Christen Tychonius 1688-1740

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Stiftsprovst og lærd
I Sals kirkebog skrev faderen kun disse ord om sønnens dåb: Christianus filiolus meus secundus (ellers ingen tekst men fri plads) f. 1680 (mellem dåben 23. maj og 12. sept.) i Sahl sogn, AO opslag 5, dåb nr. 8

Christen Lassen Tychonius blev født i sommeren (14.8.1680?) 1680 i Sahl sogn, død 24.12.1740, begr. d. 30.12.1740 (Viborg Domkirkes kb side 25, AO opslag 27) i Viborg. Prædiken ved begravelsen af capellanen Hr. Henrich Steuner. Hans forældre var (iflg. Nygaards sedler) Laurids Thygesen og Karen Kristensdatter Nørkær.

1701 kapellan i Skive
Den 29.10.1701 blev han af kongen beskikket til kapellan i Skive efter afg. hr. Jens Lukassen Knub. (Jy. Reg. 21.360) nr. 132.

Christen Lassen Tychonius var kapellan i Skive og blev 1702 forflyttet og 30.12. efterfulgt af Laur. Hvidberg. Nygaard oplyser også, at han var magister og præst i Skive-R, samt provst.

1702 - præst i Skive og Resen
Den 14.10.1702 blev han af kongen beskikket til præst i Skive og Resen efter afgåede hr. Laurits Breth. (Jy. Reg. 21.502) nr. 115.

Skive-Resen - brand 1703
Den 6.7.1703 fik stiftsøvrigheden i Viborg stift ordre til at affordre ham en kgl. bevilling af 3/4 s.å. på hjælp af kirkerne til sin afbrændte præstegårds opbyggelse, da gården var hans private ejendom. (Jy. Tegn. 20.317/357(?))

Den 19.11.1715 fik han kgl. bevilling på, at lade besøge godtfolk med en bog om hjælp i anledning af to ham overgåede brande, 13.2.1703 og 10.7. indeværende år, ved hvilken sidste lejlighed ikke blot hans påboende ejendomsgård men desuden i hans lejervåninger blev lagt i aske. (Jyske Register, 24.587) nr. 137.

Gift 1. med Sidsel Birgitte Breth 1702
I "Skiffue Kierke" stod brylluppet mellem Sidsel Birgitte/Berete Breth f. 1682 og Christen Lassøn, f. 1680 i Sal sogn, Ringkøbing amt, der var Cappellan, på Ask (?) dag i Augusti. (Skive kirkebog 1674-1716, AO opslag 19 højre side øverste del.)

Sidsel Birgitte/Berete var f. 15.6.1682 i Skive (se kirkebog siden 57) og var datter af den afg. præst i Skive, Laurids Olsen Breth, f. o. 1638, død 22. september 1702 (AO opslag 142) og Else Pedersdatter, f. o. 1637, død "klochen 11 om Natten før den 8. December "63 år gl. i Skive 1700 (Skive 1674-1716 Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt, AO opslag 141. blev begravet 16 dito af M[ester] Christen Ostenfeld i Viborg. (5. begravelse). Laurids Olsen Breth døde 64 år gl. den 22. september 1702 om morgenen. Havde været proust og præst i 22 år, begr. af Bispen d. 2. oktober. (Skive 1674-1716 Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt, AO opslag 142). Var 12.10.1680 (iflg. Nygaards sedler) beskikket til præst i Skive-Resen efter mag. Niels Krog. Blev selv 1702 efterfulgt af den nygifte svigersøn Christen Tychonius i Skive iflg. Nygaards sedler.

Børn
I ægteskabet med Sidsel Breth var der børnene, født i Skive, Hindborg herred, Viborg amt:

  • Laurits Breth Tychonius, f. 18.9. 1703 (s. 102, AO opslag 105), død 2.2.1704 (s. 139, AO opslag 143) - Laurits Christen Breth
  • Las Tychonius, f. 8.12.1704 (s. 105 tv, AO opslag 108 tv) og døbt fredag d. 2. januar 1705, båret af Oberste-inden paa Krabbesholm... begr. 11.4.1710, 6 år gl. (s.145, AO opslag 150)
  • Else Katrine Tychonius, f. 20.11.1705 (106), begr. 1.4.1729 (5)
  • Laurits Breth Tychonius, f. 23.3.1707 (108), begr. 21.4.1710 (145)
  • Johan Amelius Tychonius, hjd. 20.11.1708 (31)

Mens han var præst i Skive og provst, fik han og hans kone Birgitte Breth d. 19.10.1716 kgl. bevilling på, at den længestlevende måtte sidde i uskiftet bo med fælles umyndige børn. (JY. Reg. 25. 105) nr. 137. Sidsel Birgitte Breth var født 1682 i Skive. Fader Laurits Olufsen Breth, (død 22.9.1702, 64 år gl. Skive kb. side 138),der 12.10.1680 var beskikket til præst til Skive-Resen i mag. Niels Krogs sted. (j.R. 16.665) nr. 124. Moder var Else Pedersdatter. Hun døde 7.12.1700, 63 år og 1 mdr. gammel. (Se Skive kirkebog 1674-1716, side 137, AO opslag 141: "Klokken 11 om Natten før den 8. december[1700], døde den Hæderlig dyderig och meget Budk: (?) Matrone Else Pedersdatter Hr. Laurits Breths kiere Hustru, hvis Alder var 63 Aar i ???, blef begrafen: Jord: 16 dito: aff M. Christen Taufeld (?) i Viborg. 25 Lig (= begravelse)"

Til Viborg 1727
Kristen Lassen Tychonius blev d. 6.10.1727 af kongen beskikket til præst ved Viborg domkirke, stiftsprovst og provst over Nørlyng herred efter Absolon Finde, som er beskikket til præst i Nakskov-B.

Tychonius må endvidere nyde den ved domkirken hidtil værende resid. kapellans indkomster, da kapellanen er befordret til sognepræst ved Sortebrødre kirke, men skal så være forpligtet til at holde en personel kapellan. (Jy. Reg. 27.307) nr. 173.

1731 Viborg
Antog til kapellan pro persona N. Schive.

Hustru Sidsel/Cecilie Birgitte Breth død i Viborg 1731
Christen Lassen Tychonius 1. hustru blev begravet den 20.3.1731: "Stiffts-Provstens, Mag. Christen Lassøn Tÿchonii Hustrue Cæcilia Birgitta Breth begraven udi Kirken, og prædiket over af Capellanen Hr. Niels Schive." (Viborg domkirkes kirkebog side 7, AO opslag 9).

Gift 2. med Bolette Sofie Holmer i Viborg 1732
"Stifftsprovsten Mag. Christen Lassen Tychonius og Jfr. Bolette Sofia Holmer Brÿllup domi, og Copulerede af Hr. Adam Hammer, sognepræsten i Leuring." den 4.4.1732 (Viborg domkirkes kirkebog side 8, AO opslag 10).
Bolette Sofia Holmer f. o. 1705 i Randers, død 1774 i Viborg Domsogn, død  og begravet i Kirken d. 28. sept. (?) 1774 i Viborg Domkirke (Viborg Domsogns kb s. 145, opslag 147). Var iflg. Nygaards sedler datter af regimentskriver i Dallerup, krigsr. i Randers Rasmus Holmer, regimentsskriver o. 1710-15 ved 5. jyske nationale regiment, boede da i Dallerup, borgmester i Randers 1720. "Borgmester Holmer begraven" den 11. maj 1729 i Randers Skt. Morten (kb 1705-1778, side 182, opslag 371). Bolette Sofie Holmers bror Jes Severin Holmer blev født i Dallerup 23.11.1706. Han blev senere gjort arveløs d. 17.11.1730 ved Kgl. Konf. efter faderens død af sin mor "Kristiane Sofie Arenkijle i Randers på hendes sotteseng 17.7. s.a." hvor hun oprettede testamente, hvor hendes datter Bolette Sophie Holmer, 26 år gl. skulle være hendes eneste arving. Sønnen Jesse Severin Holmer havde studeret og "efter mange dårskaber" kommet på universitetet, 2 gange frikøbt ham militæret, som han havde "slået sig til" , og han forsvandt efter at være blevet medtjener til Gråbrødre kirke i Viborg. (Jy. Reg. 28.12 (nr. 19)). Bolette Sophie Holmer havde været forlovet med ritm. Wulf Kaspar v. Lüttichau, moderen fik paupertatis i en sag mod ham på datterens vegne. Bolette Sophie Holmer fik 1745 testamenteret 600 rdlr. af sin stedsøn Johan Amelius Tychonius.  Mad. Tÿchonius blev 2. gift "Domi" (i huset) med stiftsprovst i Viborg, Jakob Lauritsen Hasse 16.8.1752, Viborg Doms. kb side 58, opslag 60), coupulerede af Hans Høÿærværdighed Biscopen A. Wöldike. Gjorde testamente 1764 med sin mand Hasse, død 2.11.1765 Viborg domsogn (kb side 94). Hun blev begr. 3.9.1774 i Horsens. Ingen livsarvinger. (Nygaards sedler).

Stiftsprovstens trætte 1736
Tychonius, stiftsprovst, havde i 1736 en trætte med Jakob Bloch.

Den lærde Tychonius og hans eftermæle
Han var iflg. "Bidrag til den danske Literaturs historie", 1871, bind IV, side 119-120, "en Præstesøn fra Ribe Stift (1702 Sognepræst i Skive, 1727 Stiftsprovst i Viborg, død 1740) skal være os et Mønster på den Forening af Lærdom og Veltalenhed, ..., fandt sin Paaskjønnelse. Det var en Mand, om hvem Møllmann sagde, at han havde lært at tænke, førend han begyndte at skrive, at han skrev som han talede, og talede som en Mester: en Mand, som Kristian Falster og Erik Pontoppidan berømme, og der gav Pontoppidan Idéer...) der var en Ven af Gram, brevvexlede med ham og hvis Breve Gram afskrev..., hvorimod han med Holberg ragede uklar; en Mand, som ikke alene Samtiden, men den nærmeste Fremtid satte saare højt, "i hvis Skrifter der allevegne fremskinne høje Tanker, geleidede med en høj Stil, et stort Geni og naturligt Begreb, ledsaget med en stor Skjønsomhed og Dybsindighed, over alt en mægtig Læsning, en stor Erudition"; om hvem der siges i Ligning med Holbergs, ville de gjøre en og anden Læser tvivlraadig, hvem af disse store Mænd der fortjener størst Højagtelse", ja, "hvis Sindsgaver vare nok saa høje som Holbergs". Just derfor maa vi tage dette Vidunder noget nøje i Øjesyn, dette

Cimbrers Lys og Jyllands klare Øje.

Som Barn var han et Bevis paa, hvorledes en uheldig Natur lader sig overvinde; thi han havde saa besværligt et Mæle, at han fast var ti Aar inden han ret kunne udsige alle Bogstaver; tre Gange maatte hans Fader skjære ham for Tungebaand, og siden maatte Drengen, som fordum Demosthenes, gaa med Rullestene i Munden under Tungen; "hvilket gjorde en saa forunderlig virkning, at han ved Aarenes Tiltagelse blev ikke alene rentalende, men veltalende. Disse Hindringer uagtet havde han endnu ikke fyldt sit syvende Aar, førend hans Fader maatte lære ham Latin; i sit trettende Aar kunde han færdig læse sin Homer paa Græsk, ikke at tale om, at han gjorde latinske og græske Vers; hele Pauli Epistel til de Romere kunde han udenad, og hun er da just ikke let at nemme. Og at han heller ikke var nogen Sinke i andre Fag, det viste han, da han tog anden Examen (1696); thi han var en af de fire, der stode sig, medens fire og tyve gik rejekt paa Grund af Ukyndighed in arithmetica. (Bidrag til den danske Literaturs historie, 1871, bind IV, side 119-120)"

Slægtsforbindelser
Tychonius-navnet optræder ikke ved dåbshandlinger i Randers i 1723 og 1726. Holmer familien fra Viborg er med som faddere. Bolette Holmer var indtil 1730 trolovet til Wulf Kasp. v. Lüttichau. Denne trolovelse brydes dog.

I 1730 ses Mag. Christen Lassen Tychonius første gang i Viborg domkirkes bog i forbindelse med Samuel/Rhodius familien. Han døber som domprovst Ernst Samuels og Eva Marie Rhodius' yngste datter Catharine Treshou Samuel i Viborg. Året efter, 1731, døde Christen Tychonius' 1. kone Sidsel Birgitte Breth, og da sørgeåret var ovre i 1732, giftede Christen Lassen Tychonius sig med Bolette Holmer.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Viborg Domkirke
Dias 1970


Viborg Domkirkes
alter 1970

Fotos:
Lis Klarskov Jensen