Maren Christensdtr. Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Fra Humble præstegård til Magleby præstegård

Maren Christensdatter Humble var født i Humble præstegård måske omkring 1630/1634 og var datter af sognepræst i Humble i Langelands sønder herred Christen Christensen Humble og Cathrina Justdatter, og hun fortsatte dermed præste-familietraditionen:


Præstetavle i Humble kirke. Foto Lis Klarskov Jensen 2004

Maren Christensdatter (Humble) o.1634-januar 1693.
Hun var sandsynligvis opkaldt efter sin farmor Maren Gregersdatter.
 

Gift 1. gang i Magleby, Langeland
Var gift 1. gang med sognepræst i Magleby, Dines Jensen Rosenstierne f. o. 1607 sandsynligivs i Hunseby på Lolland, død 1677 i Magleby på Langeland, af gl. adelig Ribe-slægt.
Foto udlånt: www.magleby-bagenkop-arkiv.dk  


Gift 2. gang 1678 Magleby, Langeland

Maren Christensdatter (Humble) var gift 2. gang med eftermanden i Magleby kirke, Christen Jacobsen Achton.
Foto: Hideko Bondesen 2007, Wikimedia.org
 

Christen Jacobsen Achton af Østrup og Hjadstrup (1645-1682 iflg. kongl. bibl. Worm. Søn af spr. Jacob Christensen Achton af Jord-løse-h, født c. 1597 og Karen Olufsdtr. af Lumby, jfr. Wiberg).
Foto 2012: www.magleby-bagenkop-arkiv.dk

Maren Christensen (Humble) - hvem var hun?
Ifølge *) Wibergs præstehistorie er Chr. J. Achtons hustru ukendt, men iflg.
*) Erhard Qvistgaards "Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wiberg" 1934 (side 34) oplyses det, at hun hed "Maren Christensdatter (Humble)".Qvistgaard oplyser også, at giftermålet med Chr. J. Achton skete efter bevilling 3. januar 1678. Hun kaldes da "F.E." - formandens enke. Formand var Dines Jensen Rosenstierne. Qvistgaards kilder er iflg. hans forord til sin bog de gejstlige arkivalier som bispe- og provstearkiver for hele landet, "... som Pastor Wiberg ikke har benyttet...").

*) P.C.B. Bondesen gengav i Personalhist. Tidsskr. i 1895 eptafie-teksten over Dines J. Rosenstierne i Magleby kirke "... Maren Christensdatter [Beck]...", dvs. det var hans egen tilføjelse.
Måske pga. den Maren Beck, der bar Maren Chr. Humbles ældste datterdatter Johanne Elisabeth til dåben i 1685 og at næstældste datter f. 1886 fik navnet Maren Beck Krag. Næste datter, Katrine Margrethe 1687 blev båret af "hendes Mormoder".
Der var faktisk en faster Maren Knudsdtr. Krag, gift Christensen Beck, til præsten/faderen Frants Krag. Hun var i 1662 gift med Hermand Christensen Beck, f. i KBH, sognepræst ved Sct. Hans kirke i Odense, død i 1681. Frants Krag boede i Odense hvorfra han blev student 1673, og han har sandsynligvis boet hos Krag/Beck, sin faster og onkel; han blev tidligt moderløs i 1660, fire år gl. Han har sandsynligvis opkaldt sin ældste datter efter sin mor og den næstældste datter efter sin faster Maren.
Kilde *) www.wikitree.com/wiki/Humble-182. af Jørgen Hansen)

* I stamtavlen over slægten Rosenstjerne i Danmarks Adels Aarbog 1967 står Dines Jensen Rosenstjernes tredje hustru som Maren Christensdatter Beck (Humble).

Magleby kirkes epitafie


Rosenstierne-epitafiet i Magleby kirke o. 1677. Foto udlånt 2012 af www.magleby-bagenkop-arkiv.dk

Epitafiet i Magleby kirke viser sognepræst Dines Jensen Rosenstierne med 3 hustruer og 1 datter. Maren Christensdtr. (Humble) står yderst th. Datteren Elisabeth Sophie Dinesdtr. Rosenstierne foran.

”Her hviler hæderlig og vellærd mand hr. Dinis Rosenstiern, Sognepræst til Maglebye Sogn i 40 o(c)h Proust udi Synderherrit i ... Aar, som døde Anno 1677, med sine trende Hustruer Hæderlige Dyderige och Gudfryctige Matroner: Margarette Nielsdatter lefuede med Hannem i 12 Aar og døde Ao 1650. Och Elisabeth Sophia Jørgensdatter lefuede med Hannem i it halt Aar och døde Ao 1653. Och Maren Christensdatter, med huilcken Hand aflede en Datter, lefuede tilsammen i ... Aar, døde 16... Gud gifue dennem alle en glædelig opstandelse paa dommens dag.”

Der er store ligheder med Erik Chr. Humbles epitafie i Tryggelev fra 1673, når man sammenligner stil, træskærer-arbejde, maleri samt den orange farve i kjoler, så det er sandsynligvis samme værksted, der har lavet disse to epitafier.

Dines Jensen Rosenstierne - en biografi
"Rosenstjerne, Dines Jensen (Dionysius Jani Laaland). Født c. 1607/8, død Magleby 1677 (Magleby, epitafium). Søn af sognepræst i Hunseby, senere Lunde, Jens Olufsen Riber (død 1639) og Karen … (død 1654).
– Gift 1. c. 1638 med Margrethe Nielsdatter, død c. 1650. – Gift 2. c. 1652 med Elisabeth Sophie Jørgensdatter, død 1653. – Gift 3. med Maren Christensdatter (Bech eller Humble), død 10 [17].1.1693 (gift 2. med R.s efterfølger Christen Achton (død 1682)). Datter af sognepræst Christen Christensen i Humble." (Torben Glahn: Soraner-biografier 1584-1737)

Rosenstierne - et skjold med en rose på X
Dines Jensen Rosenstiernes slægt går tilbage til Niels Torkildsen (Nicolaus Torchilli), der var kannik ved Ribe domkirke, død 20.6.1553, begr. i domkirken; "Niels Jensen eller Torkilsen" iflg. skøde 1528 på nuværende rådhus, se Kinch 2, s. 51. Var gift med Kirsten ?datter. Børn: Anders og Oluf.
Tidligere kapellan og skriver 1517 i København hos kong Christian II, der adlede Niels Torkildsen "og hans rette Arvinger" den 2. juli 1520 under navnet Rosenstierne (jf. Petri Terpager senioris og PHT 10, 1, side 231-37). Terpager, diplom.

Efterslægt
Sønnen Oluf Nielsen var født o.1538-febr. 1587 i Ribe. Han var skattemester i Ribe. Boede i det nuværende gl. rådhus iflg. Kinchs byhistorie. Han var gift med Lene, borgmester Lavrids Tøgersens datter (Kinch 234), der efter Oluf Nielsens død 1587 ægtede den senere biskop Hemmet. (Terpager.) Børn: Karine Olufsdatter, g. Mads Nielsen Lime, Jens Olufsen Riber, Anders Olufsen Riber, Kirsten Olufsdatter, Frantz Nielsen Riber.

Dennes søn Jens Olufsen Riber f. o.1580 i Ribe, d. febr. 1639 i Lunde på Fyn, præst i Hunseby på Lolland 1605, 1621 Lunde, far til Dines Jensen Rosenstierne. Personalhistorie, se J. Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse.
Seglet er cirkelformet med et skjold, der har en 6-bladet rose centreret på et kryds fra hjørne til hjørne og initialerne N T foroven. Se segl hos Thiset & Petersen "Danske Adelige Sigiller fra det 13. til 12. Århundrede, © 1977.
Efterslægt af Niels Torkildsen Rosenstierne: Se Rasmus Lange, Langes Database 2002: http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GETdb=4I83jmr3&id=I17157


Niels Torkildsens kannikeresidens i Skolegade 1c ved siden af latinskolen, over for domkirken. Dør-overligger 1519 med hans våben (stjerne) og valgsprog "Cristus Vincit" (Christus sejrer). Foto: LKJ 2009
 


Skolegaden. Foto: LKJ 2009
 

Maren Chr.dtr. Humble død Magleby 1693
"Dominic. IIda Epiphanias, dies Martis, Begraved Maren Sl. Hr. Christen Jacobsøns af Præstegaard", dvs. tirsdag d. 17. jan. 1693. Præsten var sandsynligvis svigersønnen Frants Krag, gift med afdødes datter, Elisabeth Sophie Dinesdatter Rosenstierne.

Denne begravelse (dødsdag?) angives hos E. Qvistgaard (billedet ovenfor) som tirsdag d. 10. januar 1693, men begravelsen må iflg. den kirkelige/latinske kalender-angivelse være tirsdag d. 17. januar 1693.
Dominic[a] betyder søndag, Epiphania= helligtrekongersdag, IIda= secunda/anden, og dies Martis= tirsdag.  (Kilder: søn- og helligdage: www.folketimidten.dk/omhellig.htm, ugedagenes navne: www.emu.dk/fag/st/latin/dagene.doc og Bauers kalender: www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm).

Denne "Die Martis" var tirsdagen efter 2. søndag efter hellig 3 kongers dag (= 15. jan. 1693).  Søndagen d. 15. havde præsten en dåb, en introduction og en trolovelse. Først herefter er begravelsen indført "die Martis", om tirsdagen. (Kirkebogen for Magleby, Langelands sønder herred, Svendborg amt 1682-1706, side 113, opslag 113.)

Maren Chr. Humble overlevede ægtemand nr. 2 i 11 år.

Datter af Maren Humbles 1. ægteskab og Rosenstiernes 3.
Deres eneste datter, Elisabeth Sophia Rosenstierne, var født i 1654 (iflg. Finn Hansen, se Kilder) og var datter af Dines Jensen Rosenstierne og Maren Chr.dtr. Humble (Wiberg præstehistorie).
Hun blev gift med faderens efterfølger i embedet, præsten Frantz Krag (o. 1657-1727) i 1683, die Mercury. (Magleby kirkebog 1682-1706, side 3 ned, opslag 3.) "Elisabeth Sophia Rosenstiern af hr. Christen i Snøde", hvor hun formodentlig har boet. Hr. Christen var sognepræsten i Snøde, Christen Pedersen Lindelse (f. 1643-d.1690).

Efterslægt: børn født i Magleby Præstegaard (Kilde Finn Hansen)
Flere oplysninger af Jørgen Hansen www.wikitree.com/wiki/Rosenstjerne-1)
1. Dines Christian Krag f.1683 - d.1749 66 år. Student Odense 1704, cand. theol. 15.10.1708, kap. hos faderen 1715. 1722 gift med Christine Zumbildt, f. 16.2.1703 i Nørre Næraa, Skam herred, Odense amt, datter af Johan C. Zumbildt og Catharina NN. Den 11. januar 1725 døde hans far; han begravede ham Dominica 2 da Epiphanias og efterfulgte faderen som præst i Magleby sogn, Tranekjær og Tullebølle 1732, ejer af Brolykke 1744, konsistorialråd 1749, begravet 4.5.1749 iflg. Jørgen Hansen www.wikitree.com/wiki/Krag-19.
2. Johanne Elisabeth Krag f. 18.3.1685 i Magleby - d.19.9.1741 i Viborg, 56 år. Gift 11.11.1734 i Magleby med Mons: Clemens Jacobsen Aarestrup (?).
3. Maren Beck Krag f. 9.6.1686 - d. 15.7.1687 i Magleby, 1 år
4. Katrine Margrete Krag f. 19.8.1687 - d. 20.10.1787 i Magleby, 0 år
5. Hans Frandsen Krag f. 10.9.1688 - d.17xx ?, ? år
6. Maren Krag f. 30.9.1690 - d. 26.2.1732 i Magleby, 42 år
7. Bert Peiter Krag f. 6.4.1692 - d. 20.4.1692 i Magleby, 0 år
8. Frederik Frandsen Krag f. 13. august 1693 - død 9. februar 1764 71 år - holdt sin første prædiken i Magleby kirke, 18 år gammel. Var præst ved Zions kirke i Trankebar 1727-1742. Gift 1. i Trankebar med Anna Sophie Schiøtt. Deres eneste datter Gjertrud Henrikke Krag f. i Trankebar 16. august 1730. FF Krag søgte dec. 1741 om at måtte rejse til DK med hustru og datter, men fik kun tilladelse til at rejse alene til København 19. dec. 1741 med "Princesse Louise". Hans kone ansøgte 11. jan. 1743 om at måtte rejse med "Doguen" med slavinde og fik tilladelsen.
(Kilde: Kay Larsens Ostindiske Personalia og Data på http://ddd.dda.dk/dop/visning_billed.asp?id=3353&sort=e).
Gjertrud blev gift i KBH 16.1.1756 m. præsten Peder Pedersen Winther, sognepræst til Skanderup, Ribe amt, senere provst i Anst herred. Hun døde e. barsel og begr. 16.1.1759 i Skanderup, opslag 154, jf. Wiberg. 1 søn Geert Henric dbt. 12.1.1759 og 1 datter. Gjertrud (Henrica) HK døde 16. januar 1759. FF Krag blev præst i Stadager 30. okt. 1744, hvor hans kone døde, begr. 9. juni 1750). Blev præst 18. januar 1754 på Kolding hospital og giftede sig for 2. gang 1756 med Inger Hansdatter. Anna Sophie Schiøtt var vistnok datter af ekvipagemester Hendrich S. Skal være født i 1703 i Trankebar. En søster Alhede Schiøtt var gift m. guvernør i Tr. Rasmus Hansen Attrup, hun døde 11. januar 1743 i Trankebar, 5 små børn. (Nygaards sedler).
Se også biografi på www.wikitree.com/wiki/Krag-26. Se også E. Juel Hansen "Slægten Krag fra Mesinge!, Pers. hist. tidskr. 9 rk, bind 2, 1929, s. 101-121.
9. Dødfødt f.1695 - d.1695 0 år
10. Christiane Amgaard Krag f. 12.3.1697 - d. før 1. marts 1751 i Snøde - blev besovet, fødte et uægte barn, Rebekka, 19.5.1721, dbt. 22. maj, faderen var Rasmus Cristensen, som havde tjent på Brolykkegård. Barnet begravet uden klang og sang d. 16. september 1721. Fire år senere blev hun gift med forpagteren af gården, Jes Jessen. Fik 2 børn, dbt. i Magleby. Familien måske flyttet fra sognet og ses ikke i kirkebogen mere. Hendes skifte: Grevskabet Langelands Gods. Christiane Arengaard (sic) Krag i Snøde. 1. Mar/27 Apr. 1751. Mand: Jess Jessen. Børn: Jess Jessen, 25 tienende i Odense, Karen Krag 22, tienende i Needergaard, Gyde Malene Jesdatter, 18 hjemme. Curator: Jørgen Godfredsen i Stoense.
11. Niels Rosenstierne Krag f. 12.3.1700 - d. 15.11.1754 i Magleby, 53 år , gift med Jacobine E. Zumbildt (o.1708-26.1.1789 i Magleby), gift 24.11.1732 i Magleby. 9 børn. Blev 1732 ordineret til præst i Magleby sogn efter broderen Dines. Læs hans biografi på www.wikitree.com/wiki/Krag-17,
PCB Bondesen "Fynske Familier i ældre Tid", Pers. Hist. tidsk. 3. rk, binde IV, 1895.
E. Juel Hansen "Slægten Krag fra Mesinge!, Pers. hist. tidskr. 9 rk, bind 2, 1929, s. 101-121.

Læs mere i Finn Hansens Familier i Magleby sogn 1682-1706 (pdf-fil)

PS: Udvandrdatabasen: Martha K. Krag, 14 år fra Kinderballe, Tryggelev på Langeland, rejste til Sioux City, Iowa 9.10.1887 og sejlede med skibet Hekla, D8789K0113.Magleby kirkebog 1682-1706, "Bekostet Anno 1682 aff Frantz Kragh, Sognepræst til Stædet"

"Min Fader" Frantz Krag døde 11. januar 1725, 68 år 8 måneder og 11 dage gammel iflg. sønnen Dines Christian Krags optegnelse i kirkebogen side 127. Blev begr. Dominica 2da post Epiphaniam, Die Veneris (fredag), dvs. formodentlig fredag 19. januar 1725. "Begrafen. Pousten, Hr. Frantz Krag." (kb for Magleby 1707-1726, side 127, AO opslag 257.)
 


Magleby kirkebog 1707-1726, "Bekosted af Sogne:Præsten ibid: Anno 1707. Frantz Krag" (signatur).


Elisabeth Sophia døde iflg. Wiberg dom. misericord. 1736 (blev 82 år gammel) og fik 10 børn. Hun blev begravet af sønnen og eftermanden i embedet i Magleby, Dines Christian Krag (født 1683, død 1749): "Die Mercurÿ Begravet min Moder Elisabeth Sophia Rosenstiern Proustfrue? Sl. Hr. Frantz Krags". (Kirkebog 1727-1724 for Magleby, Langeland Sønder, Svendborg, side 164, AO opslag 166.)
 


Magleby kirkebog 1727-1744, Langelands sønder herred.
Dinis Christian Krag (signatur).


Kilder:
*) Wibergs præstehistorie
*) P.C.B. Bondesen, ”Fyenske Familier i ældre Tid,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 3. Række, Bind IV, 1895.
*) Alfred Larsen, ”Om nogle Descendenter af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde,” i Personalhistorisk Tidsskrift, 11 Række, Bind III, 1942, s. 188-200.
*) Erhard Qvistgaard, "Præstehustruer, der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie", 2 Bind, 1934-36.
*) Danmarks Adels Aarbog 1967, stamtavlen over slægten Rosenstjerne.
*) Finn Hansen "Familier sat sammen i Magleby sogn 1682-1706." Bog findes på Rudkøbing byhistorisk arkiv og på Sydlangelands historiske arkiv i CD-form, samt på www.fynhistorie.dk/node/296338.
Kan også downloades her:
Familier i Magleby sogn 1682-1706
Magleby-kirkebog-1682-1706
*) Torben Glahn: Soraner-biografier 1584-1737, omfattende Den lille fyrsteskole 1584, Frederik II’s kgl. frie skole 1586-1737, derunder Christian IV’s ridderakademi 1623-1665, Soransk samfund 1978.
*) www.wikitree.com/wiki/Humble-182. af Jørgen Hansen, efterslægt)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004
 

Humble kirkes kor og alter 2004. Foto: Lis Klarskov Jensen
Humble kirkes kor og alter
 

Humble prædikestol. Foto: Lis Klarskov Jensen 2004
Humble kirkes prædikestol
 


Bøstrup kirke 2005
 


Bøstrup kirke 2005
 


Bøstrup alter og
prædikestol 2005
 


Hans Christensen Humble?
Køge o. 1640
 


Marcus Christensen Humble
Stavanger 1661
 


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668Erik Christensen Humble
Tryggelev 1673

Fotos LKJ
 


Dines Jensen Rosenstierne Epitafie o. 1677. Foto: Magleby-Bagenkop Arkiv, Langeland
Se stort billede

 


"En slægtshistorie" af Sognepræst Fritz Lauritzen, Magleby kirke, artikel i Langelands Folkeblad 24. december 1958.

Se stort billede

 


Ribe gamle rådhus
set fra v. Støckens Plads
Opr. bygninger før 1496
Foto: LKJ 2009
 


Ribe gamle rådhus
Luftfoto: detgamleraadhusiribe.dk
 


Gården bag det gamle rådhus.
Foto LKJ 2009
 


Niels Torkildsen
Rosenstiernes  kannikresidens i Skolegade 1c, Ribe, over for domkirken.
Foto: LKJ 2009
 


Mindetavle på Skolegades Domskole/latinskolen
Foto: LKJ 2009