Widsted-slægt

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Biskop Laurits Thuras familie og Widsted-slægten
Helene Cathrine With var født o. 1673, død 1760, gift med Biskop L. Thura, født Lauritz Thura Lauritzen Widsted, f. 20.8.1657 i Nakskov Købstad, død 1.4.1731 Ribe. Gift 22.9.1697 i Trinitatis kirke, KBH. (finnholbek.dk)

Helene Cathrine With var datter af Albert Fochsen With sognepræst i København ved Trinitatis kirke og  Barbara Henriksdtr. Mule af Skamby. 7 børn.

Thura-anerne
1. Stamfar var Peder Lauritzen Holst (Chirurg i Skelskør, død 1598), gift med Appolonia Hansdatter. (Se også Barfods præstehistorie)
2. Deres søn var Laurits Pedersen Thura (Provst i Nykøbing F. født 1588, død 1655), gift med Cathrine Maschwedel (af Humble-slægt).
3. Deres datter Margrethe Lauritsdatter Thura var gift med Laurits Mortensen Widsted.
4. Deres søn Laurits Thura Lauritsen Widsted (biskop) var gift med Helene Cathrine With. (Kilde: F. Hjort: "Beretning om Slægten Thura og dens oprindelse gennem 400 Aar, 2. udg. 1925. Stamtavle)

Biskop L. Thuras bror, Christian Stephan Widsted
Christian Stephan Widsted var en "søn af den bekendte magister Vidsted i Nakskov. Han blev hører ved Nykøbing skole i Drejers sted i December 1694 og var her endnu i September 1695, da hans mor Margrethe Thura døde hos ham. Siden vides intet om ham."  (Kilde: Barfods præstehistorie I, side 101).

Senere slægtsforskning af F. Hjort
F. Hjorts "Beretning om Slægten Thura og dens oprindelse gennem 400 Aar" oplyser, at Christian Stephan Widsted var "f. i Køge d. 29. December 1667, blev student fra Københavns Skole 1689 og 1690 Philosophiæ Baccalauree. Blev derefter Hører ved Latinskolen i Nykjøbing paa Falster i December 1694 "i Drejers sted" og da Moderen døde i hans Hus i September 1695 kaldes han Collega.

I Brev af 24. Oktober 1696 til Jens Bircherod anbefaler J. Steenbuch Christian Stephan Widsted til sin Svoger J. Bircherod om noget i en skole blev vakant. I Brev af 18. Oktober 1696 føjer Lauritz Thura sin Anbefaling for Chr. Stephan Widsted til professor Steenbuchs og sender med Brevet et Digt af den rekommanderede til J. Bircherod. Man faar her at vide, at Chr. Stephan ogsaa har haft en Digteraare i sig ligesom hele Familien.

Ungkarl Chr. Stephan Widsted blev viet i Holmens Kirke 2. januar 1694 til Pigen Dorthe Pedersdatter Rhode, og Forloverne var Christian Grimbs, Flagmager paa Storelængden No. 5, og Poul Pedersøn, Vintapper i Kjøbmagergade. "Trolovelsen hos Chr. Flagmager." Efter Viberg skal han være bleven Præst i Sønderup og Nordrup [red. LKJ: Nordrupvester sogn, Slagelse herred, Sorø amt] 1. Januar 1697. Dette kan nok passe med, at Skiftet efter den forrige Sognepræst i Embedet foretoges 15. Marts 1697. Derimod er Vibergs Oplysning om Widsteds Død 1709 helt forkert; thi Slagelse Herreds geistlige Skifteprotokol siger, at Sognepræst Chr. Stephan Widsted døde 23. juni 1702, og Skiftet begynder en Uge efter, og da var tillige med Enken, Dorthe Rhode, nævnt deres 4 Børn og Enkens Værge, Præsten Jacob Johansen Kyng i Havrebjerg og Gudum. Der var et rigt Bo, hvori nævnes 14 Heste, 30 Stk. Kvæg, 53 Faar og 14 Svin. Paa det 2. Skiftemøde var tilstede "Mag. Laurits Thura og Degn Morten Widsted fra Taarnbye" tillige med den ny Sognepræst Didrich Fæster. Auktion over Boet blev afholdt 30. Oktober 1702 og indbragte 354 Rdl., men hele Regnskabet blev føst opgjort, og Skiftet sluttet 13. August 1704 og er bl.a. underskrevet af Enken "Dorthe salig Chr. Widsteds". I hendes Segl forekommer 3 Personer, hvoraf den ene ligger paa Knæ paa en Bedeskammel, og over dem alle svæver en Sky, der har en hebræisk Indskrift baade over og under sig.

Chr. Stephan Widsted blev saaledes kun 35 Aar gl., da han døde. De to Brødre blev heller ikke gamle, og mærkeligt er det at se, at ned igennem hele Efterslægten er det en ofte tilbagevendende Skæbne for mange, at de dør i en ung Alder.

Hans Hustru hed som nævnt, Dorthe Pedersdatter Rhode, men hvem hun ellers var, ved jeg ikke, Som ovenfor set, blev de gift anden Nytaarsdag 1694, vel da han fik Collegastillingen i Nykjøbing, og det ligger da nær at antage, at hun hørte til en af de "Rhode-Familier" som da levede paa Lolland. Da Widsted absolut intet ejede, saa maa det være Hustruen, der har bragt det megen Mammon til deres fælles Hjem. Skiftet giver ingen Fingerpeg om, hvor den unge Enke blev af med sine 4 smaa børn ud over, at de en Tid boede i Slagelse, men Børnenes Navne og Alder anføres saaledes (1702):
1. Margretha Maria Widsted, 7½ Aar gl.
2. Anna Cathrina Widsted, 6½ Aar gl. - Det er hende, der under Navn af "Anna Cajsa Widsted", Datter af Christian Stephan W., blev gift m. Præsten Sven Lindberg, f. 25. September 1690, død 8. September 1777, 87 Aar gl., Præst i Tjørn i Gøteborg Stift. (bogens note 1)... mv.
3. Maren Widsted, 4 Aar, 40 Uger gl.
4. Lauritz Widsted, 3 Aar 25 Uger gl. (den 30. Juni 1702)."
(Kilde: F. Hjort: "Beretning om Slægten Thura og dens oprindelse gennem 400 Aar, 2. udg. 1925, siderne 41-43)."
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Sct. Knuds domkirke
Odense 2004
 


Sct. Knuds domkirke

Fotos: LKJ 2004