Povel Hølling o. 1720-?

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Født omkring 1720
Povel Hølling eller Poul Hølling var søn af Adam Levin Hølling og Ide Lisbeth Schøller. Han var født omkring 1720, muligvis i Hylke lige Syd for Skanderborg, muligvis i eskadron-lejr ved Skanderborg.

1737
Povel Hølling "... opholdt sig i 1737 - ifølge Skiftet efter hans Moders Moster Mette Seidelin hos sin Moders Kusine Ide Seidelin og dennes Mand Palle Møller paa Møllersdal i Bryrup Sogn."

1740
"Hans kvittering for Arv efter nævnte Mette Seidelin er dateret Schleswig 1. September 1740 og underskrevet: "Povel Hølling, nu Underofficer ved Hr. Obrist Dehns Regimente og under Hr. Major Schnells Compagnie." Til Bekræftelse underskrev hans Halvfætter (Ide Seidelins og Palle Møllers Søn) Christian Møller friis (senere adlet Tuxen), der var Regimentskvartermester ved Oberst Dehns slesvigske nationale Infanteriregiment.

Derefter vides intet sikkert om Povel Hølling."

1743-1750
"Utvivlsomt er han dog identisk med den Korporal Paul Adam Levin Hølling ved Jydske Infanteriregiment, Kaptajn von Viereggs Kompagni, 12. Bataillon, der den 1. November 1743 avancerede til Sergent, den 21. Juni 1744 efter kongelig Ordre blev sat paa Korporalgage, og som deserterede fra regimentet den 19. Februar 1750, 30 Aar gammel, efter at have tjent det i 8 Aar." (12. Bataillon, Jydske Infanteriregiment, Af- og tilgangsprotokol 1730-63 (Hærens arkiv). (Alle citater: Mogens Seidelins Slægtsbog II, "Sjette Slægtsled", s. 547)


 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Sønderjylland 2009

Udsigt fra vindue i Kommandørgården, Sønderjylland. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
  Kommandørgården 2009
på Rømø