheden i Eje."
(Kilde: Stamtavle over slægterne Aggerholm og Preetzmann, udarbejdet Aar 1918 af P. A. Legind, herefter benævnt) jf. (Kirkebogen opslag 12-14)
 

Døde 1743 i Hundstrup
Rudbech Christensen Humble Aggerholm døde d. 22. februar 1743 iflg. Wibergs præstehistorie, bind I, side 696.
"Consistorial Raad og Proust Rudbech Humble", (sådan nævnt i kb. opslag 216), blev begr. d. 15. marts 1743 "udi Hundstrup Kierche.) (Kilde: kirkebogen for Hundstrup sogn, Østerild, Thisted amt, side 106, AO opslag 216, Ålborg stift.)

Han døde i præstekaldet, efterfulgt af Broder Brorson. (Nygaards sedler)

Ejendomme
"Ejede Nandrup og Ullerup; gav 200 Rdlr., hvoraf Skoleholderen i Flade nyder Renterne for 10 fattige Børns Undervisning." (Kilde: Wibergs præstehistorie, bind I, side 696). Regelsen, slaegtogdata.dk, oplyser at dette legat oprindelig stod i Nandrup Hovedgård, men hæftelsen blev 1830 udslettet efter Viborg Land-overrets-dom af 21.6.1830. Skiftebrev af 1744 (Hofman IV, side 483, Canc. skr. 31.8.1830, utrykt).

Konsistorialråd Rudbech Humble fik overdraget Overgård og Krogsgård på Mors den 10. juni 1735 ved kgl. resolution. (Se Kronens skøder V 123," RK. Ålb. og Vib. stifters kontor, Kgl. resol. og reskr. nr. 9) Kilde: Nygaards sedler.

Humble-slægt:


Vrejlev kirkes gamle præstetavle

"Er Gud med os, hvo kan da være imod os" (1616-1673)

Rudbeck Christensen Humble.

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Vrejlev kirke


Vrejlev kirkes gamle præstetavle


Vrejlev kirkes prædikestol
Fotos: vrejlev-haestrup-sogne.dk


Farbror Peder
Christensen Humble
Hesselager 1668
Foto LKJ