Laurids Pedersen Thura 1598-1655

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Fra Skælskør til Nykøbing Falster

Laurids Pedersen (Thura) blev født den 3.10.1598 i Skælskør, død 7.1.1655 Nykøbing/Systofte iflg. Wiberg bd II, s. 478.  Nykøbing og Systofte lå i Falsters Sønder herred, Maribo amt, Lolland-Falsters stift.

Han var søn af Peder Lauridtzøn Holst, Chirurg, og Appolonia Hansdatter (F. Hjort: Slægten Thura 1925, s. 24, og Wiberg.) Hjort angiver, at der var sat et epitafie over ham i Nykøbing F. kirke. Laurids Pedersen Thura havde store kundskaber i de østerlandske sprog. Stammefader til familien Thura (Wiberg bd II, s. 478).


Klosterkirken i Nykøbing Falster. Foto: Matthew Ross 2007, Wikipedia

Liv og levned
Immanuel Barfod fortæller i sin bog "Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Nykøbing 1851":
"Sognepræster i Nykjøbing og Systofte.
Præst nr. 5. Mag. Lavrits Pedersen (note 1: Hans Levnet findes i Danske Magasin V. S.215, Gjess. Jubell. I s. 457 flg. Not. - Jfr. Worm II.491, Melch. Herlufsh. Hist. S. 164) er født 3. Oct. 1598 i Skælskør, hvor hans Fader Peder Lavritsen Holst var Kirurg, Moderen Apollonia Hansdatter.

Han skrev sig selv Laurentius Peteri Schelschorensis, men Navnet Thura, under hvilket hans Desendenter ere blevne saa bekjendte, førte han næppe selv.

1605 sattes han i sin Fødebys Skole, som han 4. Okt. 1613 ombyttede med Slagelse, hvorfra Rektor Mag. Ole Fochs dimitterede han i April 1619. 21. Juni s. A. blev han Hører i Slagelse Skole, gjennemgik som saadan alle Lektier, indtil han 7. Juni 1620 naaede fjerde Lektie, tog strax derpaa Bakkalavr-Graden, og paatog sig da i Okt. s. A. at rejse udenlands med en ung Adelsmand Kristoffer Herlufsen, med hvem han studerede i Rostok og Vittenberg. Efterat han her ved forskjellige Disputatser havde gjort sig bekendt, især ved sin Dygtighed i det græske Sprog, blev han i Maj 1623 kaldet hjem med den unge Herlufsen, og forblev i sin Stilling som dennes Hovmester paa Fuglebjærggaard, indtil han i Nov. s. A. blev beskikket til Rektor i Næstved Skole. 9. Maj 1625 tog han Magister-Graden, blev i Dsbr. 1626 Konrektor ved Kjøbenhavns Skole, I Marts 1628 Rektor paa Herlufsholm, hvorfra han 13. Sønd. efter Trin. 1630 blev kaldet til Sognepræst i Nykjøbing. Biskop Hans Mikkelsen ordinerede ham i Odense 3. Sept., og beskikkede ham kort efter til Provst i Falsters Sønder-Herred. I dette Æmbede døde han 7. Janv. 1655.
Han skal have besiddet stor Kundskab i de østerlandske Sprog. Foruden tvende trykte Skrifter, som nævnes hos Worm, efterlod han tvende i Manuskript, der 1728 brændte i Resens Bibliotek.

Han havde Bryllup 6. Janv. 1631 med Katrine Maschwedel, Datter af Dr. Baltasar Maschwedel, Enkedronning Sofies Hofprædikant i Nykøbing. Med hende havde han 4 Sønner og 5 Døtre. Af disse kjende vi:..." (Barfods pr.hist. side 7-9.) Se Børn og efterslægt nedenfor.

Gift 1631
Blev gift med Den Kgl. Hofprædikants datter Catharina Balthazar Maschwedel på Hellig 3 Kongers Dag 1631 [torsdag d. 6. januar 1631, Wiberg].

Børn og efterslægt
Catharina Balthazar Maschwedel og Laurids Pedersen (Thura) fik ca. 9 børn:
"5 sønner og 4 døtre, bl.a. datteren Margrethe Lauritsdatter Thura, der var gift med magister Laurids Mortensen Widsted, provst og sognepræst i Nakskov. Deres søn var biskop Laurids Thura (Widsted), født d. 20. og dbt. 23. august 1657 i Nakskov, død 1. april 1731 i Ribe. Hans epitafie findes i præsternes værelse i Ribe Domkirke. (F. Hjort, 1925.)

(Note LKJ: Hjort, 1925, s. 25, nævner 5 sønner og 4 døtre. Wibergs pr. hist. nævner "4 sønner og 5 døtre" (Barfods pr. hist. del I, side 8; Wiberg bd. II, side 478).)

Barfod, del I, side 8-9: "Af disse [børn] kjende vi:
1. Baltasar, død som Barn før 1640. (Ifølge Indskriften paa Faderens [Laurids Pedersen Thura] Ligsten (Danske Mag. V. S. 219-20, Gjess. Jubell. I S.459) der nu ikke findes mere.  Af denne Indskrift, der er forfattet af Mag. Lavrits Pedersen over ham selv og hans Hustru 1640, altaa mange Aar før derres Død, synes det at fremgaa, at indtil den Tid vare flere Døtre fødte, men ingen andre Sønner, end denne Baltasar. Han siger næmlig, at hun ved sin Død vil være "filiarum forte stipata comitatu". - I Kippinge Kirkebloks Regnskaber nævnes "Maria Tura" og "Appolone Tura", der nøde Understøttelse af bemældte Kirkeblok, den første i Aarene 1683-85, den anden i Aarene 1683-90, sandsynligvis bægge Døtre af Mag. Lavrits Pedersen." (Barfod, del I, side 8)
2. Margrethe Lavritsd. Thura, gift 4 Juli 1654 med den berømte Mag. Lavrits Mortensen Widsted i Nakskov, og ved ham Stamme-Moder til Thura-Slægten. Hun døde som Enke 1695, begr. 26. Juni, Barfods note 3): Mag. Vidsteds Levnet findes i Danske Mag. V. S. 220-23, hvorfra det atter med Stam-Tavle er meddelt i Gjess. Jubell. I. S. 454 flg." (Barfod del I, side 8).
3. Sofie Lavritsd. Thura, gift samme Dag som Søsteren, 4. Juli 1654, med Hr. Peder Kristensen Ørslev, Sognepræst i Eskildstrup (Se Nørre-Herred.)"
(Kilde: Barfod, del I, side 8-9)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Stavanger Domkirke 2008Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 

 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004

Fotos LKJ