Pernille Ottesdatter Langemach

© Jørgen Frøslund-Jensens slægt og forskning

Epitafie i Vor Frue kirke, Nyborg, for Jens Madtsen Rosenberg og Pernille Ottesdatter Langemach. Foto: Jørgen Frøslund-Jensen 2007.
Epitafie for Jens Madtsen Rosenberg og Pernille Ottesdatter Langemach. Foto: Jørgen Frøslund-Jensen 2007.

Jens [Madtzen Rosenberg] blev gift med Pernille Ottesdatter Langemach, datter af Otto Langemach og Helwig, i 1644. Pernille blev født omkring 1623, døde den 29. juli 1681 i Odense i en alder af ca. 58 år og blev begravet den 9. august 1681 i Sct. Knuds Kirke i Odense.

Biskop Jens Bircherod skrev i sin dagbog: "1681 29. Juli. Om Aftenen Kl. 6 døde i Odense Panelle Otthesdatter, Borgemester Jens Madsen Rosenbergs Hustrue, anno Conjugii 37". "9. August. Ledsagede jeg voris Nabokonis Sal. Pernille Jens Madsens Liig til sit Hvilested i St. Knuds Kirke. M. Lodvig Stoud lagde i Liigprædiken megen Roes paa hende, dend hun og for sin Gudfrygtigheds, Dyds og Ærbarheds Skyld visseligen fortiente".

Børn af dette ægteskab:
1. Kirstine Jensdatter Rosenberg blev født i 1647, blev døbt den 18. august 1647, døde i juli 1687 i en alder af 40 år og blev begravet den 29. juli 1687 i Nyborg Kirke.

Kirstine Rosenbergs mand Tønne Madtzen fik 1665 kongl. beskikkelse som kirkeværge og kaldtes da "forrige Skriver over Nyborg Amt". 1666 blev han beskikket til rådmand, 1669 tog han borgerskab som brygger og fik 1670 kongl. bestalling som borgmester. 1673 gav han 2 nye urskiver til kirkens tårn. I stervboet (dødsboet) efter Tønne Madtzen fandtes guldsager for 289 rdlr. 3 mk. 12 skill. og sølvtøj for 158 rdlr. 15 skill. Endvidere efterlod han sig Hjørnegaarden (Jens Madsens Gård) tæt syd for kirken med 3 boder og have samt 4 tdr. 4 skpr. land i byens marker. Tønne Madtzens anden hustru, Gjertrud Henriksdatter Bøckelman, havde tidligere været gift med postmester Karsten Kock Volf. Hun blev begravet 12. februar 1706 og hviler med begge sine mænd i kirkens hovedskib.

Kirstine blev gift med Tønne Madtzen. Tønne døde i januar 1696 og blev begravet den 7. januar 1696 i Nyborg Kirke.

• Tønne Madtzen var skriver i Nyborg Amt, senere rådmand og til sidst borgmester i Nyborg.

2. Mads Jensen Rosenberg blev født 1648 i Nyborg, blev døbt den 3. september 1648 og døde den 18. april 1680 i Viby Sogn Bjerge Herred Odense Amt i en alder af 32 år.

Mads Jensen Rosenberg blev student fra Odense 1668 og den 30. marts 1674 beskikket til sognepræst i Viby. G. Strøm fortæller om hr. Mads i Samlinger til Fyens Historie 1873: I marts 1674 sendte Mads Rosenberg en ansøgning til kongen, hvori han fortalte, at han for nogle år siden "lod sig høre af kongen" og fik løfte om et præstekald; men ”hidtil er altid nogen kommen ham forud”, hvorfor han nu beder om embedet i Viby. Biskop Jens Bircherod roser hr. Mads og kalder ham for en meget behagelig og opbyggelig prædikant, desuden forfattede Jens Bircherod et latinsk vers til ære for Mads Jensen Rosenberg.

Mads Rosenbergs bryllup med borgmesterdatteren Maren Knudsdatter fandt sted på Odense Rådhus "i en høifornemme og anseelig Forsamling". Maren Knudsdatter døde i barselsseng, to dage før sin far, hvorefter Hr. Mads giftede sig med Anna Olufsdatter Dyrhof, som formodentlig overlevede ham. Deres Navne blev indskrevet på et stort messing dåbsfad, som Anna og Mads Rosenberg i 1678 skænkede til Viby Kirke. Man ved ikke, om der var børn i Mads Rosenbergs andet ægteskab, men med sin første hustru fik Mads tre døtre Pernille, Inger og Maren.

• Mads Jensen Rosenberg blev 30 Mar. 1674 beskikket som sognepræst i Viby Sogn Odense Amt.

Mads blev gift med Maren Knudsdatter (Seeblad), datter af Knud Knudsen og Inger Andersdatter Schäffer, den 12. august 1674 på Odense Rådhus. Maren blev født i 1647 og døde den 25. juli 1677 i barselsseng i Viby Sogn, Odense Amt i en alder af 30 år.

Mads blev derefter gift med Anna Olufsdatter Dyrhoff.

3. Helvig Jensdatter Rosenberg blev født i 1650 og blev døbt den 21. juni 1650. Helvig blev gift med Thomas Købke omkring 1667. Thomas døde omkring 1693.

Helvig blev derefter gift med Andreas Haard. Andreas blev født omkring 1660 og døde omkring 1698 i en alder af ca. 38 år.

4. Pernille Jensdatter Rosenberg blev født i 1651 i Nyborg, blev døbt den 3. oktober 1651 i Nyborg Kirke og døde den 1. april 1691 i Guldbjerg Sogn, Skovby Herred i en alder af 40 år.

I sit første ægteskab med præsten Niels Bang, der var søn af biskoppen, havde Pernille Rosenberg mindst et barn, sønnen Jens Madsen Bang, der døde i en ung alder. Pernille Rosenbergs anden ægtemand Jacob Hjort kaldte den Anna Bang, der den 6. marts 1693 blev gift med ridefogden Jens Rasmussen, for sin "hjerte-kære datter" - muligvis er denne Anna også Pernille og Niels Bangs barn. Som Holger Hansen skriver i sin artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 1906 "Indskrifter I Dalum Kirke", ville man vente at finde Anna Bang indført i Guldbjerg kirkebog, hvilket hun ikke blev. Kirkebogen er ført så dårligt i Niels Bangs tid, lige indtil han fik Jacob Hjort som kapellan, at præstens datter godt kan være blevet glemt; han har vel tænkt, at han godt kunne huske datterens fødsel uden nødvendigvis at indskrive den. I øvrigt blev sønnen Jens heller ikke skrevet ind i kirkebogen. Jacob Lauritsen Hjort blev 10. november 1683 udnævnt til kapellan hos præsten Niels Bang i Guldbjerg Sogn med ret til at efterfølge ham. Hr. Niels var svag og døde ikke længe efter, og onsdag den 18. februar 1685 ægtede Jacob Hjort enken, "den ærdyderige Matrone" Pernille Jensdatter Rosenberg. Da Pernille Rosenberg døde, skrev Jacob Hjort i kirkebogen: "1691 d. 1. April derefter Kl. 7 om Morgenen døde mig til megen Graad og Græmmelse min hjerteallerkæreste yndigste Hustru Pernille Jensdatter Rosenberg i hendes Alders 39 Aar fem Maaneder 4 Uger og to Dage. Lad mig ogsaa komme snarlig til dig, o min Jesu, mig længes nu ret inderlig." Jacob Hjort trøstede sig da nogenlunde, da han allerede den 25. juli ægtede Mette Bang, født i Bogense. Jacob Hjort giftede sig endnu en gang i 1703, men skulle til dette ægteskab have kgl. bevilling. Med Jacob Hjort havde Pernille Rosenberg fire børn Niels, Lauritz, Jens og Pernille Maria.

Pernille blev gift med Niels Nielsen Bang, søn af Niels Bang, den 23. juli 1673 i Odense. Niels blev født i 1647 og døde i 1684 i en alder af 37 år.

• Niels Nielsen Bang var sognepræst til Guldbjerg og Nørre Sandager sogne i Odense Amt.

Pernille blev derefter gift med Jacob Lauridsen Hjort, søn af Laurits Madsen og Maren Clausdatter, den 18. februar 1685 i Guldbjerg Sogn, Skovby Herred. Jacob blev født den 18. juli 1655 i Ejlby Sogn, Skovby Herred på Fyn, blev døbt den 25. juli 1655 i Ejlby Kirke og døde i 1711 i en alder af 56 år.

• Jacob Lauridsen Hjort var Magister, sognepræst til Guldbjerg og Nørre Sandager sogne på Fyn.

5. Otte Jensen Langemach blev født 1652 i Nyborg, Vindinge Herred, Nyborg Amt, blev døbt den 5. november 1652, døde i 1700 i Kerteminde i en alder af 48 år og blev begravet den 6. august 1700.

Otte Jensen Langemach fik 1. oktober 1673 bestalling som gejstlig skifteskriver i Fyn og nævnes endnu 1675 "af Odense", da han klagede over, at han ikke var bleven tilkaldt som skifteskriver efter Hr. Hans Krogstrup i Verninge. 1676 kaldes han indvåner i Kerteminde, hvor han drev en omfattende handel og ved sin død ejede 2 fartøjer. Otte Jensen Langemach og hans hustru Marie Cathrine fik 17. december 1698 eneret på at drive vinkælder i Kerteminde. Otte Jensen Langemach var rådmand i Kerteminde fra 1684 til han døde 1700. Kilde: Svend Larsen.
Ejnar C. Larsen anfører i Personalhistorisk Tidsskrift 1995:1, at der i skiftet efter Otte Jensen Langemach nævnes fem sønner og 2 døtre og tilføjer: "Det er nok dem vi senere finder i Kalundborg". Afdøde slægtsforsker Anker Laybourn Pedersen er ikke i tvivl om, at Hans Ottesen Langemach, borgmester i Kalundborg fra 1748 til sin død i 1756, var en søn af Marie Cathrine og Otte Jensen Langemach. Hans Ottesen Langemach blev gift med Karen Hansdatter Holm, der blev født 1688 og døde i 1751. Dette ægtepar blev ligesom alle deres børn begravet i Kalundborg. De havde 8 børn i deres ægteskab, hvoraf den bedst kendte er borgmester i Kalundborg Otte Jens Langemach.

• Otte Jensen Langemach var rådmand i Kerteminde.

Otte blev gift med Marie Cathrine Nielsdatter Vandal, datter af Niels Jensen Riber og Karen Vandal. Marie blev født i 1655, blev døbt den 25. november 1655 i Nyborg, døde i 1708 i en alder af 53 år og blev begravet den 24. august 1708 i Kerteminde Kirke.

6. Marie Jensdatter Rosenberg blev født i 1654, blev døbt den 8. februar 1654 og døde omkring 1702 i en alder af ca. 48 år.

Marie Jensdatter Rosenberg fik bevilling til vielse uden trolovelse og lysning den 31. august 1675. I anledning af brylluppet blev der betalt tavlepenge - penge, indsamlet i kirken til sognets fattige.

Maries mand Jørgen Barchhausen stammede formentlig fra Westphalen, hvor hans familie boede, men som den odenseanske rådmand Jesper Hansens tjener drev han 1651-52 224 okser gennem tolden ved Haderslev. På Jesper Hansens vegne stævnede han bønder for gæld. Han kaldtes også for Jørgen Tysk. Efter Jesper Hansens død nedsatte han sig som selvstændig købmand, og han ægtede Habakuk Kochs enke Alhed Kerschhoff, hvorefter han forekommer i talrige retssager om gæld, dels mod borgere, dels mod bønder. Han nævntes som kirkeværge for St. Knud 1666-1670 og som overformynder 1675. I hans senere år var han herredsfoged over Lunde-Skam herreder.

Jørgen Barchhausen ejede gård på Vestergade nordre side på hjørnet af nuværende Lille Gråbrødrestræde. Hr. Anders Christensen, sognepræst til Gråbrødre hospital tilskødede ham 17 fag hus i Gråbrødre Stræde fra hans eget porthus og nedad. De fattige lånte ham 200 rdl. mod pant i den gård på Vestergade "på hjørnet vesten for den gård Johan Schwarz nu ibor, sl. Laurids Gaas's arvinger tilhørende og østen for det stræde, som løber op til Graabrødre klosters port", som det beskrives i Odenses tingbog 28. juni 1680. Oplysningerne stammer fra Svend Larsens "Studier over det fynske Rådsaristokrati".

Marie blev gift med Jørgen Barchhausen i 1675. Jørgen blev født omkring 1628 og døde i 1709 i en alder af ca. 81 år.

• Jørgen Barchhausen var rådmand og senere herredsfoged i Lunde og Skam herreder på Fyn.

7. Sidsel Rosenberg blev født i 1656, blev døbt den 7. december 1656, døde i januar 1662 i en alder af 6 år og blev begravet den 30. januar 1662.

8. Johan Rosenberg blev født i 1659 og blev døbt den 29. juli 1659.

9. Barbara Jensdatter Rosenberg blev født omkring 1660, blev døbt den 4. januar 1661, døde i 1686 i en alder af ca. 26 år og blev begravet i 1686 i Sct. Knuds Kirke i Odense.

Barbara Jensdatter Rosenbergs dødsår fremgår af Odense St. Knuds regnskab 1686-87, hvoraf fremgår, at der betaltes for hendes ligs nedsættelse. Efter Jens Madtzen Rosenbergs død flyttede Søren Knudsen Ballov ind i sin svigerfars gård, og Elisabeth Eriksdatter, afdøde Rasmus Svitzers enke i Lumby, skødede ham to boliger bag skolen og to uden for Nørreport. I skiftet efter Barbara Rosenberg nævnes han som ejer af gården i Overgade, en bolig i Claus Mules stræde og 4 boliger "næst hos i bemeldte stræde". Marie Sophie Hansdatter Juel, med hvem han blev gift 3. december 1690 var adoptivdatter af stiftsskriver Rasmus Andersen, død 1675, der havde været ridefoged og skriver i Skåne, men 1660 blev stiftsskriver over Fyn. Oplysningerne er fra Svend Larsens Studier over det fynske Rådsaristokrati.

Barbara blev gift med Søren Knudsen Ballov i 1681. Søren døde i 1720.

• Søren Knudsen Ballov var købmand.

10. Anna Jensdatter Rosenberg blev født i 1661 og blev døbt den 29. november 1661.

Anna Rosenbergs mand Peder Carstensen blev dimitteret fra Odense Skole, immatrikuleret ved Københavns Universitet den 19. juli 1660 og udvalgt til privat praeceptor (skolemester) for Mag. Christian Steenbuch. Baccalaureus-graden (den laveste akademiske grad) fik han den 20. april 1666 af Johannes Zoega. Peder Carstensen var først personlig kapellan hos
sin fader. 1670 blev han dennes efterfølger som kapellan ved Skt. Hans kirke i Odense og samtidig sognepræst til Højby Sogn. 1681 blev Peder Carstensen udnævnt af kongen til sognepræst ved Skt. Hans kirke efter magister Bech og indsat af magister Ludvig Stoud den 5. juni 1681. Peder Carstensen blev den 2. maj 1682 magister philosofiæ ved dr. Ole Borch. Peder Carstensen var gift 1. gang med Sophie Lauridsdatter Risbrich, der døde 1681.

Anna blev gift med Peder Carstensen, søn af Christen Lorentzen og Anne Sabine Nicolaisen Brandt, den 22. august 1683. Peder blev født den 26. oktober 1640 og døde den 16. april 1688 i en alder af 47 år.

• Peder Carstensen var magister og blev sognepræst ved Sct. Hans Kirke i Odense.

Anna blev derefter gift med Mads Jacobsen Hvid. Mads døde i 1706.

• Mads Jacobsen Hvid var magister, sognepræst til Sct. Hans Kirke i Odense.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Pernille Ottesdatter Langemach 1654. Foto: Erik Fjordside, Camilla Luise Dahl, Dorothy Jones, http://www.livinghistory.dk/
Pernille Ottesdatter Langemach 1654

Jens Madtzens Gård eller Korsbrødregården, Nyborg. Foto: Jørgen Frøslund-Jensen 2007.
Jens Madtzens Gård eller Korsbrødregården, Nyborg

Jens Madtzen Rosenbergs epitafie i Nyborg. Foto: Jørgen Frøslund-Jensen 2007.
Jens Madtzen Rosenbergs epitafie 1654, Nyborg kirke

Jens Madtzen Rosenberg 1654. Foto: Erik Fjordside, Camilla Luise Dahl, Dorothy Jones, http://www.livinghistory.dk/
Jens Madtzen
Rosenberg 1654