Valentin Hermansen Beyer 1659-1722

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Kongens knægt, forvalter på Boller, Frisenborg, herredsfoged

Valentin H Beyer blev født i september 1659, og han døde på Nørgaard i Villerslev den 26. oktober 1722, 63 år, 7 uger og 3 dage gammel. Skifte 1723. Usikkerhed omkring hvem hans forældre var.

"Det første udsagn, vi har om ham, er, at han var, som det hedder ”eders Kongl. Mayestæts ringeste knegt og Duedreng, der tog vare på den kongl. Mayestæts Duer og fugle i Huuset bag Kierken på slottet”. Dette udspiller sig formodentlig på Kronborg, hvor der omme bag slottet var fasaneri og andet fugleopdræt. Vi er her i Frederik d. IV’s meget unge år, men det passer sammen med, at VHB var i huset hos Christian Cassius, der havde været hofpræst i Helsingborg og nu var blevet informator for Kronprins Frederik. Cassius blev senere fjerde landsdommer i Viborg.

Næste gang vi finder optegnelser om VHB er han blevet ridefoged på Frijsenborg for grev Niels Friis, det er i 1691." (Kilde: "Valentin Hermansen Beyer - en herredsfoged i Sydthy" af Torben Lodberg. Sydthy Årbog 1994, side 27-31.) Læs Torben Lodbergs forskning (htm-version)

Foged og forvalter
Nævnt i Hammel kirkebog fol. 1, 1692, som foged på Frisenborg (Nygaards sedler), senere forvalter på Boller gods.

Stort bryllup 1694 i kancellieråd Hiorts gård i Kiøbenhavn
Den 8. juli 1694 blev Valentin Hermansen Beyer gift med Ide Sophie Grove i København. Han var da "... forvalter på Boller, der hører under grevskabet Herregården Boller på sydsiden af Horsens fjord i Uth sogn overgik i 1664 til Mogens Friis og hørte siden til Frijsenborg som allodial (jordejendom der ikke er len, men tilhører brugeren) gods. Nordfløjen er fra 1550’erne, østfløjen fra 1588 og lå der altså på VHB’s tid. I 1656 omtales den som ”først blandt Østjyllands mange, skiønne anseelige herregårde”. (Kilde: "Valentin Hermansen Beyer - en herredsfoged i Sydthy" af Torben Lodberg). Se også Nebsager kirkebog side 32, forvalter 1694 på Boller. (Nygaards sedler)

Valentin H Beyers egne optegnelser om brylluppet
Det pompøse bryllup i København blev godt forberedt:
"1694 den 2. Juny kom jeg med alle til Boller.
1694 den 21. Juny Reigste Jeg til København.
1694 den 8 July holtis voris brøllup i Cancellie-Raad Hiortis grd i Kiøbenhavn.
[LKJ note: muligvis ( 1689) ejendommen St. Kongensgade 37/Skt. Annæ gade 37 eller ejendommen Dronningensgade 157]

Inviterede og Comparerede.
Quinde Kiøn

Grevinde Reventl.
Grevinde Friis
Fr. Generalinde Juul af Ulfeldt
Frken Anne Got. Rev.
Hr. Mogens Scheels Frue
Hr. Obr. in Jørgen Rantzovs
Obr. secret Schøllers Fr.
Hr. Cancellie-Raad Muules Fr.
Madam Winding
Mad. Bartholini
Mad. Ness (Nefs?)
Mad. Bodil Kvifs.

Mand Kiøn

Hr Greve Reventlov
Gen. Juul
Hr Greve Friis førte mig did
Obr Rantzov
Cancellie-Raad Muule
Can.-Hiort og hans Frue
Doct. Caspar Bartholin
Doct. Bartholin den Unge
Forv. Peder Jensøn
Monsr Friederich Kok

den 18 July kom vi hiem fra Kjøbenhavn til
Boller igien.
("Valentin Hermansen Beyer - en herredsfoged i Sydthy" af Torben Lodberg). Brud og brudgom var hjemme på Boller igen 10 dage efter brylluppet.

Herredsfoged 1703
Blev Herredsfoged over Hassing-Refs herred  fra den 18/12 1703 til 26/10 1722.

Børn
1. Anne Marie Kristine Beyer f. 1.5.1695 på Boller, ~ Laurids Homle
2. Christopher Herman Beyer f. 6.10.1696 Horsens, præst i Mygind, (død 1743?)
3. Anders Hendrik Beyer, f. 7.1.1698 i Tibstrup Søndergård, dbt. Ousted kirke, (død før 1722?)
4. Nicolaj Beyer f. 8.3.1700 på Haxholm/Hanstholm, dbt. Hovlsbjerg kirke
Absolveret i Grurup 1724: "Dominica Trinitatis af Ane Jensdaatter (?), som har tient hos Herritsskriffuer Seignr. Lars Homle, nu absolveret, oc udlagde for Barnefader Sieur. Nicolaj Beyer. d. 13. Septembris xxx blev Msrsr Nicolau Bxx publice absolveret" (Kirkebogen for Grurup, Hassing, Thisted, 1707-1765, opslag 64.)
5. Conradine Sophie Beyer f. 18.6.1703 på Haxholm/Hanstholm, dbt. i Hovlsbjerg kirke. Hent Conradine Beyers historie, pdf-fil
6. Peder Grove Beyer f. 30.11.1707 på Nørhedegrd i Thye, (døbt 4.12.1707, jf. Visby kirkebog side 14. Nygaards sedler) (død 11.2.1790 KBH?)
Mere om børnene i Torben Lodbergs slægtshistorie)
Læs om børnene på http://genealogy.soroefamily.dk

Slægten Beyer
Hent eller print "Valentin Hermansen Beyer - en herredsfoged i Sydthy" af Torben Lodberg i Hurup. "Hvor kom han fra - hvem var han - og hvorfor blev han herredsfoged." (pdf-fil)

En barsk højesteretssag om mordet på Jørgen Hansen 9.2.1718
I bogen "Hanssønnerne, et samfund og en tid, belyst ved nogle mennesker" af Frovin Jørgensen, Kolding 1972, ruller en retssag op som en menneskelig lavine, der blev sat i gang af et mord på Jørgen Hansen, en rig købmand i Varde, af 3 hævnende brødre. Mordsagen blev blev dømt ud fra indicier, da der ikke forelå beviser, men kun en enkelt tilståelse under tortur og en anklaget, der blev kendt skyldig ved at flygte. At rømme lande og riger betød fredløshed. Den bortrømte var Andreas Beyer, herredsfoged Valentin Beyers søn.

 "Fra højesterets behandling af sagen ved vi, at Knud Jørgensen, Niels Soelgaard og Stephen Hansen overværede kommissionens møde, og Knud Jørgensen rettede på Hansesønnernes vegne anklage mod en række personer.
1. Leutnant Michael Hannibal Opitz for at være tilskynder til mordet.
2. Andreas Beyer og
3. Mads Lauritzen Rytter for at have forøvet mordet.
4. Anne Marie som medvider og måske tilskynder.
5. byfoged Peder Jensen Bredenberg for sit forkerte ligsyn, som blev årsagen til mordernes flugt og en del vidtløftigheder.
6. herredsfoged Valentin Beyer for at have hjulpet sin søn på flugt.
7. Andreas Frederik Opitz for hjælp til flugt.
8. Peder Pedersen Baggis for det samme og for at have skjult klæder og møbler.
9. Mag. Friederich Friedlieb, provst & sognepræst i Andsager for at have huset Andreas Beyer en nat og ikke holdt ham tilbage... Sagen blev slået størst muligt op" (Kilde: Hanssønnerne, side 16-17.)

"2. kommissionsmøde 27.06., Leutnant Opitz fik sine kontrakommissarier:
Landsdommerne Thøger Reenberg & Oluf Krabbe." (Kilde: Hanssønnerne, side 21.)

Beskikket til at bistå enken i skiftesagen blev assessor, senere cancelli-assessor m.m. Lucas Kierulff. Prokurator Rostgård (Frederik) var med i dommen. Den 05.03.1720 kom sagen for højesteret. 12.03 færdigbehandlet; procuratorerne var Vinding, Bjerregaard, Krøyer, Bentzon, Scavenius, Slange, Rostgaard & Bartholin. (Regelsen, slaegtogdata.dk)
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Sct. Olai Domkirke
 Helsingør
 


Sct. Olai Domkirke
 Helsingør
Fotos: LKJ 2010
 


Forvalter på Boller