Vilhelm Samuel Skeel 1810-1887

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Selvbiografi
Oplysningerne nedenfor er selvbiografiske og stammer fra Vilhelm Samuel Skeel: optegnelser om familien Skeel, Kjøbenhavn 1871, Louis Kleins Bogtrykkeri. Børnene side 335-337. Omtaler sig selv i 3. person:

"Vilhelm Samuel Skeel
Kammerherre, Assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn, Patron for Roeskilde Adelige Jomfrukloster, Medlem af Administrationen for det Skeelske Majorat, det Skeelske Fideikommis og de Bertouch-Linstowske Legater, Repræsentant i Nationalbanken, -

Søn af Holger Frederik Skeel og Ida Elisabeth Høhling, er født i Slagelse d. 6te August 1810, Student fra Odense Cathedralskole 1830, 2den Examen 1831 og juridisk Attenstats 1834, samtlige med bedste Characteer, 1838 medlem af fornævnte Administration, 1839 Copist i Cancelliets Revisionsdepartement, 1841 Auditeur af Armeen efter forudgaaet Examen, 1846 constitueret og 1847 virkelig Assessor i Landsoverretten i Viborg, 1850 Patron for det ommeldte Kloster, 1852 Assessor i Landsoverretten samt Hof- og Stadsretten, 1866 Kammerherre efter Foranledning af Overrettens Justinarius, og 1868 Repræsentant i Nationalbanken.

Siden 1850 er Skeel Besidder af det Skeelske Majorat.

Ridder af Dannebrogen.

Den 2den Januar 1849 blev han valgt til Borgerrepræsentant og Formand for Borgerrepræsentationen i Viborg.

1851 blev han allernaadigst beskikket til Formand for Afløsningen af Jagtretten i Viborg amt; s. A. udnævntes han af Indenrigsministeriet til som sagkyndigt Medlem at tiltræde Overafløsningskommissionen for Jungetgaard Gods’s Hoveri.

I 1852 valgtes Skeel til Medlem af Rigsdagens Landsthing (for 8de Landsthingskreds) og deeltog derefter i Rigsdagens Forhandlinger et halvt Aar.

1853 valgtes han af Kjøbenhavns Magristrat til at assistere ved den forestaaende Valghandling til Rigsdagen.

I 1853 og i 1857 har Skeel foretaget Reiser i Udlandet.

I 1867 trykkedes de af ham forfattede Optegnelser om Roeskilde Adelige Jomfrukloster.

Den 1ste Februar 1841 indtraadte Skeel efter forud erholdt Bevilling i Ægteskab med sin Farbroder Jørgen Erik Skeel Enke, Abrahamine Christiane Budde, cfr. Pag. 329 herforan. Denne hans Hustru døde d. 28de November 1852 i Kjøbenhavn efter flere Aars Svaghed; hun begravedes d. 4de December s. A. paa Frue Sogns Assistenskirkegaard, hvor hendes Gravsted, der ogsaa engang skal modtage hendes Mands Liig, er omgivet med et Jerngelænder.

Vilh. Sam. Skeel’s Portræt findes i hans Hjem, hos hans Søstre Mette og Caroline o. fl. St.

Vilh. Sam. Skeel og Abrah. Chr. Budde havde ingen Børn.

(note 1: Ursin: Stiftsstaden Viborg 71, 215, Optegn om Roesk. Adel. Jfrkl. Ved Vilh. Skeel, Jur. Stat. – Om Buddes danske Linier cfr. Klevenf.s Stamt.; om den norske Linie, cfr. Lengnicks Stamt. Og Moe’s norske Personalh.)"

Kilde: Vilhelm Samuel Skeel: optegnelser om familien Skeel, Kjøbenhavn 1871, Louis Kleins Bogtrykkeri. Børnene side 335-337

Død 77 år gl.
Døde d. 24. Nov. 1887, Korzelidse (kirkebog for Vor Frue sogn, Sokkelund h, KBH amt, 1878-1891, opslag 73, begravet 30. nov. Boede Nørrevold 48, KBH), 77 år gl.

Søstre:
Mette Charlotte Skeel
Caroline Sophie Skeel

Skeel-aneslægten i oversigt
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Vilhelm Samuel Skeel
(Kilde: finnholbek.dk)
 


Roskilde Kloster 2011


Salen, Roskilde Kloster


Holger Frederik Skeel


Vilhelm Matthias Skeel
Holger Fr. Skeels far


Vilhelm Matthias Skeel
Fotos LKJ 2011
 


Skeel-slægtens våbenskjold
(Kilde: finnholbek.dk)