Thomas Købke

© Jørgen Frøslund-Jensens slægt og forskning

Thomas Købke døde omkring 1693.

Rådmand og købmand Thomas Købke
Helvig Jensdatter Rosenbergs mand Thomas Købke blev allerede den 20. august 1662 og igen den 4. september 1665 nævnt som rådmand i Nyborg, men aflagde først rådmandsed den 23. september 1666. Svend Larsen fortæller i Studier over det Fynske Rådsaristokrati, at Thomas Købke den 4. september 1665 kaldtes "Jens Madsens søn", medens han den 25. september kaldtes "tilkommende søn". Heraf sluttes, at Thomas Købke blev gift med Helvig Jensdatter Rosenberg omkr. 1665. Thomas Købke blev 24. maj 1667 tiltalt for at have indført et oksehoved vin ufortoldet og havde i hvert fald 1667 sin egen krambod. Den 8. april 1668 kaldtes Thomas Købke overkøbmand, men fik, ifølge Fr. Crone i Personalhistorisk Tidsskrift 1883, den 19. januar 1669 en alvorlig henstilling fra magistraten om i denne stilling at holde sig til "Recessens Bogstav" [reces betyder lov eller forordning], dette lovede Thomas Købke at beflitte sig på. Om begrebet overkøbmand set på www.roskildehistorie.dk: "Endelig bestemte loven, at byens købmænd hver 1. marts skulle udnævne en overkøbmand, som sammen med to bisiddere, udvalgt af parterne, skulle mægle i civile handelsstridigheder og altså danne en formelig forligskommission". Den 12. februar 1669 tog Thomas Købke borgerskab som brygger. Den 6. april 1670 købte han en gård på torvet samt noget jord i Humlevænget og på Nymarken.

Den 29. juli 1671 fik Thomas Købke kongeligt brev på sin rådmandsstilling. Dette brev forelagde han 27. september samme år for magistraten og begærede, at de øvrige rådmænd også ville fremvise kongens breve som bevis på, at de var betroet rådmandssæde. Hvis ikke ville Købke forholde sig til den udsendte kongelige forordning. Efter at denne begæring på hans forlangende var tilført magistratens forhandlingsprotokol, erklærede han, "at han gjorde det på Hans Majestæts respekt, og at han vidste, hvor hans gang og sæde faldt". Hertil blev han svaret, at eftersom han tidligere havde sagt, at han ville til Odense Marked, og magistraten måtte antage, at byens politi og rettens administration var højere prioriteret end at søge noget marked, antog magistraten også, at han som rådmand ville være til stede, medens retten "administreredes". Den 25. januar 1675 nævntes Thomas Købke som fattigforstander, hvilken stilling han fratrådte i 1677. Den 23. maj 1687 boede han på Lysemosegaard i Bovense Sogn, gården købte Thomas i 1688 af Povl Zachariassen. Den 26. september 1687 solgte han en gård på torvet i Nyborg.

1689 indløste Thomas Købke sin svigerfar Odense-borgmesteren Jens Madtzens gård Risinge i Flødstrup Sogn fra medarvingerne. Helvig og Thomas Købkes datter, Pernille Thomasdatter Købke, var gift første gang med Cai Madsen Praëm, der døde på Risinge 1697. Efter flere års enkestand giftede hun sig anden gang med Poul Pedersen Bagger. Poul Bagger erhvervede i 1705 Risinge ved udkøb af medarvingerne. Først efter en lang række fortrædeligheder og stridigheder mellem Thomas Købkes svigersønner, kunne Poul Bagger endelig overtage Risinge med rettens hjælp - omkring 13 år efter Thomas Købkes død. Læs mere om Risinge under Pernille Thomasdatter Købke.

• Thomas blev 20. august 1662 nævnt som rådmand i Nyborg

• Thomas Købke kaldes 8. april 1668 overkøbmand i Nyborg

• Han fik borgerskab som brygger 12. februar 1669 i Nyborg.

• Thomas Købke var fattigforstander 1675-1677.

Herregården Risinge, Ullerslev kommune, 7 km syd for Kerteminde:Risinge omkring 1900. Omkring 1953 blev de oprindelige avlsbygninger nedrevet, og erstattet af nye. Kilde: Wikipedia.
Hovedgården Risinge omkring 1900. Omkring 1953 blev de oprindelige avlsbygninger nedrevet, og erstattet af nye. Foto: Wikipedia.

Et andet billede af Risinge med have, set fra vest, kan ses i "Danske Slotte og Herregårde, 1945".

Thomas blev omkring 1665 gift med Helvig Jensdatter Rosenberg, datter af Jens Madtzen Rosenberg og Pernille Ottesdatter Langemach. Helvig blev født i 1650 i Nyborg, Vindinge Herred, Nyborg Amt og blev døbt den 21. juni 1650 i Nyborg
Kirke.

Efter Thomas Købkes død omkring 1692/93, giftede enken Helvig Jensdatter Rosenberg sig med selvejeren Andreas Haard fra Bovense. Andreas Haard blev dermed i en periode også ejer af såvel Lysemosegaard som Risinge. Efter Andreas' død var gården Risinge og Lysemosegaard ejet af Thomas Købkes arvinger. Andreas Haard var søn af proprietær Niels Haard i Bovense og dennes hustru Ingeborg. Poul Pedersen Bagger gift med Pernille Thomasdatter Købke overtog 1705 Risinge ved udkøb af medarvingerne.

Børn af Thomas Købkes ægteskab med Helvig Jensdatter Rosenberg:
1. Kirstine Sofie Købke blev født i 1667 i Nyborg, blev døbt 1667 i hjemmet og fremstillet 27. februar 1767 i Nyborg Kirke. Hun døde i november 1698 i en alder af 31 år og blev begravet den 21. november 1698 i Nyborg Kirke.

Kirstine blev gift med Vulf Kristian Schmeckel. Vulf døde i 1707 og blev begravet den 25. maj 1707 i Nyborg Kirke.

Vulf Schmeckel omtales 18. juli 1691 som købmand, han købte 24. februar 1693 en gård på hjørnet af Mellemgade og Korsgade. Den 29. august 1701 fik han skøde på et gravsted i kirkens nordlige sideskib, hvor han blev begravet i 1707. Efter Kirstine Sofie Køpkes død giftede Vulf Schmeckel sig igen, denne gang med Anna Elisabeth Kirstine Rosenberg, der var datter af Kirstine Rosenberg (Jens Madtzen Rosenbergs datter) og borgmester Tønne Madtzen. Anna Elisabeth Kirstine blev døbt den 26. juli 1678, hun ægtede efter Vulf Kristian Schmeckels død borgmester Anders Larsen i Nyborg.

2. Pernille Thomasdatter Købke blev født 23. april 1669 i Nyborg, blev døbt i 1669 i hjemmet og fremstillet 12. maj 1669 i Nyborg Kirke. Hun døde 27. juni 1731 på Risinge, Flødstrup Sogn i en alder af 62 år. Et andet navn for Pernille var Petronella Thomasdatter Købke.

Pernille blev gift med Cai Madsen Praëm i 1693 på Risinge, Flødstrup Sogn. Cai blev født 14. maj 1656 på Tøjstrup i Ryslinge Sogn på Fyn og døde 12. januar 1697 i en alder af 41 år på Jershave i Revninge Sogn. Andre navne for Cai var Cai Mathisen Praëm og Kej Matzen Pram.

Slægtsforskeren Ebbe Schnorr nævner en ligsten i Revninge Kirke, der har følgende indskrift: "Under den anden sten hviler Key Madsen Praem fordum forpagter på Jershauge, fød på Toystrup år 1656, havde bryllup på Risingegaard år 1693 med Pernille Tomesd. Köbke, efterlod sig 3 sønner og døde 1697 i sin alders 41 år".

Danske Slotte og Herregaarde, Ny Samling, andet bind, 1945 nævner i sin omtale af Risinge (side 212), at "Pernille (Petronelle) Thomasdatter Købke (1669-1731) var gift 1ste Gang med Cai Madsen (Mathisen) Praëm (1656-97), der døde paa Risinge”.

I ægteskabet med Cai Madsen Praëm var der to sønner Thomas og Hugo Praëm. Thomas blev consistorial-assessor, provst og sognepræst til Hjardemål i Aalborg Stift, han døde på prædikestolen i Budolfi Kirke under en landemodeprædiken. Pernille Købke solgte i 1727 Risinge til sønnen Hugo Praëm for 7.000 rigsdaler. 1730 fik Hugo Praëm ved sammenlægning af fire bøndergårde Risinge oprettet som hovedgård - dette til trods for, at allerede matriklerne 1688 og 1701 nævner Risinge som "Hofuitgaard". Den ældste del af den nuværende hovedbygning blev opført af Hugo Praëm i 1750, ligesom enkelte stadig bevarede dele af egetømmeret i de nu nedrevne avlsbygninger er forsynet med hans forbogstaver og årstal fra hans tid. I skriftet "Risinge" fra 1955 hedder det: Risinge var efter datidens forhold ikke betydelig, "en liden ufri Gaard med nogle faa Bønder til", og har kun givet sine ejere kummerligt udbytte af sin tunge vandlidende jord. Først dræningen og bedre redskabers indførelse i slutningen af det 19. århundrede bragte bedre kår til gården.

Hugo Praëms enke Mette solgte 1759 Risinge gård og gods for 16.060 rigsdaler til kancelliråd Maltha Engelsted til Rørbæk, under hvilket gods og slægt gården hørte indtil 1823, hvor den som følge af de dårlige økonomiske tider måtte sælges. Risinge skiftede ejer flere gange og solgtes som fallitbo til C. F. Fog for 12.000 rigsdaler + resterende skatter og renter. Den kendte kvægavlsmand, Rasmus Kattrup, købte Risinge i 1900. Kattrup lod i 1903 det karakteristiske tårn opføre, ligesom de bestående avlsbygninger blev udvidede. Kattrups dødsbo solgte 1929 Risinge til baron O. Bille Brahe til Fraugdegaard. Den nuværende ejer (2007) er Torben C. Bille Brahe til Fraugdegaard.

Pernille blev derefter gift med Poul Pedersen Bagger, søn af Peder Poulsen Bagger og Lisbeth Thestrup. Poul blev født i Kølstrup Præstegård på Fyn 23. juni 1670 og døde på Risinge 27. september 1722 i en alder af 53 år.

• Poul Pedersen Bagger var ejer af gården Risinge fra 1705 til sin død i 1722.

I Pernille Købkes andet ægteskab med Poul Pedersen Bagger, søn af sognepræsten i Kølstrup Peder Poulsen Bagger og Lisbeth Thestrup, var der tre børn: Frederik, Elisabeth og en datter, hvis navn ikke kendes og som døde i en ung alder. Poul Bagger erhvervede ved udkøb af medarvingerne Risinge i 1705 efter flere års stridigheder med sine svogre. Sønnen Frederik, der blev født i 1710 på Risinge, blev en i samtiden højt agtet landøkonom, filantrop og senere ejer af Juulskov. Frederik Bagger har i et par småskrifter fra 1792 og 1794 fortalt om fødegården Risinge som "en smuk ufrie Selveier-Gaard med nogle faa Bønder til", beliggende "midtveis mellem Nyborg og Kierteminde, ved Stranden".

Danske Slotte og Herregaarde, Ny Samling, andet bind, 1945, gengiver på følgende måde en smule fra Frederik Baggers selvbiografi: "Frederik Bagger... giver en varmhjertet skildring af forældrene og især af den gudfrygtige, stræbsomme moder, Petronelle. Familien var "ved flere Omstændigheders Sammenstød kun i maadelig Velstand. Gaarden selv var ikke betydelig, den var liden, havde ikke som de andre og store Herregaarde mange af sine bedste Jorde skattefrie, og de dertil hørende Bøndergaarde var kun i lidet Antal, dog kunde Gaarden føde sin Eiermand; men Krigen, som i Begyndelsen af dette Aarhundrede rasede i vort Fædreland, medførte sine sædvanlige Ulykker især for Landmanden".

"Sværdets haarde Skatter" og mange børn og stedbørn tillod ikke forældrene at lade Frederik Bagger studere; der var trange kår i hjemmet. Om sin skolegang, hvor han var kostgænger, fortæller han, at han "udstod meget ondt, formedelst slet Kloster-Føde, hvorover ingen Klage for min Moder, kun hielpe, da hendes Svar altid var: "Kunne 35 leve derved, skal du, som den 36. ogsaa. Kan du arbeide dig til Bedre i Verden, saa veed du, hvad værre er, og kan du ikke, saa er det godt for dig, at du ikke er vant bedre, men frygt Gud, og tragt altid efter en Guld-Vogn, faaer du da ikke andet, saa tør jeg dog forsikre dig om Lundstikken". (Jernpinden, som holdt paa Hjulet).

3. Helvig Købke blev født i 1670 i Nyborg, blev døbt den 17. juli 1670 i Nyborg Kirke, døde i juni 1671 i en alder af 1 år og blev begravet den 19. juni 1671 i Nyborg Kirke.

4. Helvig Catrina Købke blev født i 1672 i Nyborg og blev døbt den 2. august 1672 i Nyborg Kirke.

Helvig Catrina ses som gudmor eller fadder ved nogle dåbshandlinger i Revninge Sogn, Odense Amt i årene 1723 - 1727. I Revninge kirkebog kaldes hun Catrine Helvig Kiöpche eller Kÿbche, en enkelt gang omtales hun som "Baronessens Pige".

5. Elisabeth Købke blev født i 1673 i Nyborg, blev døbt den 17. august 1673 i Nyborg Kirke og døde senest oktober 1700.

Kildematerialet for Flødstrup Sogn i perioden er reelt ikke-eksisterende, hvorfor der hersker stor usikkerhed om, hvorvidt Hans Caspar Peitersens første barn Elisabeth blev født i Hans Caspars ægteskab med Elisabeth Købke - eller barnet først blev født efter Elisabeth Købkes død. At datteren blev døbt Elisabeth kunne tyde på, at hun blev opkaldt efter Hans Caspar Peitersens afdøde hustru Elisabeth.

På gården Risinge nævnes 1698 og 1699 foruden Hans Caspar Peitersen og hustru også Hans Caspars broder Jørgen Pedersen og hustru Marie Købke som inderste (lejere). I tingprotokollen for Vindinge-Bjerge-Åsum Herredsfoged nævnes det den 2. oktober 1700, at Sr. Hans Caspar på Risinge var forordnet til at være værge for en del af hans salige hustrus søskende, som dengang endnu var umyndige og "derom på deres og hans egne vegne berettiget udi Risinge gård og gods..." Der henvises til kontrakt af 14. marts 1698, i hvilken Hans Caspar Pedersen eller Peitersen, som han også kaldtes, havde forpagtet Risinge for 3 år fra Philips Jacobs Dag (= 1. maj) 1698, "hans forpagtningstid havde tjent og forvaltet uden klage efter contractens indhold" i henhold til svogeren Sr. Vulf Schmeckel. Hans Caspars hustru Elisabeth Købke må i henhold til ovenstående være død før den 2. oktober 1700.

Elisabeth blev gift med Hans Caspar Peitersen. Hans blev født omkring 1668, døde i 1730 i Marslev Sogn, Odensegaard Amt i en alder af ca. 62 år og blev begravet den 6. november 1730 på Marslev kirkegård.

Hans Caspar Peitersen flyttede omkr. 1701 til Klarskovgaard i Marslev Sogn - og han nævnes i regnskaberne 1705 1. termin sammen med sin anden hustru Ingeborg Sørensdatter Ebeltoft, datter af sognepræst i Bovense, Søren Sørensen Ebeltoft og hustru Anne Sophie Ottesdatter. Hans Caspar havde da ifølge regnskaberne to børn samt 3 karle og to piger og benævnes som selvejer. 1711 nævntes Hans Caspar Peitersen som fuldmægtig og ridefoged over Vejrup, Selleberg og Sanderumgård og underliggende, der tilhørte oberst Hans von Løwenhjelm.

Hans Caspars børn med Ingeborg Ebeltoft fik alle navnet Klarskov. Ægteparret fik 6 børn Elisabeth, Søren, Peter, Anne Sophie, Knud Lerche og Frantz. Afdøde slægtsforsker Ebbe Schnorr fortæller om disse børn:

Elisabeth blev gift med forpagter Christian Mørch på Billeshave.
Søren Hansen Klarskov findes indført i Indskrivninger til de Friisers Legater den 14. december 1716. Søren blev 28. juni 1738 viet i Gevninge Kirke til Bodil Bredal, hvis far var ridefoged på Lindholm Gods.
Peter Klarskov nævnes første gang 1726 og sidste gang 1730 som fuldmægtig i Vejrupgaard Gods skifteprotokol. Den 18. november 1739 blev han viet i Revninge Kirke til Maren Pedersdatter, hvorefter ægteparret bosatte sig i Seden Sogn på Fyn.
Datteren Anne Sophie Klarskov blev viet i Marslev Kirke til Diederich Christian Koch, der var organist i Vor Frue Kirke i Haderslev.
Knud Lerche Klarskov blev forpagter på Lindholm, gift 1. gang med Dorthe Bredal og 2. gang med Else Kirstine Paulin.
Frantz Klarskov døde i Svendborg den 15. september 1780.

• Hans Caspar Peitersen var ejer af Klarskov Gods i Marslev Sogn.

6. Maria Købke blev født i 1675 i Nyborg, Vindinge Herred, Nyborg Amt og blev døbt i 1675 i hjemmet. Maria blev efter hjemmedåben fremstillet i Nyborg Kirke den 9. april 1675.

Maria blev gift med Jens Jørgen Pedersen. Jens blev født i 1678, døde i juli 1730 i Revninge Sogn Nyborg Amt i en alder af 52 år og blev begravet den 17. juli 1730 på Revninge kirkegård. Et andet navn for Jens var Jens Jørgen Pedersen Angel.

• Jens Jørgen Pedersen var hollænder (forpagter) på Lundsgaard i Revninge Sogn.

7. Dorothea Købke blev født i 1678 i Nyborg, døbt i 1678 i hjemmet og fremstillet 28. april 1678 i Nyborg Kirke. Dorothea døde i 1772 i en alder af 94 år og blev begravet den 4. februar 1772.

Dorothea blev gift med Frantz Grønnewald Johansen den 16. april 1701 på Risinge, Flødstrup Sogn. Frantz døde i november 1740 og blev begravet den 9. november 1740.

F. E. Crone fortæller i sin artikel om epitafier i Nyborg Kirke i Personalhistorisk Tidsskrift 1883, at Dorothea Købke blev gift med Frands Johansen Grønevold, medens V. Hostrup Schultz i Helsingørs Embeds- Bestillingsmænd kalder Dorotheas mand for Frantz Grønnewald Johansen.

• Frands Johansen Grønevold var assessor i Hofretten i København, cancelliråd og fra 11. november 1735 borgmester i Helsingør.

8. Anna Sophia Købke blev født i 1679 i Nyborg og døbt den 21. august 1679 i Nyborg Kirke.

9. Hans Købke blev født i 1680 i Nyborg, døbt den 28. november 1680 i Nyborg Kirke, han døde i december 1680 og blev begravet den 15. december 1680 i Nyborg Kirke.

10. Jens Thomassen Købke blev født i 1681 i Nyborg og blev døbt den 16. november 1681 i Nyborg Kirke, han døde i 1722 i Revninge Sogn, Odensegaard Amt i en alder af 41 år og blev begravet den 19. juni 1722 på Revninge kirkegård. Et andet navn for Jens var Jens Thomassen Kÿbcke.

• Jens Thomassen Købke var skovfoged.

Jens blev gift med Lucie Elisabeth von Kalmar den 17. september 1704 på Moesegaard i Paarup Sogn. Lucie blev født omkring 1677, døde i juni 1745 på Revninge Hospital i en alder af ca. 68 år og blev begravet den 1. juli 1745 på Revninge kirkegård.

Brylluppet med Lucia Elisabet von Kalmar foregik på hendes faders gård Moesegaard i Paarup Sogn. Kalmar-slægten er ifølge slægtsforskeren Ebbe Schnorr en adelsslægt fra Rygen og Pommern. Lucia og Jens boede i Lunde Skovhus i Revning. De fik i deres ægteskab fem børn: Hendrich, der døde omkr. ½ år gammel, en datter, der døde knap 1 år gammel, Dorthe Lisbeth, om hvem intet vides, Christian, der døde få dage gammel og Anna Margrete, der døde knap 3 år gammel.

11. Sidsel Købke blev født i 1683 i Nyborg og blev døbt den 19. juli 1683 i Nyborg Kirke.

Sidsel blev gift med Oluf Korneliussen, søn af Cornelius Olufsen Lip og Anna Andersdatter Hoff. Oluf Korneliussen boede allerede 1690 på gården Hjorteberg i Vissenbjerg Sogn på Fyn, hans børn fik navnet Hjorteberg. Ulriksholm Slot - hvorunder Ulriksholm birk hørte - ligger i Kølstrup Sogn i den senere Kerteminde Kommune. Sidsel Købke og Oluf Korneliussen fik i hvert fald fem børn:

Cornelius Olsen Hjorteberg, født omkr. 1701, blev sognedegn i Skeby og Otterup sogne.
Thomas Købke, født omkr. 1701, var sognedegn i Flødstrup Sogn 1732-1759.
Godske Hans Hjorteberg, født 1707, blev sognedegn i Munkebo og Mesinge Sogne.
Mads Hjorteberg, født omkr. 1708, blev student i 1730.
Ane Kirstine Hjorteberg, født omkr. 1708, blev gift med Andreas Balslev, sognepræst i Stauning i Ribe Stift.

• Oluf Korneliussen var gårdmand og birkedommer ved Ulriksholm Birk.

12. Karen Thomasdatter Købke blev født i 1686 på Risinge, Flødstrup Sogn, døde i november 1725 i Kølstrup Sogn, Bjerge Herred, Odensegaard Amt i en alder af 39 år og blev begravet den 13. november 1725 på Kølstrup kirkegård.

Karen blev gift med Bernt Lauritsen Krag, søn af Lauritz Jespersen og Maren Hansdatter Krag.

Der kendes fem børn i Karen Købkes ægteskab med Bernt Lauritzen Krag: Hans Knudsen Krag, født 1722 i Kølstrup, han fik borgerskab i Odense på sin handel med ostindiske og guineiske varer, desuden var han kromand og brændevinsbrænder.
De øvrige børn var tvillingerne Poul Bagger Krag og Otte Jensen Krag, der blev født i 1723 samt tvillingerne Friderich Krag og Frantz Krag, der fødtes i 1724 i Kølstrup.

Efter Karen Købkes død i 1725, giftede Bernt Lauritzen Krag sig 1727 med Susanne Andersdatter Jungshoved, der var enke, da hun i 1743 giftede sig igen.

13. Hans Thomsen Købke blev født omkring 1691, døde i 1732 i Viby Sogn, Bjerge Herred, Nyborg Amt i en alder af ca. 41 år og blev begravet den 8. maj 1732 på Viby kirkegård.

• Hans Thomsen Købke var 1723 Hollænder (forpagter) på Hverringe Gods.

Hans blev gift med Ida Øllegaard Buchwald den 3. november 1715 i Paarup Kirke, Odensegaard Amt. Ida blev født omkring 1687, døde i 1737 i Viby Sogn, Bjerge Herred, Nyborg Amt i en alder af 50 år og blev begravet den 8. maj 1737 på Viby kirkegård.

Hans Købke havde ingen børn i ægteskabet med Ida Øllegaard Buchwald. Det fremgår af skiftet efter Ida Øllegaard. Ægteparret havde taget to slægtninge til sig som deres, Hans Købkes broderdatter Charlotte Amalie Købke og Ida Øllegaards søsterdatter Anna Margretha Købke. De to plejebørn arvede hver 228 rigsdaler efter deres plejeforældre.

• Hans og Ida blev trolovede i Paarup Sogn, Odensegaard Amt 22. september 1715

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Nyborg slot, vinduesparti. Foto: Lia Klarskov Jensen 2004.
Nyborg slot, vinduesparti

Nyborg slot, sal. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004.
Nyborg slot, vinduesparti.

Nyborg slot. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004.
Nyborg slot