Holger Frederik Skeel 1785-1838

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning


Holger Frederik Skeel, malet af H. Chr. Vantore (H.C.Hansen) 1910.
Portræt  i "Riddersalen" på Roskilde Kloster. Foto: LKJ 2011

Født i København 1785
"Landsover- samt Hof- og Stadsrets-Procurator, Søn af Vilh. Matth. [Matthias] Skeel og Mette Vind, er født d. 30. Marts 1785 i Kjøbenhavn, blev Cand. juris med haud. Illaud."

[... blev døbt i Christiansborgs Slotskirke, KBH. Død 16. sept. 1838 i København. Kilde: Finnholbek.dk]

Gift
"I aaret 1805, giftede sig d. 29. August 1809 med Ide Elisabeth Høhling, (født 16. dec. 1774, død 20. okt. 1843), Datter af Major og Vagtmesterlieutnant i Kjøbenhans Fæstning Samuel Christoper v. Høhling, (søn af Adam Levin v. Høhling og Ida Elisabeth v. Schøller), og Else Christiane Ortman."

Jurist
I 1810 blev Holger Fr. Skeel Procurator ved alle Over- og Underretter, Retterne i Kjøbenhavn undtagne; han var først bosat i slagelse, fra 1816 i Odense og fra 1830 i Kjøbenhavn, hvor han i 1832 blev Procurator ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten.

Her døde han d. 16de September 1838."

Financiel Legat-bestyrer
"Fra 1837 var han besidder af det Skeelske Majorat, - hvorom der dog førtes Retssag, hvori Dommen først faldt efter hans Død (note 1: Bil. 17 og 18 herved, og Anm. Til samme.) Fra samme Aar forestod han Patronatet for Roeskilde Adelige Jomfrukoster og de Skeelske Universitets-legater, ligesom han fra 1836 var Medlem af Administrationen for det Skeelske Majorat, det Skeelske Fideicommis og de Bertouh-Linstovske Legater. I 1838 havde han ved en motiveret Indstilling foranlediget den forbedrede Indretning af de Skeelske Universitetslegater, som nu gjælder, cfr. Pag. 205 herforan."

Udgivelser
"I 1830 udgav han: ”Sporteltabeller for retsbetjente” et Skrift, der i sin Tid blev meget bugt. Fra 1831 ti 1837 udgav han: ”Samling af Forordninger, Rescripter og Resolutioner, Geistligheden vedkommende”. Ligesaa udgav han i Aaret 1830 en lille Samling digte."

Portrætter
"Hans og Hustrus Portraiter haves hos deres Børn, Vilhelm og Mette. (NOTE 2: Scheel: Univers.s Coll. Og Stip., Erslevs Forf.-Lex.)"

Børn
"Holger Fr. Skeel og Ida Elisabeth Høhling havde følgende Børn:
1. Vilhelm Samuel
2. Mette Charlotte
3. Caroline Sophie

Kilde Sønnens bog: Vilhelm Samuel Skeel: optegnelser om familien Skeel, Kjøbenhavn 1871, Louis Kleins Bogtrykkeri. Side 326 f.

Læs om Holger Fr. Skeels aner i oversigt
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Roskilde Kloster 2011


Salen, Roskilde Kloster


Holger Frederik Skeel


Vilhelm Matthias Skeel
Holger Fr. Skeels far


Vilhelm Matthias Skeel
Fotos LKJ 2011
 


Skeel-slægtens våbenskjold
(Kilde: finnholbek.dk)