Hans Pedersen Bering o.1697-1769

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Villy M. Sorensen, München, slaegtogdata.dk, oplyser 2011:

o.1697-1769 Hans Pedersen Bering og efterslægt
"*1697c Hjarup †1769 Thyregodlund, Thyregod, søn af Peder Jensen Bering præst i Hjarup 1692 - 1732, skifte 1740, og Elisabeth Magdalene Schrøder †1727 (skifte 1730) Hjarup. (Se efterslægt, bl.a. > professor Hal Koch 1904-63, Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere)

Gift ind i Humble præsteslægt
Hans Pedersen Bering blev gift med Catharina/Karen Madsdatter Humblet *1699 Sest †1769 Thyregodlund, datter af Mads Christensen Humblet *1658 Stenderup †1737 (skifte), præst i Sest gift med Elisabeth Ravn †1757 (skifte) Seest (ved hendes søn Christen Madsen Humble, der efterfulgte faderen som præst).

Børn
Peder Hansen Bering, degn i Thyregod, se degnelisten.
*1724 Thyregodlund, søn af præsten i Thyregod Hans Pedersen Bering og Karen Madsdatter Humble, se præstelisten. Copuleret 1760 i Thyregod med Johanne Henrica Kochen, da beskrevet som degn.
Biskop Brorson visitats i Thyregod 1762:
Den 18de [Augusti] visiterede ieg i Tyrregod Kirke. Sogne-Præsten Hr Hans Bering og Sønnen Hr Niels Galthen Bering Adjunctus og Successor var tilsæde og ere begge ustraffelige. Degnen Peder Bering Studiosus holder Skole for Tyregod Bye upaaklagelig. Man klagede eller[s] hart over Kirke Ejeren Anders Nielsen Vong paa Hastrup for den elændige Degne Boelig der paa Stedet, og har ieg aldrig seet nogen slettere. J Annexet Vester er en Omgan[g]s Skoleholdere for Vester Lund og Linnet Bye. Ungdommen svarede upaaklagelig, og Meenigheden blev intet klaget over.

1767 no. 787 Thyregod kirkebog "Degnen Peder Berings Kone bar Barnet".
1768 no. 803 Peder Bering.
1769-70 Madme. Bering af Thyregod By
*1761 Hans Christian [Pedersen Bering]
*1764 Cathrine Sophie [Pedersen Bering]
*1726 Mathias Hansen Bering *Thyregod †1780 Nørre Omme?, præst i Nørre Omme, gift med Christiane Ide Marie Brasch. Barn: Karen Humble Bering *1764 Nørre Omme, gift 1781 med Poul Jensen Østergaard af Nørre Karstoft, Skarrild etc.
* 1728 Elisabeth [Hansen Bering]
*1729.12.29 Niels Galthen Hansen Bering, 1760 kapellan (successor) til faderen, begik lejermål med gift kone hvorefter afløst (removeret), derefter ses han i Enkelund, Thyregod, 1774 præst i Balling og Bolling sogne, Viborg amt, †1791. Gift 1768 med Gurine Cathrine With, enke efter Niels With. Gift 2. gang 1775 i Thyregod (da han har fået kaldet i Balling) med Magdalene Andersdatter Wong fra Hastrup *1754c på Donneruplund, Give datter af Anders Nielsen Wong *1714 Vonge, Øster Nykirke †1777 Vesterdam, Thyregod og Birthe Marie Albertsdatter *1712c †1793 Thyregod By. Magdalene er søster til [Niels Galthen H Berings] broder Johan Ravns kone Birgitte.
*1734.12.19 Johan Ravn Hansen Bering, møller i Hastrup 1755-81, degn i Thyregod 1790-94, se degnelisten.
*1736.11.25 Christopher Andreas Bering †1769 Thyregodlund 33 år.

Extraskatten 1743 Hans Pedersen Berings selvangivelse (citeret efter Ejnar Bjerre):
1 karl, 1 pige, 1 dreng, det er Gud og sognefolket vel vitterligt, at saalænge nogen kan mindes udi 4 a 5 præster tider, har ikke været nogen formuende her paa stedet, men enten fattige og forgældede. Og det er ikke saa forunderligt i dette lidet og ringeste præstekald i amtet, de magreste og fattiste sognes, hvor der findes hverken proprietærer eller andre at angive sig af nogen formue (af hvis barmhjertighed og godhed, næst Guds, præsten jo skal have sit levebrød). Hvad fattig patrimonium, som jeg og min kone har faaet efter vore sal. forældre, item al indkomst og fortjeneste næsten i 20 aar vi har boet her, er anvendt paa den øde og forfaldne præstegaards ny opbyggelse og vore børns opdragelse og oplærelse. 5 sønner og 1 datter, formue 400 rdl.
Dette er en smøre for skattevæsenet ikke et faktuelt udsagn. Hastrup og Rørbæk hovedgårde havde proprietærer endda adel, 400 rigsdaler formue svarer til værdien af 4 gårde, så der er grænser for hans fattighed. Præsten i Brande Jens Risom giver an at eje (kirker, møller, obligationer, besætning, sølv) af værdi 3.326 rdl. og skylde væk 3.326 rdl. hvilket giver en formue på 210 rdl. Han forstod at udnytte skattelovene, for han var en hovedrig mand, meget rigere end Hans Pedersen Bering. At Risom reelt skyldte over 3000 rdl. væk betvivles meget stærkt, havde det været sådan, ville han ikke kunne have sat Brande kirke istand og installeret et orgel i den. Der formodes at være nogle formelle beløb til slægtninge i hans gældsliste, som ikke angives.

1745 Biskop i Ribe Brorsons visitats:
d. 8 Aug. Dom: 8. p. Trinit. visiterede ieg i Thyregod-Meenighed. Sogne Præsten hans Biering forestillede af Evangelio dend Falske og sande Christendom. Ungdommen svared ulastelig: Meenigheden var og til deels bevegelig.

1747 Hans Berings søster Katrine Marie Bering (Salig Christen Thomsen Lunds - af Højgaard - enke) gift anden gang i Thyregod med Sr. Gravers Jensen Nykirke af Kollemorten.
1750 Prinsessestyr [steuer, skat]:
Sognepræsten H. Hans Bering i Thyregod - indkomst 145 rdl - skat 7 rdl 1 8
Degnen Sammested Laurits Holstebroe - indkomst 20 rdl - skat 1 rdl
Præsten i det angiveligt "ringeste præstekald" tjener syv gange så meget om året som degnen. 1751 Biskop Brorsons visitats:
Den13 ejusd: [august] i Tyregod Kirke. Sogne Præsten Hr Hans Bering catechiserede skickelig over den anden Part i Catechismmo: Ungdomen svarede til Fornøjelse, og blev forresten intet klaget enten af Lærere eller Tilhørere.
Biskop Brorson visitats i Thyregod 1762:
Den 18de [Augusti] visiterede ieg i Tyrregod Kirke. Sogne-Præsten Hr Hans Bering og Sønnen Hr Niels Galthen Bering Adjunctus og Successor var tilsæde og ere begge ustraffelige. .... Ungdommen svarede upaaklagelig, og Meenigheden blev intet klaget over.

For teksten om degnen se Peder Hansen Bering. Hr. Niels Galten Bering var på det tidspunkt "ustraffelig", men kom omkring 1766 til at begå lejermål med en gift kvinde, hvorpå han ikke mere var Adjunctus og Successor (efterfølger). Efter en tid, hvor han bor i Enkelund Thyregod, blev han dog kaldt til præst i et andet sogn 1774."

Skiftet nr. 18 efter Elisabeth [Magdalene] Schrøder i Hjarup præstegård. 23.5.1730, fol.128B, 149, 153B.
 


Skiftet nr. 6 efter Jens Pedersen Velling, entlediget præst i Hjarup og Vamdrup. 29.3.1696, fol.54.
Jens P. Velling/Welling blev født ca. 1639, discipel i Viborg latinskole, immatrikuleret ved KU (Københavns Universitet) september 1660, kaldet til præst for Hjarup og Vamdrup den 14.6.1664 (Jy.Reg. 14, 288), ed aflagt 7.7. Gift med Mette Pedersen Bering, (15 børn), datter af Peder Pedersen Bering, sognepræst i Øster Snede og Marie Madsdatter. Afstod embedet i 1692 til sin søn, Peder Jensen Bering. J.P. Velling udarb. indberetning 1690 om sine embedsforhold. Han døde 29.3.1696 uden at have fået genopført præstegårdens stuehus. (kilde: Nygaards sedler)

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Tyregod kirke


Tyregod kirkes alter


Tyregod kirkes korbue

Fotos:
thyregod-vester.dk
Emil Bolding