Anna Hansdatter Svane 1573?-1637

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Moder til en biskop Svane

Anna Hansdatter Svane var født i Ribe og var datter af Hans Svaning og Marine Sørensdatter Stage.

Gift 1590
”Anna havde d. 9de Avg. 1590 Bryllup med Hans Olufsen Riber, Borger og senere Borgmester i Horsens og blev Moder til den bekjendte Biskop (Ærkebiskop) Dr. Hans Svane i Sjællands Stift, som spillede en Hovedrolle ved Enevoldsmagtens Indførelse 1660.” (Kinch, Ribe Bys Historie II, s. 194.)

Børn i ægteskabet Riber/Svane
7
børn, hvoraf 2 døde som spæde
1. Anne Hansdatter Svane
, født 1596 i Horsens, Skanderborg, gift o. 1614 med Ernst von Baden, borgmester i Horsens.
2. Oluf Hansen Svane, født o. 1600 i Horsens, blev selv borgmester i Horsens, gift 1 gang med Elisabeth von Baden, gift 2. gang med Elise Eisenberg. (Læs mere i Frederik Barfod "Borgerlige rigsdagsmænd fra 1660", bog reproudgave 1977, eller Personalhistorisk Tidsskrift, 3. Rk. 5 b)
3. Else Hansdatter Svane Riber, født o. 1601, Horsens, gift 1. gang 1622 med Laurids Clemensen (1595-1623) præst i Vejle, og 2. gang med Christen Jensen Vejle (1596-1635) Dr. Theol. kgl. konfessionarius. gift 3. gang med Hans Madsen Huusvig (1619-1670), præst til Frederiksborg.
4. Hans Hansen Svane, biskop for Sjællands Stift, født 27. marts 1606 i Horsens, gift 1. september 1639 med Marie Fuiren. Han døde den 26. juli 1668 i Vor Frue sogn, København.

Epitafiet
I Horsens Klosterkirke hænger et af byens ældste epitafier med Anna Svane dom den centrale person, omgivet af hendes forældre, ægtefællen, datter og borgmester-svigersønnen sammen med de øvrige børn. Epitafiet må være malet før 1614 iflg. www.byarkivet-horsens.dk.


Familien Hans Olufsen Riber og hustru Anna H. Svane  og ????
 Epitafiet  i Horsens Klosterkirke. Foto: livinghistory.dk

Epitafiets persongalleri - ????
Der er stor uenighed om identiteten af personerne afbildet på dette epitafie.
Læs mere om Riber-Svane-epitafiet i Horsens Klosterkirke på http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Aarhus_5653-6060.pdf 

Epitafiets tekst (i min afskrift):
"Her neden for hviler Erlig oc welforstandige mand S. Hans Oluffsøn Riiber, som war Borgemester i Horsens i 25 Aar oc hensouff i Herren den 2 Augusti Aar 1615. Med sin kære oc G [?] Hustru Anne S. Mester Hans Suane fordum Canick udi Riibe hans Datter [historikeren Hans Svaning, †20. sept. 1584] som oc hensoff i Herren den 9. okt. 1637 oc aflede tilsammen i Deris Ecteskab paa 25 Aars thide 5 Sønner oc 2 Døttre. Herhos hviler oc Erlig oc welforstandige Mand Ernst von Baden som war Borgemester her sammesteds i 30 Aar, som hensoff i Herren den 21. nov. 1656 med sin kiere Hustru Anne forbemeldt S. Hans Ribers Datter som oc hensouff i Herren den ------ Aar 16---- [efter 6. sept. 1660] afflede tilsammen i deris Ecteskab paa Aars thide [o. 41] 4 Sønner oc 1 Datter. Gud giffue Denim ---- Samtligen med alle Christne en Glædelig oc Erefulde opstandelse."

Enke i 1615
Da ægtemanden Hans Olufsen Riber døde fortsatte Anna Svane hans købmands-virksomhed og med at forvalte hans ejendomme i Horsens.

Svaneboligen i Horsens 1631
Anna Hansdatter Svane stiftede i 1631 en bolig for 3 fattige enker. Boligen ligger Fugholm 16, Horsens, og kaldes Svaneboligen. (www.byarkivet-horsens.dk)

Døde 1637
Anna Hansdatter Svane døde i Horsens i 1637 (www.byarkivet-horsens.dk).
Hun var borgmesterkone i alle de 25 år hendes ægteskab varede.
Portræt: epitafiet i Horsens Klosterkirke. Foto: livinghistory.dk

Svigerfamilien
Hans Olufsen Riber var "... en Søn af Olaf Staby og Else Svendsdatter Neb i Ribe og havde 2 Søstre, af hvilke Else var gift med Peder Lambertsen i Ribe, og Anne med Anders Madsen, Borgmester i Horsens." (Kinch, Ribe Bys Historie II, s. 194.)
 Ribe domkirkes apsis. Udsmykning af Carl-Henning Pedersen 1987.
Foto: LKJ 2009
 

 

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens banke
 


Hans Svanings gravsten i Ribe
Se stort billede
Foto: LKJ 2009
 


Knopsvane med unger
Foto: Ann-Beth Frederiksen 2006


Horsens Klosterkirke.
Foto: livinghistory.dkEpitafiet over familien Riber-Svane i Horsens Klosterkirke.
Foto: livinghistory.dk
 


Hans Olufsen Riber?,
epitafiet i Horsens Klosterkirke
 Foto: livinghistory.dkAnna Hans
datter Svane?,
epitafiet i Horsens Klosterkirke
 Foto: livinghistory.dk

 


Ribe domkirke:
Peder Hegelund
Foto LKJ 2009
 


Svaneboligen
Foto: byarkivet-horsens.dk
 


Svaneboligen i 1910
Foto: byarkivet-horsens.dk