Marine Hansdatter Svane den yngre

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Marine Svane d.y.

Marine/Maren Hansdatter Svane/Svaning var sandsynligvis "datter af den navnkundige kgl. historiograf og kanonikus i Ribe, Mag. Hans Svaning (1503-1584) og Marine Sørensdatter Stage, borgmesterdatter fra Ribe" iflg. C. M. Munthe i Personalhistorisk Tidsskrift syvende række bd. 1 side 242: "Biskop Ludvig Munthes hustru Ingeborg Sørensdatter Friis's slægt."

Gift 2 gange
Marine/Maren Hansdatter Svane/Svaning blev gift 1.g. med Søren Christensen Friis fra Ribe og 2.g. med Oluf Jensen, foged på Turebygaard på Sjælland.

Gift 1604 med Søren Christensen Friis
Marine Svane blev gift den 5.2.1604 i Ribe med Søren Christensen Friis. Han var iflg. Munthe: sandsynligvis søn af Kirsten Christensdatter og Christen Friis: "Ligesom sin hustru [Marine Svane d.y.] var Søren Christensen Friis vistnok født i Ribe, og meget synes at tyde paa, at han kan have været søn af den borger i Ribe Christen Friis, som med sin hustru Kirsten Christensdatter bl. a. havde datteren Maren, hvilken (i sit 1ste ægteskab) var gift med Hans Hansens Svane (død ca. 1603), borger i Ribe, en broder af Søren Friis's hustru Marine. Er denne antagelse rigtig, var altsaa biskop Munthes hustru Ingeborg Sørensdatter Friis fra Ribe, hvilken bys patricierslægter hun baade paa fædrene og mødrene tilhørte (kfr. nedenstaaende oversigtstavler, hvoraf det ogsaa vil sees, at til disse slægter hørte en række af sin tids mest fremragende lærde og gejstlige)." (C M Munthe)
(Note: Hans Hansen Svane døde 8.5.1604 iflg. disputats af Ole Degn, Rig og fattig i Ribe, bind 2, p. 189))

"Han [Søren Christensen Friis] døde efter 1612, var som ung i tjeneste hos lensmanden på Riberhus, rigsråd Albert Friis, tog borgerskab i Ribe nov. 1603, var forstander for Ribe hospital 22.7.1603-1607, derefter slotsskriver på Riberhus."

1605 forstander for hospitalet
"Den 22. januar 1605 blev der nemlig af dettes bestyrelse besluttet, at der, for at hospitalet skulde komme ud af sin gjæld, for en tid ikke sammesteds skulde holdes nogen præst eller foged "til nogen sær bord eller spise", men at Søren Friis skulde være forstander og husholder, skaffe sig tro folk, selv staa for alt regnskabet og have til løn 50 rdl. og dertil som foged-penge og skriver-penge den tiende pending af alt stedsmaal (indfæstning) og sagefald. - Søren Friis synes dog snart at være bleven kjed af sin stilling; thi efter 2aars forløb forlangte han sin afsked." (C M Munthe)

Hvilket får, dit får?
C. M. Munthes artikel gengiver en historie om Jens Klyne og Søren Friis: "I Hallings ovennævnte bog (»Meine Vorfahren") gives et morsomt lidet tidsinteriør fra livet i Ribe, hvor ogsaa Søren Friis nævnes:
Den 26. juni 1606 sad Jens Klyne, borger i Ribe, i stadens vinkjælder sammen med sin slægtning Søren Friis. Senere kom ogsaa velb: Hans Munk til Wesselberg til. Denne begyndte nu at ærte Jens Klyne, saa der opstod en trætte dem imellem. For at faa situationen i en behageligere gjænge begyndte Søren Friis at synge: "Munken sprang i abildgaarden". Dette tog Jens Klyne imidlertid mærkelig nok ilde op og sagde: »Sprang ikke ogsaa et faar efter?«, med hvilken bemærkning han vistnok sigtede til en eller anden historie, som maa have vakt ubehagelige minder hos Søren Friis, thi denne greb nu et tinkrus, som stod foran ham, for at slaa Jens Klyne i hovedet dermed 1). Denne fandt det nu raadeligst at rømme valpladsen, men kunde dog ikke dy sig for, da han vel var kommen i sikkerhed ude paa gaden, at raabe ind: Din "faaretyv"! "uden dog at nævne nogen ved navn". Det blev til retssag, hvor Jens Klyne svor ved sin sjæls salighed, at han ved de anførte ord ikke havde sigtet til hverken Søren Friis eller hans nærmeste, men kun havde sagt det "i galenskab og drukkenskab", en - som Halling med rette bemerker - vistnok temmelig betænkelig omgang med sandheden! (C M Munthe) 

Datteren Ingeborg Sørensdatter Friis var født ca. 1604, død 16.02.1654 i Bergen, gift 17.9.1624 i Lund med Ludvig Hansen Munthe, født 2.8.1593 i Tikøb, død 12.3.1649 i Bergen, søn af præst Hans Munthe og
Anne Cathrine de Fine
... Fra disse nedstammer bl.a. baron Ludvig Holberg.
[J.F. Lampe: Bergens Stifts Præster; S. Cawallin: Lunds Stifts Herdaminne I/325; Ehrencron-Müller: Forfatterlexicon V/472; Norsk biografisk Leksicon IX/510. Familien Friis fra Ribe gennem 400 år af H. Friis-Petersen. (kilde: Regelsen 2013)

Datteren Maren Sørensdatter Friis
"Søren Christensen Friis og Marine Hansdatter Svane [den yngre] havde foruden datteren Ingeborg ogsaa en anden datter, Maren Sørensdatter Friis, som maa have været en ren kvindelig Rolf Blaaskjæg, idet hun efter hinanden skal have været gift med ikke mindre end 4 præster i Selje (i Nordfjord i Norge). Da hun efter at have mistet sin 4de mand ikke opnaaede sit ønske for 5te gang at blive præstekone sammesteds skal hun i sin vrede herover have opbrændt en del av præstearkivet'' (C M Munthe)
 


Ribe domkirkes apsis. Udsmykning af Carl-Henning Pedersen 1987.
Foto: LKJ 2009

 

 

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens banke
 


Riberhus kongeborg ruin
 


Riberhus o. 1595
Trap Danmark bd. 6, 1879
 


Epitafiet over familien Riber-Svane i Horsens Klosterkirke.
Foto: livinghistory.dk
 


Hans Olufsen Riber?,
epitafiet i Horsens Klosterkirke
 Foto: livinghistory.dkAnna Hans
datter Svane?,
epitafiet i Horsens Klosterkirke
 Foto: livinghistory.dkRibe domkirke:
Peder HegelundEpitafiet over familien Svaning-Stage, Riber-Svane og von Baden-Svane Riber i Horsens Klosterkirke.
Foto: livinghistory.dkHans Svannings gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

Fotos LKJ 2009