Jakob Svane 1558-16??

© Lis Klarskov Jensens Svane-slægt og forskning

Kannik i Lund

Kinch oplyser at ”Jacob, født d. 17de Avgust 1558, fik ved Faderens Død et Kannikdömme, som denne havde haft i Lund, studerede længe udenlands i Tydskland og Italien (4: 1587 blev han indskreven ved Univers. I Padua (Suhms Saml. II, 3, S. 12)), hvorfra han kom hjem 1588 og fik d. 14de Marts næste År Væntebrev på det første ledige Kannikdömme i Ribe mod da at afgive det i Lund.

Den 9de Avgust 1592 udgik der et Konge brev til Kapitlerne i Ribe og Lund om, at de skulde formane ham, som her kaldes Kannik på det første og Vikarius på det andet Sted, til at betale nogle Borgere i Tübingen og Eslingen de Penge, som han dels på sine egne, dels på sin Broder Frederiks Vegne endnu skyldte dem fra sit Studieophold der (5: Jy. Tegn.).
Hans Opførsel var vel neppe ganske dadelfri; det var forgjæves, at Kongen 1594 anbefalede ham til Præstekaldet i Vilslev og 1595 til det ved Ribe Domkirke. Den 29de April 1595 gav Kongen ham et fornyet Væntebrev på M. Lavr. Ægidiussens Kanonikat; men da denne døde 1597, viste det sig, at M. Niels Glud havde et tidligere Løfte. (6: Jy. Reg.) - 1595 og 1596 havde han imidlertid besørget Forretningerne ved Dekanatet for M. Niels Krag.
1598 ledede han Sagførelsen imod Sören Bramming, som havde dræbt hans Morbroder, Rådmand And. Sör. Klyne og viste sig derved som en dygtig Jurist (1: Jy. Saml. I, S. 265 fll.). Kort efter må han være flyttet til Lund, hvor han skal have levet som kannik til sin Død.” (Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse)
 


Ribe domkirkes apsis og alter. Foto: LKJ 2009.


Hans Svannings og Marine S. Stages gravsten i Ribe domkirke. Foto: LKJ 2009.
 

 Web: Lis Klarskov Jensen


 


Ribe by med kongeborgens banke
 


Riberhus kongeborg ruin
 


Knopsvane med unger.
Foto: Udlånt af Ann-Beth Frederiksen 2009
 


Johannes Rosenbergs og Dorothea Pedersdatter Kraglunds gravsten i Ribe domkirke
 


Ribe domkirke:
Peder HegelundHans Svanings gravsten i Ribe domkirke
Stort billede

 

 

Fotos LKJ