Rasmus Bruun Christiansen Humble

© Lis Klarskov Jensens Humble-slægt og forskning

Født 1708 i Fåborg død 1748 i Ringive

Rasmus Bruun Christiansen Humble var søn af Rådmand, borgmester Christian Ottesen Humble og Valdborg Rasmusdatter Bruun og blev født lørdag d. 12. august 1708 og døbt i kirken 4 dage gl. torsdag 16. august 1708. Dåbsoplysninger i kb. for 1690-1726 Fåborg, Sallinge, Svendborg - opslag 86.

Fåborg by foged-skiftet 1722
Ifølge skiftet efter borgmester i Fåborg by, Christian Ottesen Humble, var  Rasmus Brun Christiansen Humble en af arvingerne:

"Christian Ottesen, borgmester, Fåborg, 3.2.1722, 64
Skiftet indføres her da det havde været forlagt indtil september 1738
Hans børn:
Peder Christiansen Humble, egen værge dog indfandt sig for ham degnen Peder Sørensen i Rønninge.
Frederik Christian Humble, værge sognepræst Oluf Lauritsen til Avnslev og Bogense (Bovense)
Rasmus Brun Christiansen Humble
Peder Brun Christiansen Humble
Værge Niels Juul Christian Schønning, købmand i Fåborg
Marie Birgitte Christiansdatter Humble, Værge Peder Sørensen i Rønninge
Skiftet afsluttes fol. 68."
(Kilde: http://www.karins-historie.dk/skifter/faaborgby_foged_skifter.pdf)

Skiftets 2. del skal sikkert findes i fol. 68 fra 1738 og indeholder sandsynligvis resten af skiftet.


Fåborg kirke

Fra Fåborg til Ringive
Der var ikke noget at arve efter faderen, der gik fallit pga. krig og bybrand, selvom han havde været en rig købmand, reder og borgmester i byen Fåborg, så Rasmus Bruun Humble har haft gode evner og nogle gode forbindelser, der førte ham til Vejle. Han havde i hvert fald én forbindelse: Humble præste-slægt i Seest, Kolding.

Gift 22. juli 1733
Rasmus Bruun Christiansen Humble er sandsynligvis den samme person, som i Vejle amts kirkebøger kaldes Rasmus Bruun Humble eller Monsr. Brun Homle o.l.
Han blev den 22. juli 1733 gift med Helvig Mathiasdatter Toppel/Topel i Kollerup-Vindelev, Vejle:
"1733 d. 22. juli copulerede jeg Monsr. Rasmus Brun Humle og Helwig Topel." Vejle A., Nørvang H., Kollerup - Vindelev sogne. 1659-1773. Opslag 31.
Helvig Mathiasdatter Toppel/Topel var datter af Mathis Toppel, der blev gift o. 1697 med Johanne Villadsdatter (Estruplund kirkebog side 2). (Nygaard).

Fuldmægtig og forpagter
Efter giftemålet med Helvig Toppel, boede Rasmus Bruun Humble på Højgård gods, hvor hans svoger Mikkel Rode var forpagter:
1734 Rasmus Bruun Humble på Højgård
1743 Rasmus Bruun Humble var fuldmægtig ved Lerbæk og Højgårds godser (se Koldinghus amts skpr. 46). (Grundet birk)

Ejer af gården Store Karlskov
Ejer af Store Karlskov gård, en større gård på hartkorn 5 5 2 1.
Se fx Hvolgaards Jordebog 1773 www.brejl.dk/hvolA773.rtf
Lille Karlskov er også en gård.
Begge gårde ses i folketællingen 1787, hver som en gård. (Villy M Sorensen, München. slaegtogdata.dk)
1748: Rasmus Brun Humbles auktionsskøde til Mikkel Rode. Ved auktionen 12.11.1748 solgt til Hans Kruse til Hvolgård.  Ringgive sogn, Store Karlskov 5.5.2.1. (Hvolgård adkomster på www.brejl.dk/hvoladk.rtf)

I perioden 1744 - 48 bærer Madame Bru(u)ns af Store Karlskov
regelmæssigt børn til dåben i Ringive kirke.

Børn
1. Christian Mathias Rasmussen Humble, dbt. 10. januar 1734 på Højgaard (Grejs-Sindbjerg sogns kirkebog 1689-1768, opslag 117), søn af Mons. Brun Homble. Faddere nævnt. Er sandsynligvis opkaldt efter sin farfar (Christian) og sin morfar (Mathis/Mathias). Blev opdraget hos moderens søster Marie Toppel og hendes mand, Michel Rohde, fra han var spæd. (Forældre og "plejeforældre" boede sammen på Højgård.) Marie og Michel Rhode havde ikke nogen livsarving og testamenterede derfor det meste til Christian Mattias Brun Humble, "som de har opdraget i 7 år og fremdeles sørger for". Indsat som arving ved deres testamente fra 15.5.1741. Omtales også med navn Christian Rohde, jf. http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=318953sort=e hvor det sandsynligvis er ham, der kaldes Christian Rohde, birkeskriver i Grunnet Birk 1760.
2. Michel R. Humble, dbt. Langfredag 1735/ (Vejle S. Nikolaj kirkebog side 81, opslag 158) Nørvang herred, Vejle amt, dvs. fredag d. 8. april. "Rasmus Brun Humbles barn Michel." Sandsynligvis opkaldt efter sin onkel Michel Rohde. Faddere nævnt bl.a. Michel Rodes H. fra Grundet.
3. Johanna Maria R.dtr. Humble, dbt. 15. august 1736 (Vejle S. Nikolaj kirkebog side 89, opslag 173), Rasmus Brun Humblets b(arn), hjemmedøbt. Faddere nævnt. Sandsynligvis opkaldt efter sin mormor (Johanne) og sin moster (Marie).
Barn begr. 3. maj 1737 (Vejle S. Nikolaj kirkebog side 96, opslag 187), Rasmus Brun Humbles barn.
Barn begr. 15. decmbr. 1738. (Vejle S. Nikolaj kirkebog side 103, opslag 202), Rasmus Brun Humbles barn.
 

Døde 1748
"Monsr. Bruun Homle" døde i Store Karlskov, Ringive sogn den 3. marts 1748 og blev begravet den 11. april 1748, angiveligt 47 år gammel. (Lindeballe med flere, Tørrild herred, Vejle amt, (kirkebogen side 102 venstre side, opslag 204, begravelse nr. 428)
Store Karlskov var en gård ved Give i Jylland nordvest for Vejle, mellem Brande og Billund.

Skifte i Koldinghus amts skifteprotokol 30. (Nygaards sedler)
Boets formue var 595-5-5 3/8 - (side 66) Gælden var betydelig større Skiftet sluttet 8. oktober 1748 (side 69). (Nygaards sedler).

Ringive er en lille by syd for Give i Nørvang Herred.

Rasmus Brun Humble ejede et øde sted i Brande sogn kaldet Lille Harrild.
Det ligger ca. 6 km nord for Brande By ved grænsen til Ejstrup sogn.
Lille Harrild, Brande sogn, hartkorn 1 6 0 2
Godrom, Hejnsvig sogn, hartkorn 1 0 1 0

Den ældste søn Christian Mattias Rasmussen Humble var da i sit 15. år.

Ejendomme og hartkorn - Kongens Skøder 10. juni 1744
Fuchdahl by, matr. 2 og 3, Heinsvig sogn, Slavs herred
Skøde til Rasmus Brun Humle paa følgende af Kronens forbeholde Gods,
som han har købt ved off. Aukt. for 10 Rd. Kur. Td.: i Koldinghus A.,
Slavs Hd.,
Heinsvig S.,
Fuchdahl By MNr. 2 og 3, Htk. 1 2 2 0 og 1 3 0 2
et øde Sted, kaldet God Rom, Htk. 1 0 1 0,
[for tils. 37 Rd. 38 ß]
i Ringgiufve S.
1. G., kaldet Store Karlskou Htk 5 5 2 1
i Heede By MNr. 2 og 3, Htk. 2 2 2 2 og 2 3 1 2
i Uhre {fejlskrivning for Uve, red. Villy M Sorensen} By Mnr. 4-6, hhv. Htk 2 3 0 2, 2 1 2 1 og 2 0 2 2
i Brand S.
1 øde Sted, kaldet Lille Harild, Htk. 1 6 0 2
[for tils. 189 Rd. 6ß],
hvormed følger de paa Godsets Grund staaende Huse. Jagtret forbeholt.
Skpr. 13, 94; bil. til kgl. Resolt. af 27 Sept. 1743 (Brg.)
(Kilde: Villy M. Sorensen, München: "I alt hartkorn 22 tønder 5 skæpper og 2 album, købt for 226 rigsdaler og 44 skilling, dvs. 10 rigsdaler pr. tønde hartkorn. Dette er en betragtelig hartkornstørrelse. De små herregårde har 20 tønder hartkorn på den tid.")

Familie-relationerne til Toppel-familien

Helvig Toppel var søster til Marie Toppel, der var gift 1723 med birkedommer Mikkel Rhode fra Højgaard.

Marie Toppel blev begravet 15. oktober 1764 (Grejs kirkebog). Gjorde testamente med sin mand i 1741. (Nygaard)
Mikkel Rohde (ca. 1684 - 1772) var 1760 birkefoged til Grundet birk, fuldmægtig på godset og forpagter på Højgård. Hans kones søsters søn var som sagt Christian Rohde/Christian Mathias Brun Homle [Humble], der 1741 var indsat til arving efter Mikkel Rohde. Begr. 13. jan. 1772 i Grejs. Nyg. sedl. IDnr: #159748 og IDnr: #319348.

Nørvang-Tørrild Herred Justitsprotokol:
"Anno 1750 den 28 Marty, indfandt sig udi Bye og Herreds Foget Welædle Hr. Christian Grundahls lovlig forfald, og paa hans vegne Lars Thistrup fra Schoudallund, for i underdanig følge Høi Velbaarne Hr. Kammer Herre og Amtmand von Bulow til velbemeldte Hr. Byefoged Grundahl den 17de hujus udstædte Respective Ordre Grundet paa Velædle og Belv. Hr. Cancellie Raad og Amtsforvalter Roeds Ansøgning og Begiæring d. 7de forhen. At foretage Segvestration paa 1 Tdr. 6 Skp. 2 Alb. Hartkorn Jordskyld, Lille Harrild kaldet, Øde og uden Beboere, beliggende udi Brande Sogn, og forhen tilhørt afgangne Rasmus Brun Humle, forrige Eier og Beboer af Store Carlschou, formedelst hans Stervboe har være saa uformuende ikke at have kundet udrede de resterende Kongl. contributioner der til 1 January 1749 har været 3 Rd. 5s som Hr. Cancellie Raad Roeds Ommeldte Ansøgning og Begiæring nærmere udviiser de blev læst. Og er saaledes af Indhold.
{Skatteskyld i alt 3 Rigsdaler 5 Skilling, enken indkaldes, foruden Lille Harrild drejer det sig om Godrom i Hegnsvig Sogn, Hartkorn 1 Td. 1 Fkr. "Formedelst afgangne Brun Humble forriege Eier af Store Karlschou i Ringgive Sogn hans Stervbos uformuenhed, der ey har kundet udreede de Kong. contributioner af det øde Hartkorn i Brande og Heinsvig Sogne". Enken bedes møde i Lille Harrild, Brande.

Her følger enkens svar:
Indholdet af dette, er mig underskrevne Helvig Toppel salig Brun Humbles efterlaadte fattige Enke lovlig forkyndet, mit svage helbred og uformuenhed, tillade mig ey at møde paa Grunden af det øde Sted i Lille Harrild førstkommende 28 Marty hvilket ey heller kunde være til nogen slags nøtte, efter som jeg ganske intet kiender til dette øde Steds Ager og Eng, langt mindre ved hvor det ligger her i Amtet, uden at have hørt, at det skal være i Brande Sogn, Breve eller Adkomster derpaa, har jeg ingen af, det Kongl. Skjøde, som min sal. Mand derpaa havde, findes formodentlig hos Skiftets Forvalter, Høy og Velbaarne Hr. Cammer Herre og Amtmand von Bulow paa Coldinghuus, anden oplysning kan jeg herom ikke give ey heller har jeg eller min umyndige Søn noget imod Forretningen at indvende eller erindre, siden vi formedelst den slette tilstand, efter min sal. Mands hans Fader, har maattet frasige os Arv og Giæld.
Vejle den 20de Marty 1750
Helvig Toppel sal. Brun Humble.

Som Tiltagen Laugværge underskriver
A. V. Meden.
Som Formynder for salig Brun Humles eneste efterladte Søn, underskriver
Michael Rohde.
Naboer til Lille Harrild indkaldes i stedet. Lille Harrild er
"ubeboet og udyrket, bestaaende af Skarp og snart til Sædeland utienlig
Hede Jord, Bygning er ingen i mens er endnu kiendelig hvor Huuse
tilforn har staaet ved Harrild Aae." "Skellene til andre gårde beskrives. (Kilde: Villy M Sorensen, München. slaegtogdata.dk)

 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

Humble kirke, Langeland 2004. Foto Lis Klarskov Jensen
Humble kirke,
Langeland 2004


Peder Christensen Humble
Hesselager 1668Maren Pedersdatter Humble
Hesselager epitafie 1668
- muligvis th., ca. 33 år gl.
Hesselager o. 1635-efter 1706
 

Fotos LKJ 2010


Rønninge kirke set fra sydøst
Foto Søren Møller, Wikipedia