Marcus Christensen Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Marcus Christensen Humble o. 1605-1661

Marcus Christensen blev født i 1605 i Humble Præstegård på Langeland og døde i Stavanger i 1661 som biskop, 56 år gammel.

Han var søn af Christen Pedersen (Humble), sognepræst og provst i Langelands sønder herred og Maren Gregersdatter fra Bøstrup præstegård.

 • Uddannelse
  Som barn blev han undervist hjemme i Humble præstegård, hvor faderen havde ansat en privatlærer til børnene.
 • Student fra Odense 1624. (Wiberg bind I, side 335)
 • Maj 1624 immatrikuleret (KBH. Universitet) som student fra Odense skole.
 • Kort efter blev Marcus Christensen forældreløs, 19 år gammel, da hans fader provst Christen Pedersen (Humble) døde i 1624.
 • Tiltrådte udenlandsrejse 1625. Hjemkomst 1627. (Wiberg bind I, side 335)
 • Magister ved K.U. i 1641. (Wiberg bind I, side 335)

Som den eneste af søskende-flokken blev han magister, bl.a. ved økonomisk støtte fra sin bror Hans Christensen Humble i Køge og dennes hustru Karen Hansdatter (Lech) jf. hans dedication i "Den sande levende...), se nedenfor.

Bogudgivelse 1646
1646 udgav han et skrift, det eneste, der kendes af hans hånd "Den sande levende Troes Fuldkommelige Vished, Om Guds Naade, Syndernes Forladelse, Retfærdighed og det evige Liv;"

Bogen giver også en del personalhistoriske oplysninger, men ikke om faderens slægt. Måske en bearbejdet magister-disputats?

Kapellan, sognepræst, biskop

 • Lod sig høre af bispen i Skt. Knuds kirke i Odense d. 15.5.1627.
 • Blev 28.11.1627 ordineret til personlig kapellan for Tranekær og Tullebølle på Langeland. (Wiberg bind I, side 335)
 • 1629 sognepræst i Karleby-Horreby og N. Ørslev Sogne på Falster (Wiberg bind II, side 65, Karleby-Horreby).
 • 1643 designeret P. til den nye St. Annæ kirke i København (Anna rotunda), men kirken blev ikke færdigbygget, men blev revet ned.
 • 1643 Legationspræst til Osnabrück i Tyskland uden at opgive Karleby. (Wiberg bind I, side 335)
 • 27.9.1650 præst i Fårevejle på Sjælland. (Wiberg bind I, side 335)
 • 24.7.1655-6.4.1661 biskop i Stavanger, Norge. Indviet til biskop af Peder Pedersen Vinstrup. (Dansk Biografisk Lexikon)

"Da han havde taget magistergraden i 1641, fik han af kongen igennem kansleren løfte om forfremmelse, og gjorde sig i begyndelsen af næste år håb om Viborg Bispestol, hvorom han synes at have tilskrevet kansleren, men, skønt denne bestandig gav gode løfter, erholdt han dog hverken denne eller den i begyndelsen af 1643 ledige bispestol i Ribe. Derimod var han 1643 designeret til præst ved den nye St. Annæ kirke i København [Anna Rotunda], som dog ikke blev fuldført, men siden nedbrødes, og fik i aug. s. år ordre til som legationspræst at gå med gesandtskabet i Osnabrück, men opgav dog derfor ikke sit kald hjemme." (Kilde: Barfods præstehistorie, s. 160-61).
Osnabrück er en by i Niedersachsen i Tyskland, ca. 80 km nordøst for Dortmund, ca. 100 km vest for Hannover.

Bestalling at være Bisp udi Stavanger
"... eftersom os elskelige, hæderlig og høilærde Mester Marcus Christenssøn er nu retteligen udvalgt og kaldet til Superintendent at være udi Stavanger Stift efter afgangne Mester Thomas Cortssøn [Wegner] og nu haver gjort sin Eed..." Dette er et "Aabent Brev til alle Stænder udi Stavanger Stift at være M. Marcus Christenssøn [Humble] beforderlig udi i sit Bispe-Embede."
Se den fulde tekst til højre:...........................................................>>
Marcus Christensen Humble fik den 24. juli 1655 sin bestalling som superintendent i Stavanger stift af kong Frederik den 3.
Kilde: Norske Rigs-Registranter, Ellevte Bind, 1653-1656, side 353-354.


Marcus Christensen Humble underskrift i 1655. Naturlig størrelse.
Kilde:
Den vestlandske slegt SUNDT, s. 23, med flere underskrifter.

 

Billede tv.: Marcus Christensen Humble,
Stavanger o. 1661

Edsbog for Fyns stift
For at få lidt kildemateriale har jeg været på Det Kgl. Bibliotek i KBH. (på den "sorte diamant") og set i Kirkehistoriske Samlingers 3. række, bind V, "Edsbog for Fyns stift":
Side 122: "Marcus Christensen Humble: Marcus Christiani Hombetius, commin. Kirkeby et Tullebølle apud Longolandinos, 28. novbr. 1627, æt. 26." (Aldersangivelsen er misvisende her, da Marcus Chr. Humble ikke kan være født i 1601, se nedenfor)
Se andre Humble-præsters edsaflæggelse her
 

Tv.: Marcus Christensen Humbles 2 hustruer. Sandsynligvis er hustruen til venstre i billedet Ingeborg Andersdatter Beske.

Ingeborg Andersdatter Beske, f. på Falster, datter af præsten Anders Beske, Stubbkøbing.

To ægteskaber
Gift 1. med Ingeborg Andersdatter Beske, Falster, datter af præsten Anders Beske i Stubbekøbing. Sandsynligvis gift o. 1629.
"Hun døde før oprejsen til Norge (Note 3: Ifølge Pnt. Ann. IV. p. 247:"- da er als Wittwer aus Dänemark heraufgekommen," - hvorimod Rhode Falst. Hist. s. 119 efter et temmelig upålideligt håndskrift beretter, at hun døde efter ankomsten til Norge.") og skal have født ham 7 børn [6 børn iflg. Wiberg og epitafiet i Stavanger, red. LKJ] ... af hvilke det yngste, der kostede moderen livet, var dødfødt." (Kilde: Barfods præstehistorie s. 161). Hun døde o. 1654. Sandsynligvis født omkring 1610.
(Vedr. antal børn: der blev født 6 børn og sandsynligvis et dødfødt barn: den første søn, Anders, døde ca. 8 år gl., og 1 søn/4 døtre blev voksne, samt muligvis et (ufødt?) barn der er ikke med på epitafiet.)

Børn
(nævnt i anslået rækkefølge)
1. Anders Marcussen Humble (o. 1632-12. febr. 1640 [søn af sognepræst Marcus Christensen Humble] døde som barn. Begravet under firkantet flise under korbuen i Karleby kirke (præsteindb.), ses afbildet på epitafiet nederst. Kilde: Gravminder, http://danmarkskirker.natmus.dk. Maribo amt, Karleby kirke, Falsters Sønder herred, side 1411.
Sandsynligvis opkaldt efter sin morfar Anders Beske.
2. Christen Marcussen Humble
(o.1633-1680) Student fra Sorø skole i 1653. (http://da2.uib.nowebbok/Gotzow/Hjelp.htm); deponerede i Sorø i 1652 [1653 red.LKJ], blev sognepræst 1656 i Skjolds præstegeld, Ryfylke i Stavanger stift. "Solgte" kaldet til Thomas Wegner 1661, men Wegner blev fradømt embedet 13.11.1661, da den nye biskop, magister Tausan, ikke ville have en sådan "forretning". I stedet blev Søfren Frantzen Brunsteen Hegelund (Tausans svoger) sognepræst 8.12.1661. Christen Marcussen Humble var i tiden derefter mest i Stavanger, søgte flere kald og blev kapellan i Hammerfest o. 1667 og i 1670 sognepræst til Sørvær, hvor han døde i 1679 eller 1680. Han var gift med en datter af sin formand Hans Wadson (født 1607 i Malmø, stud. 1626), og Anne Gabrielsdatter. Chr. M. Humble havde mange børn. .(Kilde: Leif Salicath)
3. Johanne Marcusdatter Humble (o.1631/35?-1717), gift 1649 med Henrik Pedersen Reimer (1610-1684), den lærde sognepræst i Stavanger Domkirke fra 1665 til sin død 1684. Henrik Pedersen Reimer var sognepræst i Egersund 1640 og rektor i Stavanger 1650.
Efterslægt: 6 børn, hvor 3 blev sognepræster: Læs mere om børnene (Kilde: Leif Salicath). Johanne Marcusdatter og Hendrich Pedersen Reimer fik bl.a. datteren Ellen Henrichsdatter Reimer, der blev gift med Hartvig Søfrensen Godtzen. De fik sønnen Henrich Hartvigsen Godtzen, gift med Anne Valentinsdatter Wegner.
4. Rebekka Marcusdatter Humble (16??-1667 på Lye, (Lye prestegjeld, Rogaland i Time sokn?) begr. den 20.12.1667), gift den 20.12.1666 eller 28.11.1666 med sognepræsten hr. Laurits Berntsen Sysenvindius i Lye, samme stift) (Kilder: Barfod og Den vestlandske slegt SUNDT, s. 20). Laurits Berntsen Sysenvindius var f. 1627 i Stavanger, d. 1674 i Lye, Rogaland, Norge, gift 1. gang med Ellen Thomasdatter Wegner f. 1624 i København, død 1666 i Sola, Rogaland, Norge, datter af Thomas Cortsen Wegner, biskop i Stavanger indtil 1654.
5. Anne Marcusdatter Humble (16??-1705) gift 1 med eftermanden i Karleby hr. Maschwedel. (Barfods præstehistorie) Hr. Baltasar Kristoffersen Maschwedel var født 1621, student 1642, blev 1. okt. 1647 af biskop Hans Mikkelsen ordineret til sognepræst i Nørre-Ørslev. 1650 blev han tillige sognepræst i Karleby, som da blev hovedsognet og her døde han 1673, begr. den 9. juni. Læs om Leeh-With-slægt her.
Efterslægt:

Gregers Maschwedel
(se Barfods præstehistorie s. 76-77).
Birgitte Maschwedel
, gift o. 1700 med Jakob Klavsen, Degn i Aastrup (død 21. april 1718) og havde med ham en søn Klavs Andreas Jakobsen, f. 1704.
Ingeborg Maschwedel
, gift med guldsmed Anders Jensen Skeel i Nykøbing (død 19.3.1725) 80 år gl. og havde med ham 3 børn: Hans Skeel, guldsmed i Nykøbing, Kristoffer Skeel, byskriver i Slangerup og Agate Birgitte Skeel, f. 1699, ugift ved faderens død. (Kilde: Barfods præstehistorie 1851, siderne 170-171, bind I)
6. Maria Marcusdatter Humble levede ugift i Stavanger, død efter 1665 (Den vestlandske slegt SUNDT, s. 20)
 

Gift 2. med formandens enke i Stavanger, Anne Christensdatter Thrane (1611-1694), der havde 7 børn i ægteskabet med mag. Thomas Kortsen Wegner.
 


Thomas Cortsen Wegners underskrift 1640. Naturlig størrelse.
Kilde:
Den vestlandske slegt SUNDT, s. 22, med flere underskrifter.

Anne Chr.dtr. Thrane var datter af Christen Christensen Trane d.y. 1575-1644 gift 1607 med Anne Jensdatter ca. 1584-1645. 4 børn. (Kilde: Leif Salicath, Norge)
Ingen Humble-efterslægt i dette norske ægteskab.

Godtzen-slægtskab
Marcus Chr. Humble var igennem sit ægteskab med Anne Christensdatter Trane, Stavanger, svoger til en Godtzen, da hustruen Anne Chr. Tranes søster Elisabeth Christensdatter Thrane (1613-1684) Stavanger, Rogaland var gift med foged Søfren Pedersson Godtzen (1599 i Slesvig-Holsten, død 1665 i Hana, Sandnes, Rogaland, Norge). Med datteren Johanne M. Humbles 2 døtre Ellen og Ingeborg kom Humble/Reimer familien i slægt med den betydningsfulde Godtzen slægt i Stavanger.

Webbog
Læs familie-biblen med Godtzen-Tranes slægtsoptegnelser fra 16-1700-tallet. Hent webbogen  på http://www.klarskov.org/humble/thrane-godtzen/

Marcus Chr. Humbles ven, kollega og efterfølger som biskop i Stavager, Christen Madsen Tausan, havde også nære slægtsforbindelser til Godtzen-slægten, da Christens Tausans søster Mette Madsdatter Tausan var gift med sogneprest i Skjold, Søfren Frantzen Hegelund Brunsteen. Se mere nedenfor.

Født 1605 - ikke 1601
Det ses i præstehistoriske fremstillinger, at Marcus Christensen skulle være født i 1601. Men det kan han ikke være, da broderen Hans Christensen Humble angiveligt og med usvigelig sikkerhed angives at være født den 7. febr. 1601 kl. 4 morgen (Se HCH ligprædiken 1645 og hans levnedsforløb på www.fynhistorie.dk/node/12143 ).

Desuden angiver epitafiet i Stavanger domkirke over Marcus Christensen Humbles  (se www.livinghistory.dk), at han blev 56 år gl. ved sin død i 1661, dvs. * o. 1605. Epitafiet blev sandsynligvis bestilt af Anne Christensdatter Thrane.

Barfods præstehistorie angiver i 1. del, side 159, note 4: "Bl. Ms sætter 1601 som hans Fødselsaar, idet deri følges hans egen Angivelse under hans Ed ved den første Embedstiltrædelse. Ligesaa Worm I. Side 481. - Det er vel altsaa urigtigt, når Pont. Ann. IV, p. 247 sætter 1605". Men dette sidste var altså rigtigt alligevel. Årstallet 1601 ved eds-aflæggelse kan skyldes skrivefejl eller en "tanke-smutter" fra Marcus Chr. Humble, der var meget tæt knyttet til sin storebror Hans, f. 1601, der døde 1645 og havde haft del i støtte til Marcus mulighed for at kunne tage eksamen som magister, jf. Marcus bog Den sande levende Troes Fuldkommelige Vished.

Epitafiet i Stavanger domkirke
Marcus Christensen døde d. 6.4.1661 og i Stavanger domkirke findes hans monumentale epitafium, som hans hustru Anne Christensdatter Trane satte over ham. På epitafiet er han afbildet med sine to hustruer og 5 voksne børn og et lille barn i ligklæder. Må være hans børn fra Danmark, jf. børnene nævnt ovenfor.

Epitafie-indskrift
Her huiler udi sit Soffue-kammer
den Hederlige oc Høÿlearde Mand
M. MARCUS CHRISTENSØN HUMBLE
fordum Superintendent offuer Staffuangers stifft
hen ved 6 Aars tid som hensoff i Herren den 8.
April 1661 udi sin Alders 56 Aar: desligest
hans kiere Hustru den dyderig Matrone
ANNA CHRISTENSDATTER TRANE
Gud aff sin naade giffue dem
en glædelig opstandelse.

Donationer
Gav flere donationer til Norske kirker, bl.a. et alter og en prædikestol.

Retten om biskoppe-tiender juni 1657
Det er indført i Stavangers tingbog, at biskop Marcus Christensen Humble måtte vente på tiender fra 1656, der uvist af hvilken grund var i restance. "M/ester/ Marchus Christens/en/ homble Superintendent Ved hans fuldmegtig Niels giertsen haffde ladet i Rette steffne En deell Almue Som IndeSider med hans tiende for forleden Aar,
for Rette AffSagt Saa mange Som loulig Offuerbeuises Motuilig den gode Mands ti(e)nde Indeholder och Iche betaller Inden fiorten dage bør at schee Vordering i deris boe effter lougen til fuld Vdleg Och Omkostning Och K(ongelig) M(ayestets) Segt." Kilde: Statsarkivet i Stavanger: Tingbok 1657-1659. http://digitalarkivet.uib.no/sab/tgbstav1656.htm 

Biskop Humbles efterfølger i Stavanger,
en nær ven

Da Marcus Chr. Humble kom til Stavanger som biskop, havde han allerede flere venner og bekendte der, og da han døde i 1661 blev vennen og sognepræst i Køge, Christen Madsen Tausan (?-1680), udnævnt til hans efterfølger som biskop i Stavanger domkirke. Christen Madsen Tausan (billede tv.) havde nære forbindelser til Humble-slægten og havde i 1645 begravet Marcus Chr. H.s bror, Hans Christensen Humble, købmand og tidl. borgmester i Køge, og skrevet og udgivet dennes ligprædiken. Christian Madssøn Tausan havde allerede slægtsforbindelser til Stavanger i Norge, da søsteren, Mette Madsdatter Tausan, datter af Mads Poulsen og hustru, var gift i Norge med
 Søfren Frantzen Hegelund Brunsteen, begr.  20.9.1671 og havde en datter Christine Søfrensdatter Hegelund Brunsteen (1647-1666), der var gift med Jens Søfrensen Godtzen (1637-1716), kilde Leif Salicath, Norge.
Foto tv.: Søfren Frantzen Hegelund Bruunsteen


 

Endnu et familie-epitafie i Stavanger domkirke 1664
I Stavanger domkirke hænger der endnu et epitafie, der har slægtsrelationer til Godtzenslægt: magister Jens Pedersen Hermansen eller Johannes Hiermannus i Stavanger, gift med Anna Catharine Nielsdatter, fik datteren Anne Jensdatter Hiermann (1645-1733), der blev gift 1668 i Stavanger med Jens Søfrensen Godtzen (1637-1713), der første gang var gift med Christine Søfrensdatter Hegelund Brunsteen (1647-1666) - se Mette Tausan.

Magister Marcus Chr. Humble (billede tv. o. 1661) ser ud til at have haft en stor venne- og familiekreds i Stavanger, som han havde meget tilfælles med og som var indflydelsesrige og velhavende nok til at sætte sig store, kostbare epitafier i domkirken - til evig ihukommelse.

 

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Stavanger Domkirke 2008Marcus christensen Humbles epitafie i Stavanger Domkirke 1661. Se stort billede.

 


Marcus Chr. Humble med 2 hustruer og 7 egne børn. Se stort billede

 


Marcus Christensen Humble th. og tv. sønnen ChristenMarcus Christensen Humbles
2 hustruer
 


2 hustruer og 4 døtre f. på Falster
 


Anders Marcussen Humble
(o.1632-1640)
 


Bestalling til at være biskop udi Stavanger, s. 353.

Se stort billede
 


Bestallingen, s. 354
Se stort billedeMotiv fra epitafiet
 

Stavanger fotos: www.livinghistory.dk
 


Hans Christensen Humble?
Køge o. 1640
 


Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668Erik Christensen Humble
Tryggelev 1673
 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004
 

Fotos LKJGodtzen-Trane epitafie 1662 i Stavanger Domkirke
Se stort billede


Søfren Frantzen Hegelund Brunsteen og Mette Madsdatter Tausan/Agnete Søfrensdatter Godtzen, datteren Mette Christina Søfrensdatter Brunsteen, epitafiet 1674, Stavanger domkirke.
Se stort billede


Søfren Frantzen Hegelund Brunsteen og familie

Fotos: www.livinghistory.dk
 


Christen/Christian Madsen Tausan og families epitafie i Stavanger domkirke 1680
se stort billede

Foto: www.livinghistory.dk
 


Christen/Christian Madsen Tausans to hustruer: Anne Clausdatter Jæger og Mette Hansdatter


Epitafie 1664 over Johann Hiermann og Anna Catharine Nielsdatter, Stavanger domkirke
Se stort billede

Fotos: www.livinghistory.dk