Nikkel Holmer Kock o. 1590-1645

© Lis Klarskov Jensens Sommer-slægt og forskning

Købmanden på Christianshavn og generalvisitøren i Helsingør
Nikkel Helmer Kock var  f. cirka 1590, d. 1645.
Han var generaltoldvisitør i Danmark og Norge i kong Christian IVs tid. Han var gift med Else Jensdatter og fik Seidelin-efterslægt, da hans datter Ide Nikkelsdatter Kock var gift med slotspræsten i Skanderborg, Jørgen Hansen Seidelin.

Oplysningerne her på siden er citeret fra
http://www.myerichsen.net/p25.html og derunder Dansk Biografisk Lexikon"

"Nikkel Helmer Kocks Herkomst er ukendt; 1651 siges det i en Klage over ham, at han engang havde været Kok i Flensborg, og han synes at have haft Tilknytning til Hertugdømmerne; muligvis var han Broder til den ”moskovitiske Gesandt” Hans Helmer, hvem han 1641 førte til Moskva, og en Slægtning af den samtidige Byfoged N. K. i Marstrand.Strandgade 22 - Cort Adelers gård, Christianshavn
Foto: www.chrarkiv.dk 

I 1630'erne var han Købmand paa Christianshavn, hvor han ejede Ejendommen Strandgade 22-24 og drev en betydelig Handel med Tømmer, Hamp m. m. paa Østersølandene, lejlighedsvis ogsaa fragtede Skib til Spanien og var Leverandør til Flaaden. 1636 oprettede han sammen med Hans Trægård og Hans Hofmand et Kompagni til Handel paa Østersøen.

1635 var han Christian IV.s Sendemand til Kong Vladislav IV. af Polen, der skal have udnævnt ham til polsk Adelsmand, og 1637 gjorde den danske Konge ham til Chef for en Eskadre, der skulde hindre den polske Toldopkrævning for Danzig; s. A. erobrede han de to polske Orlogsskibe, som skulde varetage denne.

1638 fik han Bestalling som Skibskaptajn og foretog i de følgende Aar flere Rejser til Rusland baade i egne Forretninger og Kongens, bl. a. hjemførte han Hertug Hans' Lig. Det Kendskab, han erhvervede til det af de hollandske Brødre Peter og Isak Spierinck organiserede svenske Toldsystem i Preussen og Kurland, drog Christian IV. sig til Nytte ved 1640 at overdrage ham Visitationen af fremmede Skibe ved de norske Kyster for at hindre Toldsvig.

Maj 1642 fik han derpaa Bestalling til at forestaa Skibsvisitationen i Norge, og 15. Febr. 1643 udnævntes han til i Generalvisitør over Danmark og Norge med Ret til en Femtedel af alt konfiskeret Gods. Han blev et energisk Redskab for den kongelige Toldpolitik, der gik ud paa ad alle Veje at bringe Toldintraderne i Vejret, og Genstand for et grundigt Had hos Søhandelens Mænd paa Grund af sin Hensynsløshed, først og fremmest hvad Sundtolden angik. I Sverige og Holland bidrog hans Visitationer og Konfiskationer stærkt til at opflamme Stemningen mod Danmark, men ogsaa her og i Norge var han ilde lidt. Han skildres af sine Fjender som en brutal og udannet Person, der hverken kunde læse eller skrive, en ”uforfaren løgnagtig Opsnidere og Drukkenbolt”.

Kongen gjorde lidt Grin med sin ”strenge Kaptajn” og hans polske Adelskab, kunde, som det fortælles, vel ogsaa af og til give ham et Rap med sin Stok, men holdt i øvrigt Haanden over ham. Mindre godmodige var Helsingørs Borgere, som efter det svenske Fredsbrud Dec. 1643, da han vilde redde sine Ejendele til Kbh., lavede Tumulter mod ham, der maatte kues af Øvrigheden. 1644 gik han med Bud til de danske Sendemænd i Moskva."

Else Jensdatter 16??-1690
"Der vides intet om hendes Forældre eller øvrige Slægt, udover at en Søster af hende ved Navn Abel 18. Juni 1652 blev begravet paa den danske Kirkegård i Helsingør.

Else Jensdatter var Enke i 45 Aar og boede i Helsingør i alle disse Aar, utvivlsomt under ret trange Kaar. Efter Nikkel Kocks Død fik hun 'Frihed for borgerlig Tynge, Indkvartering undtagen'. Af Skiftet efter Nikkel Kock 1649 fremgaar, at hun boede til Leje hos Hans Hybertzen.

1662 udviser Skiftet efter Else Jensdatters Svigersøn Jørgen Seidelins Moder Lisbeth Michelsdatter, at 'Else Sl. Nikkel Kocks' nu bor til Leje i en Gaard eller Bolig tilhørende Lisbeth Michelsdatters Arvinger.

I sin sidste Levetid boede Nikkel Kocks Enke til Leje hos daværende Tolder, Justitsraad Andreas Gynter og døde i en saadan Fattigdom, at hun ved sin Død skyldte ham nogle Aars Husleje, 'men saasom ej videre bliver tilovers, naar den øvrige bortskyldige Gæld er betalt, end 24 Dl. 2 Mk., kan han derfor ej mere bekomme'.

3. September 1690 døde 'Else Sl. Nikkel Kocks' og blev begravet 10. September paa den danske Kirkegård i Helsingør, 'alle Klokkerne ringede'."
Kilde: Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog.

Børn af Else Jensdatter og Nikkel Helmer Kock
o Mariken Kock f. o. 1633
o Jørgen Holmer Kock f. o. 1634, d. 3. marts 1674, efterslægt
o Corfitz Holmer Kock f. o. 1637, d. ml 1676-1678
o Ide Nikkelsdatter Kock f. 1638/39, d. e 1688
o Christian Holmer Kock f. o. 1640, søm Michel f. 1665 Skt. Olai kirke, Helsingør, opslag 189. jf. broderen Jørgens søn Michel f. 1665, opslag 196.
o Nicolaus Kock f. o. 1641
o Regitze Kock f. 10. november 1643
o Karen Kock f. 20 Jun. 1645, d. 7. oktober 1664
Læs mere Mogens Seidelin, Den Seidelinske Slægtsbog, s. 92, 93, 94 og 95.

 Web: Lis Klarskov Jensen


 

 
Helsingør 2009

Skt. Olai kirke i Helsingør. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai kirke, Helsingør
Se stort billede

Skt. Olai domkirkes hovedskib med præstestol og alter. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai domkirkes hovedskib Se stort billede

Skt. Olai Domkirkes indgang med omliggende huse. Foto: Lis Klarskov Jensen 2009
Skt. Olai indgang med omliggende huse


Skt. Mariæ kirke, Helsingør


Skt. Mariæ alter, Helsingør

Fotos: LKJ 2009