Madtz -

© Jørgen Frøslund-Jensens slægt og forskning

I slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet levede en mand, der hed Madtz. Vi ved om ham kun, at han blev far til de tre brødre Jens Madtzen Rosenberg, Peder Madtzen Rosenberg og Anders Madtzen.

Åge Fasmer Blomberg fortæller i en artikel i Fynske årbøger 1979:
"Vi ved ikke meget om Jens Madsens slægt, ejheller hvorfra han stammer, muligvis hører han hjemme i nordjylland; vi ved, at han havde to brødre. Den ene, Peder Madsen, der døde i 1675, var borger i Thisted, og hans hustrus broder var ridefoged på Ørum slot i Thy. Den anden broder Anders var efter alle solemærker at dømme købmand og handlede bl.a. med øksne. Han nævnes 1647 som værende fadder i Nyborg, da Jens Madsens ældste barn Kirsten blev døbt; Året efter blev Jens Madsens næste barn, Mads, døbt og blev ved dåben båret af Dorte Anderses, formentlig Anders Madsens hustru".

Mads havde i hvert fald tre børn:
1. Anders Madtzen blev født omkr. 1609 og blev begravet i Kolding Kirke den 28. december 1670.

Under svenskekrigene 1657-60 blev Anders Madsen taget til fange af svenskerne; det skete i foråret 1658, og svenskerne forlangte 1.000 rigsdaler i løsesum for ham. Der må være sket henvendelse til Jens Madsen om at løskøbe broderen, og Jens Madsen blev derved bragt i en vanskelig situation, da han på det tidspunkt ikke rådede over så mange rede penge; dels havde han ydet staten store kreditter i efteråret 1657, dels var han blevet plyndret af svenskerne efter deres erobring af Fyn. Når man henvendte sig til Jens Madsen, skyldes det måske, at broderen var blevet taget til fange på Fyn, men det kan også have spillet en rolle, at Jens Madsen havde en god forbindelse med ledende svenskere; således boede den øverstkommanderende for de svenske tropper på Fyn, Carl Gustav Wrangel, gentagne gange hos Jens Madsen i Korsbrødregården i Nyborg.

For Jens Madsen var der i foråret 1658 kun én mulighed for at skaffe løsesummen, han måtte gå lånevejen. At låne penge var imidlertid ikke så ligetil i foråret 1658; på et eller andet tidspunkt efter meddelelsen om broderens tilfangetagelse, må Jens Madsen have mødt Peder Børting, som han formentlig før havde handlet med. Jens Madsen fortalte ham om sine vanskeligheder, og Peder Børting tilbød da at låne ham pengene til at løsløbe broderen for.... Åge Fasmer Blombergs artikel - "Sagen mellem borgmester Jens Madtzen Rosenberg, Odense og Peter Børting" (publiceret i Fynske årbøger 1979 side 9) - fortæller om retssagen om renterne af det lånte beløb.

Anders Madtzen nævnes første gang den 20. februar 1635 i Ørum lensregnskaber. Den 11. februar 1636 omtales han i et tingsvidne som ærlig og velforstandig mand, skriver og ridefoged på Ørum Slot i Thy, samme år omtales han i regnskaberne tillige som kongelige
majestæts strandfoged og ridefoged over Ørum Len. Endnu i 1636 nævnes han her, men fra 1641 var hans broder Peder Madtzen Rosenberg ridefoged og forvalter over Ørum slot og len. Anders Madsen kom herfra til Kalø Slot som slotsskriver og underskriver Kaløs regnskaber i årene 1640 og 17. november 1641... Anders Madtzen nævnes som slotsskriver på Koldinghus i 1653, og efter enevældens indførelse med ændret administration kaldes han fra 1660 til 1662 amtsskriver. Den 19. februar 1662 fik Anders Madtzen bestalling som stiftsskriver i Ribe Stift og kaldes i 1666 kirkeskriver.

Anders Madtzen blev 1642 trolovet med Dorthe From, datter af Hans From. Dorthe Froms bedstefader, kongelig fiskemester Jacob From holdt 2 dages bryllup på rådhuset i Kolding for Dorthe og Anders Madsen, der fik fem børn. De blev alle døbt i St. Nicolaj kirke i Kolding. Dorthe From døde i 1676. Kilde til ovenstående er afdøde slægtsforsker Ebbe Schnorr.

2. Peder Madtzen Rosenberg blev født omkring 1615 og døde den 8. april 1670 i Thisted i en alder af ca. 55 år.

1641 overtog Peder Madtzen Rosenberg stillingen som ridefoged på Ørum Slot efter broderen Anders Madtzen, der kom til Kalø som slotsskriver. Peder Madtzen blev 1641 desuden forvalter over Ørum Slot og Len. Den kendte genealog C. Klitgaard fortæller i Personalhistorisk Tidsskrift 1931 om epitafiet i Thisted Kirke visende præsten Sveder Poulsen Kitting i Thisted og hans Hustru Barbara Rosenberg. På epitafiet er anført årstallet 1632 i billedskærerarbejde, og ovenover årstallet er to skjolde med ægteparrets initialer og slægtsmærker (Rosenbergs et stiliseret Rosentræ). I epitafiets midterfelt er portrætmalerier af Sveder Kitting og Barbara Rosenberg, begge figurer knælende, og mellem deres hoveder er malet Anno 1633 Ætatis suæ 52 Ætatis suæ 33. Dette betyder altså, at epitafiet er skåret 1632 og stafferet 1633, da Kitting var 52 år gammel og Barbara Rosenberg 33 år.

I et særtryk af Aarsskrift for Sorø Akademis Skole 1927-30 oplyser genealogen K. G. Olrik, at Barbara Rosenberg 15. november 1646 ægtede ridefoged til Ørum Slot Peder Madsen, idet der haves et bryllupsdigt, som kapellanen i Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup, Christen Christensen Hammer, dengang "offererede" dette ægtepar, og Wibergs Præstehistorie har derfor nok ret i, at Barbara Rosenberg døde 2. Maj 1660: Tilførslerne i Thisted kirkebog er på denne tid meget mangelfulde.

"1653 udi Junni lod erlig oc welachte Mand Peder Madtzen, Kong. Maytz. Ridefoged til Ørum, Indvoner oc Tolder udi Tidsted dette Epitafium paa ny renovere", står der på epitafiet, og samtidig lod han sit eget billede male på midterfeltet, knebet ind bag ved Sveder Kittings. Ved billedet af Peder Madtzen er der med afvigende bogstaver malet Anno 1653 Ætatis suæ 38. Peder Madtzen var altså født ca. 1615 og dermed 15 år yngre end Barbara Rosenberg.

Af en kisteplade i Thisted Kirke fremgår, at Peder Madtzen blev gift anden gang 20. marts 1661, og at han døde 8. april 1670. Hans hustru nummer to var Margrete Pedersdatter, født i Brøns i Slesvig 1630, død 20. april 1675. Hun var søster til ridefogeden til Vestervig, Dueholm og Ørum, senere ejer af Randrup og Kongstedlund Peder Pedersen Brønsdorph (1622-1701). I sit første ægteskab havde Peder Madtzen ingen børn; i det andet ægteskab var der en søn og en datter. Datteren var Barbara Pedersdatter Rosenberg, født i Thisted 1662, død 1734; gift Aalborg 1677 med Dr. med. Laurids Foss. Efter Peder Madtzens Død 1670 blev hans broder, borgmester Jens Madtzen i Odense formynder for Barbara Pedersdatter, der altså var opkaldt efter sin fars første hustru.

Peder blev gift med Barbara Rosenberg den 15. november 1646. Barbara blev født omkring 1600 og døde den 2. maj 1660 i Thisted i en alder af ca. 60 år.

Peder blev derefter gift med Margrete Pedersdatter den 20. marts 1661 i Thisted. Margrete blev født i 1630 i Brøns Sogn Hviding Herred og døde den 20. april 1675 i en alder af 45 år.

3. Jens Madtzen Rosenberg blev født omkring 1616, døde den 7. juni 1682 i Odense i en alder af ca. 66 år og blev begravet i Sct. Knuds Kirke i Odense.

Jens blev gift med Pernille Ottesdatter Langemach, datter af Otto Langemach og Helwig. Pernille blev født omkring 1623, døde den 29. juli 1681 i Odense i en alder af ca. 58 år og blev begravet den 9. august 1681 i Sct. Knuds Kirke i Odense.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Gårdinteriør på Frilandsmuseet. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Gårdinteriør på Frilandsmuseet